Hayızlı veya lohusa kadın Kuran-ı Kerim okuyamaz!.. [özellikle bayan kardeşlerimize]

dergah yolu

Asistan
Soru: Adet gören veya lohusa bulunan bir kadın Kur’an-ı Kerim okuyabilir mi? Okutabilir mi?
Cevab: Bismillâhirrahmanirrahim.
Adet gören veya lohusa bulunan bir kadının veya cünüb olan bir kimsenin, bir ayet-i kerime bile olsa Kur’an-ı Kerim’i eline alarak veya ezber okuması Hanefi, Şafii ve Hanbeli fıkıh alimlerine göre haramdır. (İmam Malik’e göre cünüp olan kimse, kadın veya erkek Kur’an-ı Kerim’i okuyamaz ise de hayızlı kadın okuyabilir. Çünkü cünüp derhal yıkanabilir. Hayızlı kadın ise böyle değildir, mazurdur. Bak. Ez Zuhayli, a.g.e.) Çünkü Abdullah b. Ömer (R.A)’den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Hayızlı kadın ve cünüp kimse Kur’an’dan hiç bir şey okumasın.”
Tirmizi, bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra şu açıklamalara yer vermektedir: “Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin ashabından, tabiinden ve daha sonra gelen ilim adamlarının çoğunun görüşü budur. Süfyan-ı Sevri, İbnü’l-Mübarek, İmam Şafii, İmam Ahmed b. Hanbel ve İshak: Hayızlı kadın ve cünüp kimse Kur’an-ı Kerim’den hiçbir şey okuyamaz. Ancak bir ayet-i kerimenin az bir kısmını veya bir harfi ve benzerini okuyabilirler, demişlerdir. Ve bununla beraber hayızlı kadın ve cünüp kimsenin tesbih ve tehlil getirmelerine ruhsat veriyorlar.” (Tirmizi, Tahâret:98, No:131, 1/182; İbn-i Mâce, Tahâret:105, No:595-596; Beyhekî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1/89)
Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in taharet üzere ele alınması ve okunması emredilmektedir: “O’na, Kur’an-ı Kerim’e ancak temizlenenler dokunabilir.”(Vakıa Sûresi:79)
Hakim b. Hizam (R.A.)’den rivayete göre, Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz kendisine, Yemen’e vali olarak gönderdiği zaman: “Kur’an-ı Kerim’e ancak temiz, abdestli olarak dokun,” buyurdu. (Hakim, Müstedrek, 3/485, 1/395; Darimi, Talak:3, No:2266, 2/214; Beyhekî, es-Sünenü’l-Suğra, Fezail-i Kur’an:154, 1/387; Darakutni, Taharet:45, No:429, 1/92)
Ebû Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm babasından, o da dedesinden o da Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizden rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz Yemen halkına: İçinde farzlar, sünnetler ve diyetlerin bulunduğu bir mektup yazdı ve o mektubu Amr b. Hazm ile beraber gönderdi. Ben de o mektubu Yemen halkına okudum. Mektubun bir yerinde: “…Kur’an-ı Kerim’e ancak temiz olan dokunabilir…” (Hakim, Müstedrek, 1/397; Darekutni, Taharet:1-6, 1/121; Muvatta, Kur’an:1, No:408, 1/191; Beyhekî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Taharet: 1521, 2/5, Abdurrazzak, El-Musannef, Taharet, No:1328, 1/341; Taberani; El-Mu’cemu’s-Sağir, No:1133, 2/408, El-Mu’cemü’l-Kebir, No:13217, 12/242,) yazılı idi.
Bütün bu ayeti kerime ve hadis-i şerifler gösteriyor ki Kur’an-ı Kerim abdestsiz tutulamaz, fakat ezbere okunabilir. Hayızlı-lohusa olan kadın ve cünüp olan kimse ise Kur’an-ı Kerim’e el süremediği gibi ezbere de okuyamaz. Ancak bu şahıslar, dua ayetlerini dua maksadı ile okuyabilirler. Cenab-ı Hakk’ı zikredebilirler, Tesbih edebilirler. O’na hamd ve şükürde bulunabilirler. Besmeleyi okuyabilirler. Selef-i salihinden rivayet edilen duaları okuyabilirler. Çünkü dinimiz, inanmış bir kimsenin hiçbir zaman gönül gafleti içinde kalmasına razı değildir. İnsanın kalbi, her hâl ü kârda ALLAH Teâlâ’yı zikretmeli ve bu yoldan ruhuna gıda vermelidir. Esasen insan, buna her an muhtaçtır. Zikirsiz, duasız bir kalb, sudan çıkmış balığa benzer. Sahabe-i kiram, tabiin ve onlardan sonra gelen fukahanın ekreriyeti bu görüştedir. (Alemgir, el-Fetava’l-Hindiyye, 1/38, Tirmizi, Taharet: 98, 1/236; Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu’l-fıkh ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 1/133)
Kur’an-ı Kerim öğreticisi olan bir kadın ay hali ya da lohusa olursa: Kur’an okumak niyeti ile değil de, öğrencilere yanlışı düzeltmek ve öğretmek maksadıyla harf harf, kelime kelime öğretebilir. Bu durumda kelimeleri teker teker öğretmesi, iki kelime arasını ayırması gerekir. Kur’an-ı Kerim’i heceleyerek okutması da mekruh değildir. (Alemgir, el-Fetava’l-Hindiyye, 1/31)
Şunu da belirtelim ki: Özel hallerde bulunan bir kadın: Namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur’an-ı Kerim’i eline alamaz, Kur’an-ı Kerim’i ezbere de okuyamaz, camiye-mescide giremez, Kabe’yi tavaf edemez, cinsel ilişkide bulunamaz.
http://www.itibarhaber.com/koese-ya...izli-veya-lohusa-kadin-kuran-i-kerim-okuyamaz
hocamızın bu yazısı fetva olarak verilmiştir
 
Üst