Görme engelliler için toplu ulaşım projesi

Bu konuyu okuyanlar

sarper.arıkan

Asistan
Katılım
18 Mart 2016
Mesajlar
142
Reaksiyon puanı
18
Puanları
18
Yaş
38
Bir grup görmeengelli girişimci olarak engelli bireyler için erişilebilir mobil yazılım projeleri hayata geçirmekteyiz. Girişimcilik anlamında fikirlerimiz var ve destek beklemekteyiz.
Erişilebilir yazılım fikirlerimiz ve çalışmalarımız aşağıdaki portalımızda yer almaktadır. Bununla birlikte önem verdiğimiz erişilebilir ulaşım projeleride yapıyoruz. Bu bağlamda aşağıdaki projemize destek verecek girişimci iş adamları veya sponsorlara ihtiyacımız var.
Proje detayları ve youtube linki aşağıdadır.
Yardımcı Destek Teknolojileri Eğitim Bilişim Sistemleri - Makaleler: Engelsiz ulaşım kapsamında oluşturulan toplu taşıma uygulamamız

Giriş
Günümüz mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, birçok alanda erişilebilir ve ulaşılabilir çözümler oluşturulmaya başlamıştır. Geliştirilen bu çözümler toplumun her kesimine hitap eden ve sosyal yaşamda ulaşılabilir ve erişilebilir alanların oluşmasına katkı sağlayan sistemleride beraberinde getirmiştir.
Böylesi bir gelişim ve değişim sürecinde engelli bireylerde, bilişim teknolojilerinden etkin biçimde faydalanmışlardır.
Engelliler hakkında 5378 Nolu engelli haklarının uygulanmasını sağlayan yasal düzenlemeler ile yaşam alanlarının ve hizmetlerin daha erişilebilir ve ulaşılabilir olabilmesi hakkında düzenlemeleri içeren ilgili yasalar çarçevesinde,
Engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerinin uygulanma zorunluluğu doğmuştur. İşte böyle bir literatürde hayata geçirilen engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme projemiz uygulanan mevcut sistemleri mobil teknolojilerin gelişiminide gözönünde bulundurarak, sistemin hayata geçirilmesine sebep olmuştur.
Proje tanımı
Engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme sistemi; Konuşmadan sese teknolojisi altyapısında çalışan mobil yazılım ile iç ve dış alanlarda noktasal yönlendirmeyi destekleyici bluetooth düşük güçle ve USB üzerinden çalışan donanımları içeren-
yönlendirme ve bilgilendirme sistemini ifade eder.
Proje özeti
Toplumda özel gereksinimli bireyler olarak ifade edilen kesim için ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik kriterlerinin uygulanması ulusal ve uluslararası düzeyde yasal bir gerekliliktir.
Engelli bireylerin iç ve dış alanlarda mevcut geliştirilen yönlendirme çözümlerine ek olarak, günlük yaşamlarında kullandıkları mobil çözümlere kurulacak bir yönlendirme ve bilgilendirme aplikasyonu ile kapalı ve açık alanlarda bağımsız hareket etmelerini destekleyici çözümler bütünü projenin genel çarçevesini ifade etmektedir.
Proje hedefleri
1. Özel gereksinimli bireylerin kapalı ve açık alanlarda gitmek istedikleri yere, ulaşabilmelerini desteklemek.
2. Sosyal ve kültürel yaşamda sunulan hizmetlerden daha etkin faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla yönlendirici ve bilgilendirici çözüm sunmak.
3. Özel gereksinimli bireylerin sosyal entegrasyonunu ve mobilizasyonunu sağlamak.
4. Özel gereksinimli bireylerin eğitim ortamlarına ulaşabilmelerini sağlamak ve böylelikle, daha etkin bireyler olmalarını teminetmek.
5. Özel gereksinimli bireylerin ekonomik yaşamlarında, çalışma ortamlarına ulaşabilmelerini ve bu alanlarda bağımsız olabilmelerini sağlamak.
6. İç alan ve dış alanda yapılan engelli bireylere yönelik özel mimari düzenlemeleri tamamlayıcı çözüm olarak, engelli bireylerin hizmetine sunmak.
7. Özel gereksinimli bireylerin kamu hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri adına, kamu hizmetlerini üreten alanlara bu bireylerin ulaşabilmelerini sağlamak.
8. Anayasal bir hak olarak her bireyin seyahat etme ve dilediği yere gidebilme özgürlüğü bulunmaktadır. Bu hak çarçevesinde, erişilebilir ve ulaşılabilir alanların sayısını artırarak, herkes için evrensel tasarım konusunda kişileri bilinçlendirmek ve özel gereksinimli bireylerin dilediği yere kolayca gidebilmeleri konusunda destekleyici olabilmek.
Proje gerekçesi
Toplumda yaşayan her bireyin kamu ve özel alanda sunulan ürün, hizmet ve anayasada geçen temel hakları gereği, eğitim, ekonomik ve seyahat etme özgürlüğü bulunmaktadır.
Bireylerin sahip oldukları bu haklar çarçevesinde, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonlarını sağlayabilmek ve mobilizasyonlarını temin etmek gerekçesiyle "engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme sistemi" oluşturulmuştur.
Projenin dayandığı yasal mevzuatlar
3194 sayılı imar kanunu:
"Ek Madde 1 Fiziksel çevrenin Özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur."
5378 sayılı engelliler hakkında kanun:
"Madde 7- (Değişik:6/2/2014-6518/69 md.)Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır. Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur." “Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.
Birlesmis milletler engelli kisilerin haklarına göre sözleşme:
1. “Madde 9 Erişilebilirlik
2. 1. Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de uygulanır: (a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve işyerleri dahil diğer kapalı ve açık tesisler; (b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizmetler.
3. 2. Taraf Devletler aşağıdakileri gerçekleştirmek için de uygun tedbirleri alacaklardır: (b) Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet sunan özel girişimlerin engellilerin ulaşılabilirliğini her açıdan dikkate almalarının sağlanması; (d) Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve anlaşılması kolay nitelik taşıyan işaretlemelerin sağlanması.
Projede ele alınan konular ve hedef kitlesi
1. Ulusal ve uluslararası düzeyde erişilebilir alanların oluşturulması hakkında yasal dayanaklar ve engellilik.
2. Yönlendirme ve bilgilendirme mobil projesi ve teknik altyapı.
3. Mevcut çözümler ve "engelsiz bilgilendirme ve yönlendirme sistemi" projesinin farklılıkları.
4. Sosyal entegrasyon ve mobilizasyonun sağlanmasına yönelik çözüm oluşturacak projenin uygulama alanları.
5. Projenin hedef kitlesi olarak belirlenen, özel gereksinimli bireylere sağladığı kolaylıklar.
6. Toplu taşıma sistemleri çarçevesinde, kamu ve özele bağlı otobüslerin beacon donanımlarıyla görmeengelli kullanıcılar için tanınabilir olarak, mobil yazılıma entegrasyonu.
7. Toplu taşıma güzergahlarının ve durakların beacon tabanlı donanımlarla mobil yazılım tarafından algılanabilir duruma getirilmesi.
8. Bina içi asansör anons sistemlerinin, diğer bireylerin özgürlüklerini kısıtlamayacak şekilde kişinin akıllı telefonunda ilgili mobil yazılımla algılanabilir duruma getirilmesi.
9. Engelli ve yaşlı kişilere özel verilen taşıma hizmetlerinde kullanılan taksi gibi araçların beacon tabanlı sistemlerle algılanabilirliğinin sağlanması.
10. Kamu ve özel sektör hizmetlerinin tanıtıcı dokümanlarının ve basılı içeriklerin NFC etiketleme sistemiyle algılanabilir duruma getirilmesi.
11. Açık alanlarda önemli noktaların ve binaların beacon tabanlı uyarıcı ve tanımlayıcı sistemlerle, ilgili mobil yazılımla algılanabilir durumda yönlendirebilmesi.
12. Trafik ışıklarında renk körleri için yanan trafik ışığının renginin mobil yazılım üzerinden kullanıcıya iletilmesi ve renk körlüğü taşıyan kişilerin araç kullanımlarında veya trafikte hareket ederlerken, güvenliklerinin sağlanabilmesi.
Projenin sunduğu olanaklar ve mevcut sistemlerden farklılıkları
1. Sosyal yaşamda entegrasyon ve mobilizasyon.
2. Kamu hizmetlerine ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik.
3. Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygunluğun temininin sağlanabilirliği.
4. İç ve dış alanlarda kesintisiz yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti sunulabilirliği .
5. Toplu taşıma sisteminden özel gereksinimli bireylerin faydalanmalarını temin edici çözüm sunulabilirliği.
6. Sesli kontrol sistemine sahip altyapıda noktasal yönlendirme sunabilirliği.
7. Süreklilik ve devamlılık esasına uygunluğu ve kesintisiz güç altyapısını kullanabilmesi.
8. İstenilen özellikte modüllerin eklenebilmesi ve kullanılabilmesi.
9. Toplu taşıma sistemlerine entegre edilebilirliği.
10. Yatay ve dikey bina içi asansör sistemlerinde katların algılanabilirliğinin sağlanması.
11. Bulunulan ve gidilecek nokta hakkında körlere özel detaylı bilgilendirme veritabanına sahip olması.
12. Metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında, bilgilendirici, uyarıcı ve yönlendirici nitelikte bilgilendirme ve konumlandırma yapabilmesi.
13. Kamu ve özel sektör hizmetlerinin anlatıldığı basılı dokümantasyonların engelli kişiye mobil yazılım üzerinden veya mobil yazılımdan bağımsız algılatabilme özelliği içermesi.
14. Açık alanlarda beacon tabanlı sokak ve bina tanımlamalarının yapılabilmesi ve mobil yazılım tarafından algılatabilmesi.
Projenin zayıf ve güçlü yanları
Güçlü yanlar
1. Sesli kontrol altyapısı ve kişiden bağımsız ses algılama teknolojisi
2. Her engelli bireye hitap eden arayüze sahip olması.
3. USB arabirime sahip yönlendirici donanım altyapısının kullanılması.
4. Sesli yanıt sistemiyle gidilmek istenen noktanın bildirilmesi ve noktasal yönlendirmenin yapılabilmesine olanak tanıması.
5. Tek bir arayüzde istenen noktaların tanımlanabilmesiyle, alana özel navigasyon sisteminin oluşturulabilmesi.
6. Düşük veri aktarımı ile yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti sunabilme.
7. Mobil sistemlerde sunulan erişilebilirlik özellikleriyle uyumluluğu.
8. Bulunulan konumu öğrenebilme ve çevresel bilgi alabilme.
9. Mobil sistemle gelen metinden konuşma yazılımıyla çalışabilme ve internetten bağımsız sesli geribildirim yapabilme.
10. Android ve IOS üzerinde geliştirilebilme ve yönlendirme hizmeti sunabilme.
11. Kolay kullanım ve sade bir arayüze sahip olma.
Zayıf yanları
1. Projenin taşıdığı niteliklere göre zayıf yönleri bulunmamaktadır. Sistemin uygulanma ve kurulum süreci alana göre değişiklik göstermektedir.
Proje bilişenleri ve teknik altyapı
1. USB destekli bluetooth vericiler.
2. Sesli kontrol, yanıt ve yönlendirme sistemine sahip yönlendirme yazılımı.
3. Alana özgü bilgilerin depolanacağı ve yazılım tarafından kullanılacağı sunucu altyapısı.
Proje uygulama süreci
1. Uygulanacak alanın autocad projesinin incelenmesi ve konumlandırılacak donanımların alana özel belirlenmesi.
2. Alanda engelli bireyler eşliğinde, kritik noktaların belirlenmesi ve projeye göre donanımların yerleştirilmesi.
3. Projede kullandırılacak yönlendirme ve bilgilendirme yazılımına konumlandırılan donanımların tanımlanması ve donanımlar arası rotalandırma çalışmasının yapılması.
4. Projenin son aşamasında, yönlendirme ve bilgilendirme yazılımında, tanımlanan noktalara doğru yönlendirme yapabildiğinin testlerinin gerçekleştirilmesi ve sistem uygulayıcısına raporlaştırılması ve ilgili raporun sunulması.
Proje maliyet değişkenleri
1. Sistemin uygulanacağı alanın büyüklüğü ve kullanılacak donanımların adeti.
2. Alana özel geliştirilecek yazılımın nitelikleri ve geliştirme süreci.
3. Donanımların montajında kullanılacak personel maliyeti.
Sonuç
Günümüzde özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde, iç ve dış alanlara yönelik erişilebilir ve ulaşılabilir donanım ve yazılım çözümlerinin olduğunu dile getirebiliriz.
Ancak zamanımızın yeni kavramı ve anlayışı çarçevesinde "internet of things " nesnelerin interneti kapsamında, mekanların ve nesnelerin doğru şekilde ve inovatif bakış açısıyla yeniden yorumlanması gerekmektedir.
İşte projede sunulan "engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme çözümü" gerek kullandığı sesli kontrol ve yanıt altyapısı, gerekte kullandığı kesintisiz güç sağlayacak donanıma sahip olmasıyla, herkese hitap edilebilirliği açısından farklılık yaratmaktadır.
Sistemin her aşamasında sosyal entegrasyon ve mobilizasyonun sağlanabilmesi gibi temel hakların temini gözönünde bulundurulmuş, eşit ve erişilebilirlik esasıyla sistem geliştirilmiştir.
 

on-off

Öğrenci
Katılım
14 Aralık 2015
Mesajlar
52
Reaksiyon puanı
1
Puanları
6
Şimdilik yürekten desteklemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Allah yolunuzu açık etsin.
 

sarper.arıkan

Asistan
Katılım
18 Mart 2016
Mesajlar
142
Reaksiyon puanı
18
Puanları
18
Yaş
38
Teşekkür ediyoruz. Projemize destek olmak isteyen girişimcilere ihtiyacımız var.
 
Üst