🔥 Öne Çıkan Konular

Diğer sokaktan eve internet bağlantısı çekmek (Yardım lütfen)

Bu konuyu okuyanlar

gkhn88

Öğrenci
Katılım
20 Ağustos 2014
Mesajlar
3
Reaksiyon puanı
0
Puanları
0
Olay biraz karışık. Benim bulunduğum sokağın saha dolabı bitik durumda kablolar eski ve maksimum 0.50 mbps :mrgreen: ama 100-150 metre arkada kalan sokağın saha dolabı vdsl destekliyor orada çok yakın bir arkadaşımın evi var 2 katlı. Arkadaşımın hattı 24 mbps'ye kadar destekliyor. Benim düşüncem şu onların 1. kata benim hattı aktarıp burada kullanacağım diye sonrada bir elektirikçi aracılığıyla bakır kablo yerine cat5 yada cat6'yla kendi evime çektirsem bağlantı alabilir miyim ? alırsam hız kaybı yaşar mıyım ? ve böyle bir şey yapmak suç mudur ? Bilgili arkadaşlar beni aydınlatırsa çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim
 

TbontbLethe

Asistan
Katılım
18 Ağustos 2014
Mesajlar
300
Reaksiyon puanı
8
Puanları
18
yapabiliceğin konusunda bilgim yok ama yapacağın suçtur. bütün internet sağlayıcıların sözleşmesinde de yasak olarak geçer
kanunlarda ucu açık olmakla birlikte telgraf kanunun 18. ve 2. maddelerine göre suçtur ayrıca 5237 sayılı türk ceza kanunun 243 sayılı bilişim suçları kapsamınada giriyor,

edit : kanun madderileri eklendi

406 sayılı TELGRAF VE TELEFON KANUNU
Madde 18 - (Değişik: 27/1/2000 - 4502/8 md.)
2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak imtiyaz sözleşmesi veya görev sözleşmesi yapılmaksızın telekominikasyon tesisi kuran ve işletenlerin tesisleri Kurum'un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılır. ve işletmeye son verilir. Ayrıca failleri hakkında iki milyar liradan otuz milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.Tekerrürü halinde failler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve dört milyar liradan altmış milyar liraya kadar ağır pada cezası verilir.
2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak genel izin ve ruhsat almaksızın telekominikasyon hizmeti verenlerin tesisleri Kurum'un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılarak hizmetlerine son verilir.Tekerrürü halinde failleri hakkında ikiyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar para cezasına hükmolunur.
Telekominikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz verebilir.Aboneler yararlandıkları hizmeti sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamazlar. Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir.

Madde 2 – (Değişik: 27/1/2000-4502/2 md.)
a) Hiç kimse Bakanlıkla bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Bakanlık tarafından bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapısı kuramaz ve işletemez. Ancak, aşağıdaki faaliyetler bir imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izne tabi değildir:
1) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dahilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan,münhasır olarak şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verilmesinde kullanılmayan kişisel telekomünikasyon tesisleri.
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesisleri.
Kurum söz konusu tesislerin bu maddedeki esaslara uygunluğu ve ara bağlantı talep edilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları belirlemeye, kullanılan teçhizatın standartlara uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamaya yetkilidir.
b) Türk Telekom'un telekomünikasyon hizmetlerini yürütme ve telekomünikasyon altyapısını işletme ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen görev sözleşmesi ve/veya görev sözleşmeleri, düşüncesi alınmak üzere Danıştay'a gönderilip, Anayasada belirtilen süre kadar beklendikten sonra akdedilir. Söz konusu sözleşmeler, sürelerinin bitiminde, benzer konudaki imtiyaz sözleşmeleri ile aynı şartlarda yenilenebilir. Türk Telekom'un; ana telekomünikasyon şebekesi üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkı görev sözleşmesi süresinin bitiminden sonra da devam eder. Türk Telekom'un, hangi telekomünikasyon veya GSM mobil telekomünikasyon hizmetlerini, kuracağı ya da iştirak edeceği şirketler eliyle ve hangi şartlarda yürütüleceği görev sözleşmelerinde düzenlenir.(1)
c) Türk Telekom; telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, 31.12.2003 tarihine kadar bu Kanun ve görev sözleşmesi çerçevesinde tekel olarak yürütür. Kişisel telekomünikasyon tesisleri ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri veya telekomünikasyon ruhsatları veya genel izinlerinde ilgili işletmeci tarafından kurulması öngörülen telekomünikasyon altyapısı hariç olmak üzere, tüm telekomünikasyon altyapısının kurulması ve işletilmesi de tekel kapsamına dahildir.(Ek cümle : 12/5/2001 - 4673/2 md.) Ancak, Türk Telekomdaki kamu payı %50’nin altına düştüğünde, Türk Telekomun tüm tekel hakları 31/12/2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olur.
Diğer işletmecilerin ve kişisel telekominikasyon tesislerini kullanan şahısların ana telekominikasyon şebekesine ara bağlantı talepleri ve telekomonikasyon altyapı tesislerinden yararlanma ihtiyaçları, yukarıda belirtilen tekel süresi boyunca öncelikle Türk Telekom tarafından karşılanır. Türk Telekom'un, bir işletmeci veya bir kişisel telekominikasyon tesisi sahibinin altyapıdan yararlanma talebini karşılayamaması halinde, ilgili işletmeci veya kişisel telekominikasyon tesisi sahibi gerekli altyapı tesisini ilgili imtiyaz sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatı hükümleri dairesinde kendi imkanları ile kurabilir veya Bakanlık bu altyapının kurulması hususunda imtiyaz veya telekominikasyon ruhsatı verebilir.
___________________
(1) Bu fıkrada yer alan “veya GSM mobil telekomünikasyon“ ibaresi, 1/8/2003 tarihli ve 49 sayılı Kanununun 13 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.


d) Türk Telekom'un tekel hakkının sona ermesi üzerine, Türk Telekom dışındaki sermaye şirketleri de Kurum tarafından uygun bulunması kaydı ile yukarıdaki (c) fıkrası kapsamına giren telekominikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapı işletimi için 3 üncü madde hükümleri çerçevesinde yetkilendirilir. Türk Telekom'un görev sözleşmesi hükümleri tekel süresinin bitiminden sonra da geçerliliklerini korumaya devam eder. Aksi görev sözleşmesi ve GSM görev sözleşmesinde belirtilmediği müddetçe, görev sözleşmesi ve GSM görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmeleri için belirlenen hükümlere tabi olur. Yeni nesil telekominikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Türk Telekom ile diğer işletmeciler arasında ayırım gözetilemez.
e) Türk Telekom'un Bakanlık ile imzalayacağı görev sözleşmesinde ve diğer sermaye şirketlerinin Bakanlık ile imzalayacakları imtiyaz sözleşmelerinde ve gerekli görülen hallerde Bakanlıkça verilen ruhsatlarda ve genel izinlerde de diğer hususların yanı sıra, makul ve ayırım gözetmeyen hüküm ve şartlar çerçevesinde şu konularda hükümlere yer verilir:
1) Telekominikasyon hizmetinin ve altyıpısının açık tanımı, niteliksel ve coğrafi kapsamı,
2) İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin süresi ve yenilenme esasları,
3) Plan ve programlara uygun olarak yapılacak yatırımlar ve varsa bu yatırımlarla ulaşılması öngörülen hedefler,
4) Aboneler, kullanıcılar, kişisel telekominikasyon tesislerini kullananlar ve diğer işletmecilere uygulanacak genel şartlar ve ara bağlantı şartları da dahil olmak üzere, bunlarla ilişkilerde gözetilecek ilkeler,
5) Telekominikasyon iş ve hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin hesaplanmasına ilişkin esaslar ve bunların yeniden belirlenmesine ilişkin ilkeler,
6) Hizmet kalitesine ilişkin şartlar,
7) İmtiyaz sözleşmesi, ruhsat ve genel izin karşılığında belli bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse bunun miktarı,
8) Bakanlık tarafından, imtiyaz sözleşmesinde öngörülmüş olan konuların ve altyapıya ait yatırımlar ile yükümlülüklerin ne şekilde talep edileceği,
9) 4 üncü maddede belirlenen ilkelerin telekominikasyon hizmetleri ve altyapısı türleri itibariyla uygulama esasları,
10) Türkiye Cumhuriyetine tahsis edilen sınırlı yönerge pozisyonları ve frekanslar da dahil kamu mallarından ve üçüncü kişilere ait taşınmaz mallardan yararlanma esasları ve bu çerçevede Bakanlığın yapacağı işlemler,
11) Mali hesapların hazırlanması ve Kurum'a her türlü bilgi verilmesi ile ilgili şartlar,
12) Numaralandırma ve numara taşınabilirliğine ilişkin hükümler,
13) Mücbir sebep ve öngörülemeyen durumlar halinde tarafların hak ve yükümlülükleri,
14) İmtiyaz sözleşmesinin ihlali halinde uygulanabilecek yatırımlar,
15) Yaygın ve verimli pazarlamaya yönelik servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, servis dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetlerinin verilmesine dair uygulama esasları.
f) (Değişik : 12/5/2001 - 4673/2 md.) Kurum; Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve telekominikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekominikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekominikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir. (Ek cümle: 4/5/2007-5651/12 md.) Bu ida*rî pa*ra ce*za*la*rı*na iliş*kin ka*rar*la*ra kar*şı, 6/1/1982 ta*rih*li ve 2577 sa*yı*lı İda*rî Yar*gı*la*ma Usu*lü Ka*nu*nu hü*küm*le*ri*ne gö*re ka*nun yo*lu*na baş*vu*ru*la*bi*lir.
(Ek paragraf: 16/6/2004-5189/1 md.) Bu Kanuna ve 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olup, Kurumun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.
g)Yukarıdaki hükümlerin, cezaların ve 4 üncü maddede belirtilen ilkelerin uygulanma esaslarını göstermek üzere yönetmelikler çıkarılır.

______________________________________
TCK 243

Bilişim sistemine girme Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 

gkhn88

Öğrenci
Katılım
20 Ağustos 2014
Mesajlar
3
Reaksiyon puanı
0
Puanları
0
desene iptal ettirip kurtulmak en iyisi. 0.50 mbps hız veriyorlar kaldı ki o da 1 hafta olmuyor 1 gün geliyor 1 hafta yine yok
 

gkhn88

Öğrenci
Katılım
20 Ağustos 2014
Mesajlar
3
Reaksiyon puanı
0
Puanları
0
turkcell net paketi kullansan daha iyi :D wınn tarzı ürünler kullan 0.50mbps nedir ya :D

Ya sorma :D Fethiye gibi bir yerde düşün artık. Adamlar o kadar pişkin ki gittik dilekçe verdik şikayet ettik memnun değilseniz iptal ettirin alabileceğiniz bu dediler :D İyi hoş diyosunda ben internette çok vakit geçiren biriyim filmdi,online oyundu,diziydi vs mobil yada 3g beni kesmez ki
 
S

SDN Okuru

SDN Okuru
benim telefonun internetini paylaşıyorum, 15 mbps. vodafone. lumia 1320. film biraz pahalı kaçar ama, online oyun ben cs:go 50 ping çok rahat oynuyorum
 

Son mesajlar

Üst