• OPPO Watch Free inceleme!

  AMOLED ekranlı ve nispeten daha uygun fiyatlı akıllı saat OPPO Watch Free modelini inceledik. İşte özellikleri!

VB.NET Treeview'de sürükle bırak metodu ile listede sıralamaları değiştirme nasıl?

Bu konuyu okuyanlar

Vatansever

Asistan
Katılım
23 Ağustos 2007
Mesajlar
405
Reaksiyon puanı
1
Puanları
18
Arkadaşlar Treeview'de seçenekler ekliyorum ve bu seçeneklerin sıralamalarını değiştirmek istiyorum altta bir kod buldum bunu denedim bu kod ile bir seçeneği seçip sürüklüyorum başka birinin üzerine bırakıyorum ve o seçenek bıraktığımın içinde ayrı bir dal oluşturuyor, ayrı bir dal oluşturmasın sadece sıralama değişsin istiyorum kodu düzeltebilirmisiniz?

http://www.codeproject.com/Articles/8995/Introduction-to-TreeView-Drag-and-Drop-VB-NET

treeView'im şöyle
Kod:
+Liste
   +değer1
   +değer2
   +değer3
   +değer4
   +değer5
   +değer6
   +değer7
   +değer8

Kod:
  Public Sub TreeView1_ItemDrag(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ItemDragEventArgs) Handles TreeView1.ItemDrag, TreeView2.ItemDrag

    'Set the drag node and initiate the DragDrop
    DoDragDrop(e.Item, DragDropEffects.Move)

  End Sub

  Public Sub TreeView1_DragEnter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) Handles TreeView1.DragEnter, TreeView2.DragEnter

    'See if there is a TreeNode being dragged
    If e.Data.GetDataPresent("System.Windows.Forms.TreeNode", True) Then
      'TreeNode found allow move effect
      e.Effect = DragDropEffects.Move
    Else
      'No TreeNode found, prevent move
      e.Effect = DragDropEffects.None
    End If

  End Sub

  Public Sub TreeView1_DragOver(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DragEventArgs) Handles TreeView1.DragOver, TreeView2.DragOver

    'Check that there is a TreeNode being dragged
    If e.Data.GetDataPresent("System.Windows.Forms.TreeNode", True) = False Then Exit Sub

    'Get the TreeView raising the event (incase multiple on form)
    Dim selectedTreeview As TreeView = CType(sender, TreeView)

    'As the mouse moves over nodes, provide feedback to the user
    'by highlighting the node that is the current drop target
    Dim pt As Point = CType(sender, TreeView).PointToClient(New Point(e.X, e.Y))
    Dim targetNode As TreeNode = selectedTreeview.GetNodeAt(pt)

    'See if the targetNode is currently selected, if so no need to validate again
    If Not (selectedTreeview Is targetNode) Then
      'Select the node currently under the cursor
      selectedTreeview.SelectedNode = targetNode

      'Check that the selected node is not the dropNode and also that it
      'is not a child of the dropNode and therefore an invalid target
      Dim dropNode As TreeNode = CType(e.Data.GetData("System.Windows.Forms.TreeNode"), TreeNode)
      Do Until targetNode Is Nothing
        If targetNode Is dropNode Then 
          e.Effect = DragDropEffects.None
          Exit Sub
        End If
        targetNode = targetNode.Parent
      Loop
    End If

    'Currently selected node is a suitable target, allow the move
    e.Effect = DragDropEffects.Move

  End Sub

  Public Sub TreeView1_DragDrop(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) Handles TreeView1.DragDrop, TreeView2.DragDrop

    'Check that there is a TreeNode being dragged
    If e.Data.GetDataPresent("System.Windows.Forms.TreeNode", True) = False Then Exit Sub

    'Get the TreeView raising the event (incase multiple on form)
    Dim selectedTreeview As TreeView = CType(sender, TreeView)

    'Get the TreeNode being dragged
    Dim dropNode As TreeNode = CType(e.Data.GetData("System.Windows.Forms.TreeNode"), TreeNode)

    'The target node should be selected from the DragOver event
    Dim targetNode As TreeNode = selectedTreeview.SelectedNode

    'Remove the drop node from its current location
    dropNode.Remove()

    'If there is no targetNode add dropNode to the bottom of the TreeView root
    'nodes, otherwise add it to the end of the dropNode child nodes
    If targetNode Is Nothing Then
      selectedTreeview.Nodes.Add(dropNode)
    Else
      targetNode.Nodes.Add(dropNode)
    End If

    'Ensure the newley created node is visible to the user and select it
    dropNode.EnsureVisible()
    selectedTreeview.SelectedNode = dropNode

  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    'Allow the TreeViews to be the target of a DragDrop operation
    'and populate it with some random TreeNodes for the example
    TreeView1.AllowDrop = True
    TreeView1.HideSelection = False

  End Sub
 

Vatansever

Asistan
Katılım
23 Ağustos 2007
Mesajlar
405
Reaksiyon puanı
1
Puanları
18
Arkadaşlar isteğime daha uygun bir kod buldum iç içe dallanma yapmıyor ama sorun şu sadece ana dizinleri kaydırıyor(sıralamasını değiştiriyor) yani benim projede Liste kısmını mesela liste Liste1 Liste2 Liste3 gibi olsaydı tamamdı ama ben bir alt dalın sıralamasını değiştirmek istiyorum değer1 değer2 değer3 değer4 bunların sırasını,,,, Liste ana dizini bunların dışında tutulacak sabit kalacak. Hangi kod kolayınıza gelirse bir el atabilirmisiniz??

Kod:
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      AddHandler Me.TreeView1.MouseDown, AddressOf Me.treeView1_MouseDown
      AddHandler Me.TreeView1.DragOver, AddressOf Me.treeView1_DragOver
      AddHandler Me.TreeView1.DragEnter, AddressOf Me.treeView1_DragEnter
      AddHandler Me.TreeView1.ItemDrag, AddressOf Me.treeView1_ItemDrag
      AddHandler Me.TreeView1.DragDrop, AddressOf Me.treeView1_DragDrop
    End Sub

    Private Sub treeView1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      Me.TreeView1.SelectedNode = Me.TreeView1.GetNodeAt(e.X, e.Y)
    End Sub
    Private Sub treeView1_ItemDrag(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ItemDragEventArgs)
      DoDragDrop(e.Item, DragDropEffects.Move)
    End Sub
    Private Sub treeView1_DragEnter(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs)
      e.Effect = DragDropEffects.Move
    End Sub
    Private Sub treeView1_DragDrop(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs)
      If e.Data.GetDataPresent("System.Windows.Forms.TreeNode", False) AndAlso Not (Me.NodeMap = "") Then
        Dim MovingNode As TreeNode = CType(e.Data.GetData("System.Windows.Forms.TreeNode"), TreeNode)
        Dim NodeIndexes As String() = Me.NodeMap.Split("|"c)
        Dim InsertCollection As TreeNodeCollection = Me.TreeView1.Nodes
        Dim i As Integer = 0
        While i < NodeIndexes.Length - 1
          InsertCollection = InsertCollection(Int32.Parse(NodeIndexes(i))).Nodes
          System.Math.Min(System.Threading.Interlocked.Increment(i), i - 1)
        End While
        If Not (InsertCollection Is Nothing) Then
          InsertCollection.Insert(Int32.Parse(NodeIndexes(NodeIndexes.Length - 1)), CType(MovingNode.Clone, TreeNode))
          Me.TreeView1.SelectedNode = InsertCollection(Int32.Parse(NodeIndexes(NodeIndexes.Length - 1)))
          MovingNode.Remove()
        End If
      End If
    End Sub
    Private Sub treeView1_DragOver(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs)
      Dim NodeOver As TreeNode = Me.TreeView1.GetNodeAt(Me.TreeView1.PointToClient(Cursor.Position))
      Dim NodeMoving As TreeNode = CType(e.Data.GetData("System.Windows.Forms.TreeNode"), TreeNode)
      If Not (NodeOver Is Nothing) AndAlso (Not (NodeOver Is NodeMoving) OrElse (Not (NodeOver.Parent Is Nothing) AndAlso NodeOver.Index = (NodeOver.Parent.Nodes.Count - 1))) Then
        Dim OffsetY As Integer = Me.TreeView1.PointToClient(Cursor.Position).Y - NodeOver.Bounds.Top
        Dim NodeOverImageWidth As Integer = Me.TreeView1.ImageList.Images(NodeOver.ImageIndex).Size.Width + 8
        Dim g As Graphics = Me.TreeView1.CreateGraphics
        If NodeOver.ImageIndex = 1 Then
          If OffsetY < (NodeOver.Bounds.Height / 2) Then
            Dim tnParadox As TreeNode = NodeOver
            While Not (tnParadox.Parent Is Nothing)
              If tnParadox.Parent Is NodeMoving Then
                Me.NodeMap = ""
                Return
              End If
              tnParadox = tnParadox.Parent
            End While
            SetNewNodeMap(NodeOver, False) ' ERROR! Not sure why
            If SetMapsEqual() = True Then
              Return
            End If
            Me.Refresh()
            Me.DrawLeafTopPlaceholders(NodeOver)
          Else
            Dim tnParadox As TreeNode = NodeOver
            While Not (tnParadox.Parent Is Nothing)
              If tnParadox.Parent Is NodeMoving Then
                Me.NodeMap = ""
                Return
              End If
              tnParadox = tnParadox.Parent
            End While
            Dim ParentDragDrop As TreeNode = Nothing
            If Not (NodeOver.Parent Is Nothing) AndAlso NodeOver.Index = (NodeOver.Parent.Nodes.Count - 1) Then
              Dim XPos As Integer = Me.TreeView1.PointToClient(Cursor.Position).X
              If XPos < NodeOver.Bounds.Left Then
                ParentDragDrop = NodeOver.Parent
                If XPos < (ParentDragDrop.Bounds.Left - Me.TreeView1.ImageList.Images(ParentDragDrop.ImageIndex).Size.Width) Then
                  If Not (ParentDragDrop.Parent Is Nothing) Then
                    ParentDragDrop = ParentDragDrop.Parent
                  End If
                End If
              End If
            End If
            SetNewNodeMap(Microsoft.VisualBasic.IIf(Not (ParentDragDrop Is Nothing), ParentDragDrop, NodeOver), True)
            If SetMapsEqual() = True Then
              Return
            End If
            Me.Refresh()
            DrawLeafBottomPlaceholders(NodeOver, ParentDragDrop)
          End If
        Else
          If OffsetY < (NodeOver.Bounds.Height / 3) Then
            Dim tnParadox As TreeNode = NodeOver
            While Not (tnParadox.Parent Is Nothing)
              If tnParadox.Parent Is NodeMoving Then
                Me.NodeMap = ""
                Return
              End If
              tnParadox = tnParadox.Parent
            End While
            SetNewNodeMap(NodeOver, False)
            If SetMapsEqual() = True Then
              Return
            End If
            Me.Refresh()
            Me.DrawFolderTopPlaceholders(NodeOver)
          Else
            If (Not (NodeOver.Parent Is Nothing) AndAlso NodeOver.Index = 0) AndAlso (OffsetY > (NodeOver.Bounds.Height - (NodeOver.Bounds.Height / 3))) Then
              Dim tnParadox As TreeNode = NodeOver
              While Not (tnParadox.Parent Is Nothing)
                If tnParadox.Parent Is NodeMoving Then
                  Me.NodeMap = ""
                  Return
                End If
                tnParadox = tnParadox.Parent
              End While
              SetNewNodeMap(NodeOver, True)
              If SetMapsEqual() = True Then
                Return
              End If
              Me.Refresh()
              DrawFolderTopPlaceholders(NodeOver)
            Else
              If NodeOver.Nodes.Count > 0 Then
                NodeOver.Expand()
              Else
                If NodeMoving Is NodeOver Then
                  Return
                End If
                Dim tnParadox As TreeNode = NodeOver
                While Not (tnParadox.Parent Is Nothing)
                  If tnParadox.Parent Is NodeMoving Then
                    Me.NodeMap = ""
                    Return
                  End If
                  tnParadox = tnParadox.Parent
                End While
                SetNewNodeMap(NodeOver, False)
                NewNodeMap = NewNodeMap.Insert(NewNodeMap.Length, "|0")
                If SetMapsEqual() = True Then
                  Return
                End If
                Me.Refresh()
                DrawAddToFolderPlaceholder(NodeOver)
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If
    End Sub
    Private Sub DrawLeafTopPlaceholders(ByVal NodeOver As TreeNode)
      Dim g As Graphics = Me.TreeView1.CreateGraphics
      Dim NodeOverImageWidth As Integer = Me.TreeView1.ImageList.Images(NodeOver.ImageIndex).Size.Width + 8
      Dim LeftPos As Integer = NodeOver.Bounds.Left - NodeOverImageWidth
      Dim RightPos As Integer = Me.TreeView1.Width - 4
      Dim LeftTriangle As Point() = New Point(4) {New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top - 4), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top + 4), New Point(LeftPos + 4, NodeOver.Bounds.Y), New Point(LeftPos + 4, NodeOver.Bounds.Top - 1), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top - 5)}
      Dim RightTriangle As Point() = New Point(4) {New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top - 4), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top + 4), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Y), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Top - 1), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top - 5)}
      g.FillPolygon(System.Drawing.Brushes.Black, LeftTriangle)
      g.FillPolygon(System.Drawing.Brushes.Black, RightTriangle)
      g.DrawLine(New System.Drawing.Pen(Color.Black, 2), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top))
    End Sub
    Private Sub DrawLeafBottomPlaceholders(ByVal NodeOver As TreeNode, ByVal ParentDragDrop As TreeNode)
      Dim g As Graphics = Me.TreeView1.CreateGraphics
      Dim NodeOverImageWidth As Integer = Me.TreeView1.ImageList.Images(NodeOver.ImageIndex).Size.Width + 8
      Dim LeftPos As Integer
      Dim RightPos As Integer
      If Not (ParentDragDrop Is Nothing) Then
        LeftPos = ParentDragDrop.Bounds.Left - (Me.TreeView1.ImageList.Images(ParentDragDrop.ImageIndex).Size.Width + 8)
      Else
        LeftPos = NodeOver.Bounds.Left - NodeOverImageWidth
      End If
      RightPos = Me.TreeView1.Width - 4
      Dim LeftTriangle As Point() = New Point(4) {New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Bottom - 4), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Bottom + 4), New Point(LeftPos + 4, NodeOver.Bounds.Bottom), New Point(LeftPos + 4, NodeOver.Bounds.Bottom - 1), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Bottom - 5)}
      Dim RightTriangle As Point() = New Point(4) {New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Bottom - 4), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Bottom + 4), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Bottom), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Bottom - 1), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Bottom - 5)}
      g.FillPolygon(System.Drawing.Brushes.Black, LeftTriangle)
      g.FillPolygon(System.Drawing.Brushes.Black, RightTriangle)
      g.DrawLine(New System.Drawing.Pen(Color.Black, 2), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Bottom), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Bottom))
    End Sub
    Private Sub DrawFolderTopPlaceholders(ByVal NodeOver As TreeNode)
      Dim g As Graphics = Me.TreeView1.CreateGraphics
      Dim NodeOverImageWidth As Integer = Me.TreeView1.ImageList.Images(NodeOver.ImageIndex).Size.Width + 8
      Dim LeftPos As Integer
      Dim RightPos As Integer
      LeftPos = NodeOver.Bounds.Left - NodeOverImageWidth
      RightPos = Me.TreeView1.Width - 4
      Dim LeftTriangle As Point() = New Point(4) {New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top - 4), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top + 4), New Point(LeftPos + 4, NodeOver.Bounds.Y), New Point(LeftPos + 4, NodeOver.Bounds.Top - 1), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top - 5)}
      Dim RightTriangle As Point() = New Point(4) {New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top - 4), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top + 4), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Y), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Top - 1), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top - 5)}
      g.FillPolygon(System.Drawing.Brushes.Black, LeftTriangle)
      g.FillPolygon(System.Drawing.Brushes.Black, RightTriangle)
      g.DrawLine(New System.Drawing.Pen(Color.Black, 2), New Point(LeftPos, NodeOver.Bounds.Top), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Top))
    End Sub
    Private Sub DrawAddToFolderPlaceholder(ByVal NodeOver As TreeNode)
      Dim g As Graphics = Me.TreeView1.CreateGraphics
      Dim RightPos As Integer = NodeOver.Bounds.Right + 6
      Dim RightTriangle As Point() = New Point(4) {New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Y + (NodeOver.Bounds.Height / 2) + 4), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Y + (NodeOver.Bounds.Height / 2) + 4), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Y + (NodeOver.Bounds.Height / 2)), New Point(RightPos - 4, NodeOver.Bounds.Y + (NodeOver.Bounds.Height / 2) - 1), New Point(RightPos, NodeOver.Bounds.Y + (NodeOver.Bounds.Height / 2) - 5)}
      Me.Refresh()
      g.FillPolygon(System.Drawing.Brushes.Black, RightTriangle)
    End Sub
    Private Sub SetNewNodeMap(ByVal tnNode As TreeNode, ByVal boolBelowNode As Boolean)
      NewNodeMap.Length = 0
      If boolBelowNode Then
        NewNodeMap.Insert(0, CType(tnNode.Index, Integer) + 1)
      Else
        NewNodeMap.Insert(0, CType(tnNode.Index, Integer))
      End If
      Dim tnCurNode As TreeNode = tnNode
      While Not (tnCurNode.Parent Is Nothing)
        tnCurNode = tnCurNode.Parent
        If NewNodeMap.Length = 0 AndAlso boolBelowNode = True Then
          NewNodeMap.Insert(0, (tnCurNode.Index + 1) + "|")
        Else
          NewNodeMap.Insert(0, tnCurNode.Index + "|")
        End If
      End While
    End Sub
    Private Function SetMapsEqual() As Boolean
      If Me.NewNodeMap.ToString = Me.NodeMap Then
        Return True
      Else
        Me.NodeMap = Me.NewNodeMap.ToString
        Return False
      End If
    End Function
 
Üst