Şikayet eden inceleme istemeyecek

Bu konuyu okuyanlar

Efe Zoroğlu

Profesör
Kamu İhale Kurumu'nun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.İhalelere yönelik itiraz başvuruları düzenlendi.
143737114.jpg
Kamu İhale Kurumu, ihalelere ilişkin şikayet ve itiraz başvuruları yeniden düzenledi. Buna göre, ihaleye katılanlar teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacak. Ayrıca, "şikayet ehliyeti" bulunanlar, iddiaların incelenmesini isteyemeyecek.

Kamu İhale Kurumu'nun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile ihalelere yönelik şikayet ve itiraz başvuruları düzenlendi.

Buna göre; bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenlerden; istekli olabilecekler, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayette bulunabilecek.

Adaylar, ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler; istekliler de; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabilecek.

İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacak.
İhale sürecinde Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işlem tesis edildiği iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvuruları yapabilen 'şikayet ehliyeti bulunanlar', iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamayacak.

15 GÜN SINIRI

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün olacak.

Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde 15 gün olarak uygulanacak. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlayacak.

Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

SÜRELERE TATİL DAHİL

Süreler; tebliğ, ilan, bildirimin yapıldığı veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacak.
Tatil günleri sürelere dahil olacak. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen iş gününün bitimine kadar uzayacak.

ŞİKAYETTE KİŞİSEL BİLGİLER OLACAK

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış dilekçelerle yapılacak. Dilekçelerde; başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile imzası yer alacak. Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller de bulunacak.

Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunlu olacak.

AYNI KİŞİ BİRDEN FAZLA ŞİKAYETTE BULUNAMAYACAK

Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacak.

Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılacak. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA GEREKÇELİ KARAR

İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilecek.

İdareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden, idarece 30 gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren 15 gün geçmedikçe veya Kurum’a yapılan itiraz içerikli şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanmayacak.

Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilecek.

BİLDİRİMSİZ SÖZLEŞME HÜKÜMSÜZ SAYILACAK

İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılacak. Şikayetin incelenmesinin ardından, düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlem belirlenecek. İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemleri iptal edilecek.

Ayrıca, ihale sürecinde yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecek.

Ön incelemede aykırılık bulunmuyorsa, ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına karar verilir. Bu tarihten itibaren bütün ihale işlemleri durdurulur. İtiraz şikayetlerinde başvuru sahibinin iddiaları; ihale usulünün uygun tespit edilip edilmediği, ilanın uygun yapılıp yapılmadığı, yasaya aykırılık bulunup bulunmadığı, ödeneğin olup olmadığı, ihale komisyonun kanuna uygun oluşturulup oluşturulmadığı, teknik şartnamede belli bir marka, model, menşei, kaynak veya ürün belirtilip belirtilmediği gibi konularda tek tek incelenir.

SUÇ DUYURUSU

Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere ya da yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilecek.

(ANKA)
Alıntı:Rotahaber
http://www.rotahaber.com/haber/20070622/Sikayet-eden-inceleme-istemeyecek.php

 

SDN Son Haberler

Son mesajlar

Üst