Ömer nasuhi bakara suresi tefsiri

Bu konuyu okuyanlar

Murataltug

Profesör
Katılım
15 Eki 2017
Mesajlar
3,938
Reaksiyon puanı
2,664
Puanları
113
Yaş
35
Ömer nasuhi

Şüphe yok ki, Mahlûklarının bütün durumu ve vasıflarını en iyi bilen Rab'bindir

o inkarcıların cahilce sözlerine nasıl kıymet verilebilir?. Onların helâl ve harama dâir görüşünün ne kıymeti olabilir?

İmdi eğer siz âyetlere inanan kimseler, iseniz üzerine Allah Teâlânın ismi anılmış olanı yiyin

Cenâb-ı Hak kesilmeksizin helak olan veya üzerine Allah Teâlâ'dan başkasının ismi zikredilen hayvanın yiyilmemesini emretmiştir

hakikaten imâna ulaşmış, Allah'ın hükümlerine tâbi iseniz
Cenab'ı Hak'kın âyetlerine inanan kimselersiniz

üzerine Allah Teâlâ'nın ismi anılmış besmele-i şerife ile kesilmiş olanlar sizin için mubahtır, bundan yiyip istifâde edebilirsiniz

Siz öyle helâl olan şeyleri haram ve haram bulunan
şeyleri helâl sayan sapmışların sözlerine bakmayınız.

Cenâb-ı Hak'ka imân edenler
onun helâl kıldığını mubah bilir, ondan istifâde edebilirler, haram kıldığından da kaçınırlar. Bu imânın gereğidir

Size ne oluyor ki, üzerine Allah Teâlâ'nın ismi zikredilmiş olanı yemeyesiniz.

Ve muhakkak size haram olan şeyler ayrıntılı olarak bildirilmiştir.

Ve şüphe yok ki birçokları bilmeksizin kendi arzularıyla halkı sapıklığa düşürürler.

Senin Rab'bin ise muhakkak ki, haddi aşanları en iyi bilendir.

Ey mü'minler Size ne oluyor ki Ne maksattan dolayı üzerine Allah Teâlâ'nın ismi zikredilmiş olanı usulü dairesinde kesilmiş, hayvanı yemeyesiniz bundan kaçınmanıza gerek yoktur

Ve muhakkak size haram olan şeyler) Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı olarak bildirilmiştir

arzularına uyanların
sözlerine kıymet verilebilir mi

Resulüm Rabbin muhakkak ki, haddi aşanları bâtıla yönelip haramı helâl kabul edenleri
en iyi bilendir.

Günahın aşikâr olanını da, gizlicesini de bırakınız.

Şüphesiz o kimseler ki, günah kazanırlar, elbet yaptıklarından
dolayı cezâlanacaklardır.

o günah kazananlar kendilerini
ilâhî azabın kahredici pençesinden elbette kurtaramayacaklardır

ey ehli imân!. Öyle nefislerinin esiri olanların aldatmalarına kapılmayınız sözlerine iltifat etmeyiniz.

Günahın aşikâr olanını da gizlicesini de bırakınız
ne açıkça bir günahı işleyiniz, ne de bir günahı gizlice yapınız.

Cenab'ı Hak işlenenlerin hepsini
görür ve bilir imân ettik.

herhangi bir günahı açıkça yapmak caiz olmadığı gibi gizlice yapmak da caiz değildir.

Açık olarak zina yapmak haram olduğu gibi gizlice de haramdır. Hased, kibir, kendini beğenme müslümanlar hakkında şerri istemek haramdır.

zina Hased, kibir, kendini beğenme şerrden kaçınmak dinî bir vazifedir daha dünyada iken haramlardan kaçınmalıdır

insanlık icâbı yasak birşey
işlenilmiş ise ondan tevbe ve istiğfar edilmelidir. Cenab'ı Hak'kın af ve mağfiretine sığınmalıdır.

Şu muhakkak ki: Küfr üzerine ölenler, ebediyyen azap göreceklerdir

İmân ile ölen günahkârlar
ise geçici olarak azabı hak ederler. Meğer ki, Hak Teâlâ onları af buyursun.

Onların saptırmaları aklı başında olan zatlara tesir etmeyecektir,

o zatlar yine imân
şerefine kavuşmuş bulunacaklardır.

Onlar ancak kendilerine hile
yapmış olurlar da bilmeksizin kendilerini küfr ve taşkınlığa düşürmüş, azaba hedef kılmış bulunurlar

ebedî zarara uğrar giderler de
bunun farkına varamazlar

insanların dindarlığına, faziletine mâni olmaya çalışan şeytan yaratılışlı kimselerin âkibetleri hüsrandan başka birşey değildir.

Hz. Peygamber hakkında
O kâhin sihirbazdır uymayınız der dururlardı Bu aldatmaya rağmen müslümanların sayısı günden güne artıyordu,

düşmanlar ise zarar ve ziyana uğruyorlardı

Ve onlara âyet geldiği zaman derler ki Peygamberlere verilmiş olanın benzeri bizlere verilinceye imân etmeyiz

Allah Teâlâ peygamberliği nereye yönelteceğini en iyi bilendir.

Elbette günahkâr olanlara yapmakta olduktan tuzak ve hileden dolayı Hak Teâlâ'nın
katında bir alçaklık ve şiddetli bir azap isabet edecektir

Kureyş kâfirlerinden Muğire, Hz. Peygamber'e demiş ki: Eğer peygamberlik hak olsa idi ben senden daha lâyık olurdum. Çünkü ben daha yaşlı ve fazla
mala sahibim bu cahil iddiaları red için Cenâb-ı Hak buyuruyor ki Allah Teâlâ en iyi bilendir

Peygamberliğe lâyık olan, kendisine vahy olunacak zatı bilen ancak Allah Teâlâ'dır.

onlar dünyada da âhirette de lâyık oldukları cezalara çarpılacaklardır.

onlar lâyık oldukları cezalara çarpılacaklardır Nitekim kureyş liderleri daha dünyada iken mağlûp olmuş öldürülmüştür. Âhiretteki ilâhî azap ise her düşüncenin üstündedir İşte dinsizliğin akibetü

İmdi Allah Teâlâ her kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslâm için genişletir.

İmdi Allah Teâlâ kimi dalâlete düşürmek dilerse göğsünü daraltır, sıkışmış hâle getirir

mübarek âyetler, Cenab'ı Hak'kın hikmeti gereği bir
kısım kullarının kalblerini genişlettiğini ve bir takım kullarının kalplerini de daraltmış olduğunu bildirmektedir.

Resulüm Bir takım insanların
seni inkâr ederek sapıklığa düşmekte olduklarını görerek üzülme. Onların haklarında yaptıklarına göre ilâhî irâde tecelli etmektedir

İmdi Allah Teâlâ her kime güzel irâdesinden dolayı hidâyet etmek isterse ona hak yolunu bildirerek imâna muvaffak kılmak diler onun göğsünü İslâm için genişletir.

Allah Teâlâ her kime hidayet dilerse onun nefsini hakkı kabul etmeye kabiliyetli kılar, onun kalbine bir imân nuru düşürür,

Cenab'ı Hak her kimi onun kötü
irâdesinden dolayı hakkında bir ceza dilerse onda sapıklığı yaratır da o hidayetten kaçınır,

Cenab'ı hakk bir ceza dilerse
göğsünü daraltır sıkışmış hâle getirir O şahıs, hak'kı kabul etmekten kaçınır durur, onun kalbine imân giremez olur

Cenab'ı hakk ın bir ceza dilediği
şahıs öyle bir darlık, öyle sıkıntı
içinde kalır ki, sanki zorla göğe yükselecek imiş gibi gücü üstünde bir vaziyette bulunur

İşte Allah Teâlâ ya imân etmeyenlerin vakti üzüntüler içinde vakti geçer durur.

irade ve kabiliyetlerini, kötü kullanarak imândan mahrum kalanların göğüslerini Allah Teâlâ daralttığı gibi pisliği de rezilliği de, dünyada laneti, âhirette azabı da gönderir

şeytanlar bir takım bâtıl şeyleri süslü gösterdikleri için insanlar aldanarak onlardan fâidelenmiş
artık onlar bu felâketten kurtulamayacaklardır.

şeytanlar da kendilerine itaat etmeleri dolayısıyla insanlardan
istifâde etmişler, kendi kötü amellerine kavuşmuşlar.
Cenâb-ı Hak da buyuracak ki: Ateş sizin karargâhınızdır

Bu, o dünyadaki kâfirce hareketlerinizin cezasıdır O
ateş de ebediyen kalacaksınız

ceza itikada ve amele göredir

Zira, "Elcezâ-ü min cinsilamel" buyurulmuştur. Yani ceza amele göredirAncak Allah Teâlâ'nın dilediği vakitler
müstesna

imân etmeleri takdir edilen kimselerdir ki, onlar daha dünyada iken küfürlerini terkederek İslâmiyet'e kavuşmakta

imân etmeleri takdir edilen kimselerdir ki, onlar cehennem azabından müstesna bir halde bulunmuş olacaklardır

Şüphe yok ki Ya Muhammedi. Aleyhisselâm senin Rab'bin
hakimdir bütün fiil ve hükümleri hikmetlidir ve alîmdir

Şüphesiz Rab'bin mahlûkatın
hallerini, amellerini ve lâyık oldukları cezaları ve onların âkibetlerini hakkıyla bilendir.

o Yüce Yaratıcının bütün takdir ettiği şeyleri bütün hükümlerini tasdik etmek ve yüceltmek, mü'minlerin en' kutsî vazifesidir

zâlimlerin bazısını bazısına işledikleri şeyler sebebiyle musallat ederiz.onlar birbirini azdırır ve saptırır dururlar

Bu hâl kendilerine bir ceza ve musibettir onlar fenalığı
birlikte işledikleri gibi kendilerini azap sahasında birbirine yaklaştırırız


İbni Abbas Hazretlerinden şöyle rivayet edilmektedir: "Cenâb-ı Hak, bir kavim hakkında hayır dilerse onların işlerine en hayırlı olanlarını tâyin eder.

Cenâb-ı Hak, bir kavim hakkında şer dilerse onların işlerine de en şerli olanlarını görevlendirir."


Bütün suretlerle tecelli eden ilâhî takdir insanların Allah tarafından bilinen güzel veya çirkin hareketlerinin mükâfat veya cezasıdır.

Temiz, pâk olan ruhlar, kendileri gibi pâk ruhlara Pis olan ruhlar da kendileri gibi kirli olanlara katılır, herkes kendi benzerine eğilim gösterir

Ey cin ve insan cemaati!. İçinizden size benim âyetlerimi tebliğ eden ve sizi bu güne kavuşmanızla korkutan Peygamberler gelmedi mi?.

Ve onları dünya hayatı aldattı

ve Onlar muhakkak kâfir kimseler olmuşlardı

mübarek âyetler ilâhî delillerin tamam olduğundan insanların
mazeret ileri sürmelerine selâhiyet kalmadığını onların kendi kusurlarından dolayı azaba uğrayacaklarını ilâhî bir kınama olarak ifâde etmektedir

Cenab'ı Hak, kıyametde buyuracaktır ki: Ey cin ve insan cemaati sizden her ümmete âyetlerimi tebliğ edenbve sizî
bugünle korkutan Peygamber
gelmedi mi neden küfr ve isyan
ile dünya hayatını zâyettiniz

Diyecekler ki, şahitlik ederiz ki bize Peygamber gelmiş ve uyarmışdı ne yazık ki, biz onlara karşı isyankâr vaziyet aldık, azabı hak etmiş bulunuyoruz

Ve onları dünya hayatı aldattı
onlar dünyanın geçici ve değersiz varlığına, lezzetlerine aldandılar uhrevî nimet ve
mükâfatları düşünmediler

Onlar Sonsuz azabı gerektiren isyanlarda bulunup durdular, ve âhiret âleminde Onlar kâfir kimseler olmuşlardı Ne kadar korkunç bir felâket.

Artık bunların bu öldürücü hâllerini her insan düşünerek uyanık olmalıdır.

75

senin Rab'bin kullarına lâyık oldukları mertebe mükâfat ve cezaları vermeğe elbette kadirdir. Bunu güzelce
düşünmelidir.

Ve senin Rab'bin zengindir, rahmet sahibidir

(Ve) Resulüm!. Ya Muhammed Aleyhisselâm senin Rab'bin
zengindir Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, kullarının ibadetlerine de muhtaç değildir,

her kul yaptığı itaati sadece kendi menfaati için yapmış olur.
İşlediği günahı da kendi zararına olarak işlemiş bulunur.

Ve şanı yüce olan Rab'bin
rahmet sahibidir. kullarına yüce merhametinden dolayıdır ki,
Peygamberler, kitaplar gönderip hidâyet yolunu göstermiştir.

yüce olan Rab'bin Kullarını bir takım vazîfeler ile mükellef tutması ilâhî bir rahmet eseri olarak onların fâideleri içindir.

Yüce Yaratıcı hiçbir şekilde hiçbir şeye muhtaç değildir
Eğer dilerse Ey âsi kullar! sizî Sizi birgün de helak eder

Yüce Yaratıcı dilerse sizi helak eder sonra da mahlûklarından dilediğini yerinize getirir.

O Yüce Yaratıcının kudreti böyle herşeye fazlasiyle kâfidir.

O Yüce Yaratıcı sizi başka bir kavmin yani: Nuh as ın gemisindeki zatların neslinden vücude getirmiş sizi ilâhî bir merhamet eseri olarak şimdiye kaar yaşatmıştır.

Artık ilâhî nîmetin kudretin yüceliğini düşünüp de hâlinizi
düzeltmeye çalışmanız icab etmez mi?

Şüphesiz vaad olunduğunuz şey elbette gelecektir. Ve siz onu önleyebilecek değilsinizdir

Şüphe yok ki, va'ad olunan şey Öldükten sonra yeniden hayat
bulmanız, hesap için mahşer meydanına gitmeniz elbet vakidir Ve siz Hakkınızda takdir edileni bertaraf edebilecek değilsiniz

Şüphe yok ki, va'ad olunan şey
amellerinizin mükâfat ve
cezasına kavuşmanız gibi ilâhî açıklamalar elbette vakidir.
meydana gelecektir ona hiç birşey mâni olmayacaktır

Ve siz Hakkınızda takdir edileni bertaraf edecek değilsiniz hangi vasıtaya müracaat ederseniz edin takdir edilen her
hâdise mutlaka ilâhî kudret ile vücude gelecektir

itaatkârlar sevaba nail olacaktır, isyankârlar da cezayı hak etmiş olacaktırbengel olmaya hiçbir mahlukun kabiliyeti yoktur

De ki: Ey kavmim!. Bütün gücünüzle yapacağınızı yapınız, şüphesiz ben emrolunduğum vazifeyi yapmaktayım.

Artık şüphesiz yakında bileceksinizdir ki, âhiret yurdunun güzel akibeti -kime- nasip olacaktır!

muhakkak ki, zâlimler
kurtuluşa eremiyeceklerdir.

mübarek âyetler, kıyamet âlemini inkâr edenleri tehdit etmektedir.

mübarek âyetler o inkarcıların ne kadar cahilce hareketlerde, bulunduklarını anlatmakta ve o cahillerin sözlerine iltifattan akıl sahibini men ettirmektedir

Resulüm!. O inkarcılara ehemmiyet verme. Onları tehdit
için De ki: Ey kavmim ey Kureyş müşrikleri şüphesiz ben emr olunan vazifeyi yapmaktayım

Allah'ın emri İslâmiyet'i yaymaya çalışmaktayım, salih amellere devam etmekteyim, hak yolunda sabır ve sebatta bulunmaktayım.

şüphesiz Âhiret âleminde bileceksinizdir ki, âhiret yurdunun güzel akibeti
kime nasip olacaktır

o güzel âhiret yurdunun âkibeti bizlerin mi yoksa sizlerin mi
yakinen anlaşılacaktır zâlimler
kurtuluşa eremiyeceklerdir.

muhakkak ki, zâlimler Hak dine
girmeyerek kendilerini azaba uğratmış olan kâfirler kurtuluşa
eremiyeceklerdir

ey müşrik kavim!. Siz öyle zâlim kimseler olduğunuzdan kurtuluşa, güzel bir âkibete nail olamayacaksınızdır.

ey müşrik kavim zâlim kimseler olduğunuzdan kurtuluşa nail
Olamayacaksınız Bunu anlayın
hareketlerinizi düzenlemeye çalışın Ne büyük tehdit ve ne kadar merhametçe bir öğüt.
 

Murataltug

Profesör
Katılım
15 Eki 2017
Mesajlar
3,938
Reaksiyon puanı
2,664
Puanları
113
Yaş
35
Şüphe yok ki, Mahlûklarının bütün durumu ve vasıflarını en iyi bilen Rab'bindir
 

Murataltug

Profesör
Katılım
15 Eki 2017
Mesajlar
3,938
Reaksiyon puanı
2,664
Puanları
113
Yaş
35
o inkarcıların cahilce sözlerine nasıl kıymet verilebilir?. Onların helâl ve harama dâir görüşünün ne kıymeti olabilir?
 

Murataltug

Profesör
Katılım
15 Eki 2017
Mesajlar
3,938
Reaksiyon puanı
2,664
Puanları
113
Yaş
35
İmdi eğer siz âyetlere inanan kimseler, iseniz üzerine Allah Teâlânın ismi anılmış olanı yiyin
 

Tryfare

Öğrenci
Katılım
1 Ocak 2021
Mesajlar
60
Reaksiyon puanı
50
Puanları
18
Yaş
21
kopyala yapıştır ne faydan okucakki mesaj kasmak için sonuçta
 

Murataltug

Profesör
Katılım
15 Eki 2017
Mesajlar
3,938
Reaksiyon puanı
2,664
Puanları
113
Yaş
35
Cenâb-ı Hak kesilmeksizin helak olan veya üzerine Allah Teâlâ'dan başkasının ismi zikredilen hayvanın yiyilmemesini emretmiştir
 

Murataltug

Profesör
Katılım
15 Eki 2017
Mesajlar
3,938
Reaksiyon puanı
2,664
Puanları
113
Yaş
35
hakikaten imâna ulaşmış, Allah'ın hükümlerine tâbi iseniz Cenab'ı Hak'kın âyetlerine inanan kimselersiniz
 
Üst