Hz Muhammed[sav]efendimizin kronolojisi

ashabulyemin

Profesör
HZ MUHAMMED’İN KRONOLOJİK HAYATI

MS 571- Fil Olayı Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı
20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (sav) doğdu
575 - Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü
576 - Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı
578 - Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebû Talib'in himâyesine girmesi
583 - Amcası Ebû Talib'le Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi
588 - Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati
591 - Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti'ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi
595 - Hz Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz Muhammed'e hayranlığı
596 - Hz Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması
598 - Oğlu Kasım'ın doğması (Kendisine Ebul Kasım denilmesi)
599 - Hz Ali’nin doğması
600 - Kızı Zeyneb doğdu,
604 - Kızı Rukiye doğdu,
608 - Kızı Ümmügülsüm doğdu
608 - Muhammed’ül Emîn denilen Hz Muhammed’in Kâbe hakemliği
610 - Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu En yakınlarını İslâm'a davet etmesi Hz Hatice, Hz Ebubekir,Hz Ali ve Hz Zeyd’in müslüman olmaları *Kızı Hz Fatma'nın doğumu
613 - Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması
615 - Müşriklerin ağır baskıları üzerine HzÖmer liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları
616 - Hz Hamza ve HzÖmer'in müslüman olmaları
- İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır'ı zabtetmesi
617 - Hz Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti Müşriklerin muhacirleri geri istemesi
- Habeş Necâşî’sinin, Hz Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi
- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı
619 - Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması Hz Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib'in vefatı Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı)
620 - Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi
- İsrâ ve Mi'rac Olayı Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması
- Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi
- I Akabe Biatı Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması Beş vakit namaz farz kılındı
621 - II Akabe Biatı Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b Umeyr’i göndermişti Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti
622 - Hz Muhammed'in, dostu Hz Ebû Bekir’le Mekke'den Medine'ye hicreti Hicrî takvimin başlangıcı
- Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması Neccâr oğullarının Rasûlullah’ı Medineye götürmesi
- Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde 7 ay misafir kalması
- Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması
- Mekke’de nişanlandığı, Hz Ebubekir’in kızı Hz Aişe ile evlenmesi
- Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması
623 - Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı
- Ezanın meşrû kılınması İlk nüfus sayımı
- Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması
- Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi
- Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması
- Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasasının hazırlanması
- Medine Şehir (site) Devleti'nin kurulması Yönetimin başına ALLAH Rasûlünün geçmesi(Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi Hz Muhammed (sav) Mekke’de yalnızca bir peygamberdi Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi)
- Cihada izin verilmesi
624 - İslam'da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil'in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi)
- Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı İlk bayram namazı
- Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı
- Peygamberimizin kızı Hz Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz Ali'nin evlenmesi
- Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi
625 - Uhud harbi, Hz Hamza'nın şehid olması
- Hz Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
- Peygamber Efendimizin Hz Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi
- Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi
- Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen 70 muallimin şehâdeti
- Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi
- Hz Hüseyin’in doğumu (Şaban ayında)
- Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz Peygamberin Zeyd b Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi
626 - Dûmetü’l Cendel Gazvesi Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı
- Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi
- İçki ve kumarın haram kılınması
627 - Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları
- Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları
- Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneb’le evlenmesi
- Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu Dönüşte ifk (Hz Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı
- Teyemmüm meşrû kılındı
628 - Hudeybiye Antlaşması Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (sav) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı)
- Hayber'in Fethedilmesi Hz Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab'ı bir hamlede yere sermesi
- Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması
- Bir Yahudi kadının Hz Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi
- Peygamberimizin Hz Safiyye ile evlenmesi
- Mut’a nikâhının yasaklanması
- Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi
- Bizans-İran savaşı İran’da müthiş veba salgını
629 - Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ)
- Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As'ın müslüman olup Medine’de müslümanlara katılması
- İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu
- Mu’te Harbi İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi Mu’te Savaşı, Suriye’de müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi
- Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi
630 - Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi Gâlibin mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi İşte İslâm İnkılâbı!
- Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu
- Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı
- Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması
- Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi
- Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi
- Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi
- Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Peygamberimizin huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan ALLAH'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Efendimizin çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi
- Kızı Hz Zeyneb'in vefatı Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğumu
- Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması
- Tebük Seferi Peygamberimizin son gazâsı Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir
- Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması
- Sulh ve sükûn devresi Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd) 70 kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri
- Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı Necâşî için gâib namazı kılması
631 - Hz Ebubekir’in hac emirliği
632 - Peygamberimizin (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı
- Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması (M Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400 000 idi)
- Peygamberimizin Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası
- Vefâtından üç gün önce Hz Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması
Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost'a) yükselişi


Mustafa TAŞÇI (Eğitimci-Yazar)
“Nesillerden Nesillere Armağan Sözler Hazinesi” adlı eserden

http://irsadforum.net/forum/siyer-i-nebi/hz-muhammed8217in-kronolojik-hayati/
bence belgelerime atın el altında bulunsun
 
Üst