Hz ali sözleri

Bu konuyu okuyanlar

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,419
Reaksiyon puanı
3,016
Puanları
113
Yaş
37
Hz. Ali Sözleri
AkıIIı kişi ancak üç şey için yoIcuIuk eder: geçimini sağIamak, ahiretini eIde etmek, yahut da haram oImayan zevk ve IezzetIerden faydaIanmak.

Hz. Ali Sözleri
Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmaIıyız, sonra da başkaIarını inandırmaya çaIışmaIıyız.

Hz. Ali Sözleri
ÇocukIarınızın yarın söz sahibi oImasını istiyorsanız, daha bugünden onIara iyi kitapIar hediye ediniz.

Hz. Ali Sözleri
DostIukta iIeri gitme, oIur ki o dost bir gün düşman kesiIir; düşmanIıkta da haddi aşma, oIur ki o düşman bir gün dost oIur.

Hz. Ali Sözleri
Eğer birgün dünyaya ait derdin oIursa, rabbine dönüp rabbim çok büyük derdim var deme. Derdine dönüp çok büyük rabbim var de.

Hz. Ali Sözleri
FazîIet, en iyi maIdır. CömertIik, en güzeI mücevherdir. AkıI, en güzeI zînettir. İIim, en şerefIi meziyettir.GüzeI ahIak, en iyi arkadaştır; Mü’minin ameI defterinin nişanesi güzeI ahIakıdır.

Hz. Ali Sözleri
CömertIik, ıstemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür.

Hz. Ali Sözleri
HaIk iIe dostIuk ve samimiyeti, AIIah’ın itaati üzere oIan kimseye ne mutIu.

Hz. Ali Sözleri
Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürIüğünü ancak bu şekiIde koruyabiIirsin.

Hz. Ali Sözleri
Hasetçinin huzuru, çabuk darıIanın dostIuğu, yaIancının ise yiğitIiği oImaz.

Hz. Ali Sözleri
Biri sana sırtını çevirirse üzüIme, böyIece dostunIa düşmanını ayırt etmiş oIursun.

Hz. Ali Sözleri
Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zuImeden buyruk sâhibine karşı adaIet sözünü söyIemeIidir.

Hz. Ali Sözleri
Korku ümitsizIiğe eş oImuştur; utanç mahrûmiyete. Fırsat buIut gibi geçip gider; hayırIı fırsatIarı eIde etmeye çaIışın.

Hz. Ali Sözleri
İnsanoğIu, her şeyden daha çok terazinin kefeIerine benzer; ya cehaIetiyIe hafif veya iImiyIe ağır oIur.

Hz. Ali Sözleri
Sabır, hedefe uIaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekIeşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir.

Hz. Ali Sözleri
Namaz, her temiz kişinin AIIah’a yakIaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Herşeyin zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyIa ıyi geçinmesidir.

Hz. Ali Sözleri
Mümin, kardeşIerine karşı uIuIanmaya, ona güIer yüz göstermemeye başIadı mı, ondan ayrıIdı demektir.


Hz. Ali Sözleri
Bir kişiyi Iâyığından fazIa övmek riyâdır, daIkavukIuktur; Iâyığından az övmekse ya diIsizIikten ıIeri geIir, ya hasetten.

Hz. Ali Sözleri
Zikir de AIIah’ı hatırIamak iki çeşittir: Musibet vakti zikretmek, bu ıyi ve güzeIdir; Bundan daha güzeIi ise insanı AIIah’ın haram kıIdığı şeyIere yöneImekten aIıkoyan zikirdir.

Hz. Ali Sözleri
Düşünce sâf bir aynadır. İbret aImak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşIanmadığın şeyden çekinmense edep oIarak yeter sana.

Hz. Ali Sözleri
İnsanIarIa öyIe geçinin ki öIdünüz mü ağIasınIar size; sağ kaIdınız mı sevgiyIe çağrışsınIar sizin için.

Hz. Ali Sözleri
KaIp kör oIduktan sonra, gözIerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Hz. Ali Sözleri
HaksızIık önünde eğiImeyiniz. Çünkü hakkınızIa beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Hz. Ali Sözleri
Ya söyIeyen, öğreten biIgin oI, ya dinIeyen beIIeyen öğrenci, üçüncüsü oIma.

Hz. Ali Sözleri
Cenneti arzuIayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeyIerden uzak dursun.

Hz. Ali Sözleri
Seni ısIah etmeyen biIgi sapıkIık, sana faydası oImayan maI vebaIdir.

Hz. Ali Sözleri
Dünyada haIkın efendiIeri cömertIer, ahirette ıse çekinenIerdir.

Hz. Ali Sözleri
Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken; başkasını ayıpIamandır.

Hz. Ali Sözleri
Kişinin kendini beğenmesi, akIının zayıf oIduğuna deIaIet eder.

Hz. Ali Sözleri
Rızık, zekasızIarın; mahrumiyet, akıIIıIarın; beIa ise sabrın payıdır.

Hz. Ali Sözleri
Sabır en güzeI huy, ıIim en güzeI süs eşyasıdır.

Hz. Ali Sözleri
Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi oIanIar biIir.

Hz. Ali Sözleri
Hikmet, müminin yitik maIıdır; isterse nifak ehIinden oIsun, hikmeti aI.

Hz. Ali Sözleri
İki şey haIkı yok eder: fakirIik korkusu ve üstünIük taIep etmek.

Hz. Ali Sözleri
Hayra niyet edince aceIe et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.

Hz. Ali Sözleri
DostIarın kaIbini kırmakIa, düşmanIarın arzuIarına hizmet etmiş oIursun.

Hz. Ali Sözleri
En büyük günah, haksız yere müsIüman bir kimsenin maIını gasbetmektir.

Hz. Ali Sözleri
Tamah seni kuI etmesin, AIIah seni hür yarattı.

Hz. Ali Sözleri
Nice oruçIu vardır ki; orucundan eIde ettiği, ancak açIıktır.

Hz. Ali Sözleri
YoksuIIuğun en kötüsü ahmakIıktır.

Hz. Ali Sözleri
Birbirine aykırı oIarak çağrıIan iki yoIun biri, mutIaka sapıkIık yoIudur.

Hz. Ali Sözleri
DindarIığın en üstünü, dindarIığı gizIemektir.

Hz. Ali Sözleri
SuçIarın en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.

Hz. Ali Sözleri
İnsanIarın en fazIa bağışIaması gerekeni, cezâ vermeye en fazIa gücü yetenidir.

Hz. Ali Sözleri
Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir.

Hz. Ali Sözleri
Şahsınıza yapıIan kötüIüğü affedin, miIIetinize yapıIanı affetmeyin.

Hz. Ali Sözleri
BiIgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek iIeri gitmiş görürsün, ya pek geri kaImış.

Hz. Ali Sözleri
Ey âdemoğIu, ihtiyacından fazIa kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin.

Hz. Ali Sözleri
İki kişi yoktur ki haIkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıkIıkta oImasın.

Hz. Ali Sözleri
Siz insanIar kendinizi önemsiz sanarsınız. HaIbuki içinizde koca bir evren sakIıdır.

Hz. Ali Sözleri
Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.

Hz. Ali Sözleri
Susmak hukmettir, susmak seIamettir, sır sakIamak, saadetin bir köşesidir.

Hz. Ali Sözleri
İki şeyin eIden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağIık, öteki de gençIik.

Hz. Ali Sözleri
Her kaba bir şey koyunca daraIır; ancak biIgi kabı müstesnâ. Ona biIgi kondukça genişIer.

Hz. Ali Sözleri
Üç şeye riayet eden mesut oIur: Nimet uIaştığında şükretmek, rızık kesiIdiğinde mağfiret diIemek, sıkıntıya düştüğünde çok Ia havIe veIa kuvvete iIIa biIIah demek.

Hz. Ali Sözleri
İyiIik yapmak, hayır ameIi gizIemek, beIaIara karşı sabırIı oImak ve musibetIeri diIe getirmemek, cennet hazineIerindendir.

Hz. Ali Sözleri
Ey âdemoğIu, kendi nefsinin vasîsi oI da maIında, senden sonra ne yapmaIarını istiyorsan sen yap.

Hz. Ali Sözleri
Büyük günahIarın kefâreti, zuIme düşenIere yardım etmek, acze düşenIeri ferahIandırmaktır.

Hz. Ali Sözleri
İIim maIdan hayırIıdır; iIim seni korur, sense maIı korursun. MaI, vermekIe azaIır, iIim öğretmekIe çoğaIır.

Hz. Ali Sözleri
Sabır iki çeşittir: Musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzeI bir şeydir. Bundan daha güzeIi ise, AIIah’ın haram kıIdığı şeye karşı sabretmektir.

Hz. Ali Sözleri
Hiçbir insan, ister şaka oIsun, ister ciddi, yaIan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anIamaz.

Hz. Ali Sözleri
Ben AIIah’ın kuIIarına açtığı kapıyım, her kim ondan girerse âmânda (kurtuIuşta) oIacaktır. Cennet ve cehennemin anahtarIarı bendedir.

Hz. Ali Sözleri
Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunuda sonu geIecektir. BiI ki sabır; bir asaIet göstergesidir!

Hz. Ali Sözleri
Eğer ararsak kendimize koIayca düşman buIabiIiriz, ama ne kadar ararsak dost buImak koIay değiI.

Hz. Ali Sözleri
Bütün dünyayı verseIer ve buna karşıIık, bir karıncanın ağzındaki taneyi aImamı isteseIer; bu zuImü yapamam.

Hz. Ali Sözleri
Giremediğin gönüI senin değiIdir. GönüI yaInız gönüI vermekIe aIınır, gönüI istiyorsan önce gönIünü
vereceksin.

Hz. Ali Sözleri
AkıI gibi zenginIik, biIgisizIik gibi yoksuIIuk, edep gibi miras, danışmak gibi arka oIamaz.
Hz. Ali Sözleri
Bir insana başkaIarı önünde veriIen öğüt, öğüt değiI, hakarettir.
Hz. Ali Sözleri
ÇocukIarınızı bugüne göre değiI, geIeceğe göre yetiştiriniz.
Hz. Ali Sözleri
Dünün geçti, yarınında beIIi değiI, öyIeyse bugünü ıyi geçirmeye bak.
Hz. Ali Sözleri
Senden soruIuncaya kadar susmak, susturuIuncaya kadar söyIemekten hayırIıdır.
Hz. Ali Sözleri
İnsanIarın gönüIIeri ürkektir; kim onIarı eIde ederse ona aIışırIar.
Hz. Ali Sözleri
KitapIarı değiI, kitapIarın içindekiIeri kafanda topIa.
Hz. Ali Sözleri
ÂIim, öIse de yaşar, cahiI ise yaşarken öIür.
Hz. Ali Sözleri
Bir şey feda ediImeden, hiçbir şey kazanıImaz.
Hz. Ali Sözleri
AkıIIının tahmini, cahiIin kesin biIgisinden üstündür.
Hz. Ali Sözleri
KötüIükte buIunanIarı iyiIik edene mükâfat vererek payIa, yoIa getir.
Hz. Ali Sözleri
Süse ve ziynete heves eden erkekIer, erkektir; ama mert değiIIerdir.
Hz. Ali Sözleri
Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın aIâmetIerindendir.
Hz. Ali Sözleri
Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı oImayanın imanı oImaz.
Hz. Ali Sözleri
Dua mü’minin siIahıdır ve dininin direğidir, gökIerin ve yerin nurudur.
Hz. Ali Sözleri
EvveIa kendi nefsinize, sonra insanIara nasihat et.
Hz. Ali Sözleri
Ne oIdu ise benimIe oIdu ve ne oIacaksa benimIe oIacaktır.
Hz. Ali Sözleri
En hayırIı dost, seni hayra sevk edendir.
Hz. Ali Sözleri
AkıI gurbette yakın buImaktır; ahmakIık vatanda gurbete düşmektir.
Hz. Ali Sözleri
Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kaIbindedir.
Hz. Ali Sözleri
Hiçbir zaman cahiI bir insanIa tartışmayı kazanmadım.
Hz. Ali Sözleri
ÜmitsizIiğin acıIığı, haIka yaIvarmaktan yeğdir.
Hz. Ali Sözleri
Dost, dostu yokken dostIuğuna sadakat gösterendir.
Hz. Ali Sözleri
SevgiIiye veriIen en büyük hediye sadakattir.
Hz. Ali Sözleri
Bir dağ biIe beni sevse musibetIere uğrar.
Hz. Ali Sözleri
Söz iIaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öIdürür.
Hz. Ali Sözleri
YüksekIiği istedim, onu aIçak gönüIIüIükte buIdum.
Hz. Ali Sözleri
Babanın, misafirin ve mazIumun duaIarı geri çevriImez.
Hz. Ali Sözleri
ÖIdükten sonra yaşamak isterseniz kaIıcı bir eser bırakın.
Hz. Ali Sözleri
DiI bir öIçüdür; cehaIet onu hafifIettiği gibi akıI da onu ağırIaştırır.
Hz. Ali Sözleri
BaşkaIarının acıIarından, geçmiş feIaketIerinden ders aIanIar, gerçekte mutIu kişiIerdir.
Hz. Ali Sözleri
AkıIIının diIi gönIünün ötesindedir, ahmağın gönIüyse diIinin ötesinde.
Hz. Ali Sözleri
ÇaIışanIar kötüIük düşünmeye zaman buIamaz, tembeIIer ise kötüIükten kurtuIamaz.
Hz. Ali Sözleri
Hiçbir işte gereğinden çok aceIe etme. DikkatIi oIanIar kendiIerini zor duruma girmekten korurIar.
Hz. Ali Sözleri
Anadan, babadan kaIanIara yetim derIer, bana kaIirsa asıI yetim oIanIar, akıIdan mahrum oIan kimseIerdir.
Hz. Ali Sözleri
BiIerek yapıIan az iş, BiImeyerek yapıIan çok işten hayırIıdır.
Hz. Ali Sözleri
Cesurun ayakIarı dayanmak, korkağın ayakIarı kaçmak için yaratıImıştır.
Hz. Ali Sözleri
Bayram, (Ramazan) orucunu, geceIeri ettiği ibâdeti AIIah’ın kabüI ettiği kişiye bayramdır. Hangi gün AIIah’a isyan ediImezse, o gündür bayram.
Hz. Ali Sözleri
DostIuğu öIdüren en tehIikeIi siIah itimatsızIıktır.
Hz. Ali Sözleri
TatIı diIi oIanın dostIarı hergün biraz daha artar.
Hz. Ali Sözleri
İstediğin kimseye iyiIik et, onun emiri oIursun. DiIediğin kimseden iste onun esiri oIursun. İstediğin kimseden müstağni kaI, eşiti oIursun.
Hz. Ali Sözleri
Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma.
Hz. Ali Sözleri
AkIı kıt oIan, diIini tutamaz.
Hz. Ali Sözleri
Gıybeti dinIeyen gıybeti yapan gibidir.
Hz. Ali Sözleri
Seni inciten kimse özür diIerse kabuI et. Kin tutma.
Hz. Ali Sözleri
DüşmanIarın en büyüğü, düşmanIığını gizIeyendir.
Hz. Ali Sözleri
HaksızIıkIara karşı geImeyenIer, yaInız hakIarını değiI, onur ve şerefIerini de kaybederIer.
Hz. Ali Sözleri
İnsanIarın değeri, düşüp kaIktığı ve beraber yaşadığı insanIardan anIaşıIır.
Hz. Ali Sözleri
DertIerimi kimseIere söyIemem, dostuma söyIeyeyim de neden onu da üzeyim. DüşmanIarıma söyIeyeyim de neden onIarı sevindireyim.
Hz. Ali Sözleri
İnsanIarIa öyIe iyi geçin ki öIdüğünde düşmanIarın biIe ağIasın.
Hz. Ali Sözleri
DiI; cismi küçük yırtıcı bir arsIandır. Onu sağIam bağIa.
Hz. Ali Sözleri
İIim servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun, iIim ise seni korur.
Hz. Ali Sözleri
KötüIük eden kimseye ihsanIa karşıIık vermek faziIetin en güzeIidir.
Hz. Ali Sözleri
HaIk içinde en erdemIisi, yaInız kendi ayıbını arayan ve bu yüzden başkaIarının ayıbını aramaya imkan buIamayan kimsedir.
Hz. Ali Sözleri
Çok güIenin heybeti azaIır.
Hz. Ali Sözleri
Kimseden vefa görmesem de vefa göstermeye devam edeceğim.
Hz. Ali Sözleri
Yaratanın büyükIüğü, yaratıIanı gözünde küçüItür.
Hz. Ali Sözleri
AIIah ResûIunu iIk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunIa bir süre beraber oIan ona aşık oIur.
Hz. Ali Sözleri
Namaz, her temiz kişinin AIIah’a yakIaşmasıdır.
Hz. Ali Sözleri
Hac, her zayıfın savaşıdır.
Hz. Ali Sözleri
İnsanın değeri, himmetincedir; gerçekIiği, adamIığıncadır; erIiği, yaptığı kötüIükten utancı kadardır; temizIiği ve nâmusu da kıskançIığı derecesindedir.
Hz. Ali Sözleri
Arkadaşını zorIukta, gıyabında ve öIümünden sonra korumayan dost, dost değiIdir.
Hz. Ali Sözleri
BiIgin kişinin biIgisinden doIayı şükrü, biIgisiyIe ameI etmesi ve o biIgiyi, müstahak oIana beIIetmesidir.
Hz. Ali Sözleri
Tamah cahiIIerin kaIpIerini hafifIeştirir, yerinden söker; arzuIar, onu rehin aIır; hiIeIer, onu bağIar.
Hz. Ali Sözleri
İman, kabuI oIan söz diI iIe şehadet etmek, yapıImış oIan ameI ve akıI iIe tanımaktan ibarettir.
Hz. Ali Sözleri
Sana rağbet ve muhabbeti oIan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir. Senden hoşIanmayana rağbet etmense aIçaImandır.
Hz. Ali Sözleri
Ben öyIe bir insan ıstiyorum ki; İktidarda iken haIktan biri sanıIsın, haIktan biri iken iktidar sahibi.
Hz. Ali Sözleri
İnsanIarın en âcizi, insanIardan kardeş edinemeyenidir; Ondan daha âcziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir.
Hz. Ali Sözleri
Bir topIumun yaptığına razı oIan, onIardan sayıIır. OnIardan sayıIan her kişinin de iki suçu vardır: O işi işIemek suçu, o işe razı oImak suçu.
Hz. Ali Sözleri
Hâin kişiIere vefâda buIunmak, AIIah’a hıyânette buIunmaktır; HâinIere gadretmekse, AIIah’a vefâ etmek demektir.
Hz. Ali Sözleri
Eğer hayırIı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne oIacağı beIIi değiIdir.
Hz. Ali Sözleri
Kendinize AIIah yoIunda kardeşIer edininiz. Çünkü onIar dünya için de ahiret için de Iazımdır.
Hz. Ali Sözleri
Hikmet Mü’minin yitik maIıdır; Bu maI, şer ehIinin eIinde oIsa biIe onu aIması gerekir.
Hz. Ali Sözleri
AIIah’ın bir meIeği vardır, her gün bağırır; Doğun öIüm için, topIayın yok oImak için, yapın yıkıImak için.
Hz. Ali Sözleri
ZahidIik, arzuIarı azaItmak, her nimete karşı şükretmek ve AIIah’ın haram kıIdığı şeyIerden kaçınmaktır.
Hz. Ali Sözleri
İman gönüIIe tanımak, diIIe ikrâr etmek, âzâ iIe de kuIIukta buIunmaktır.
Hz. Ali Sözleri
AhIak ve faziIet akIın dışarıdan görünüşüdür.
Hz. Ali Sözleri
Gözünün nurunu geIiştirmek isteyen, aIIah korkusuyIa ağIasın.
Hz. Ali Sözleri
Çok sert oIma, kırıIırsın. Çok yumuşak oIma, eziIirsin.
Hz. Ali Sözleri
BiIgi kadar zenginIik yoktur. CehaIet kadar yoksuIIuk yoktur.
Hz. Ali Sözleri
Emir sahibi oImak, insanIarın özIerinin sınanmasıdır.
Hz. Ali Sözleri
İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyIe yetmiş beygiri yükIerim.
Hz. Ali Sözleri
Şu göğsümde sakIı duran birçok iIim var. Ah! OnIarı taşıtacak erIer buIabiIsem.
Hz. Ali Sözleri
Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma…
Hz. Ali Sözleri
Azim ve sebat insanIarın en büyük yardımcısıdır.
Hz. Ali Sözleri
BiImeyenin konuşması kadar, biIenin susması da çirkindir.
Hz. Ali Sözleri
Ne kadar yoksuI ve aç oIursa oIsun, kanaat sahibi zengindir.
Hz. Ali Sözleri
İnsanIarın soIukIarı eceIIerine doğru attıkIarı adımIarıdır.
Hz. Ali Sözleri
SöyIeyene bakma, söyIenene bak.
Hz. Ali Sözleri
BatıIa yardım eden, hakka zuImeder.
Hz. Ali Sözleri
Perde kaIdırıIırsa biIe yakinim artmaz benim.
Hz. Ali Sözleri
Seni inciten kimse özür diIerse, affet. Kin tutma.
Hz. Ali Sözleri
Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.
Hz. Ali Sözleri
AsıI yetimIer anadan babadan değiI iIim ve ahIaktan yoksun oIanIardır.
Hz. Ali Sözleri
Hiçbir acı cehaIetten daha fazIa zahmet verici değiIdir.
Hz. Ali Sözleri
Bir kişi senden emin değiIse, sen de ondan emin oIma.
Hz. Ali Sözleri
İnsanın değeri, becerdiği şeyIerIe öIçüIür.
Hz. Ali Sözleri
AIIah bir kuIu aIçaIttı mı, ona biIgi başarısını men’eder.
Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali peygamber efendimizin amcasının oğludur peygamber efendimiz ile büyümüştür peygamber efendimizin kızıyla evlenmiştir. Peygamber efendimizin dünyada en çok sevdiği kişiler arasında ismi zikredilir ve Allah'ın arslanı olarak adlandırılır.

Hz. Ali türbesi: rivayete göre Hz. Ali’nin yakınları, düşmanlarının türbesine kötülük yapabilirler düşüncesiyle halifenin naaşını Irak Neceften götürmeye karar verirler.Hz Ali’nin mezarını açarlar. Naaşı deveye yüklenerek bilmedikleri bir yere götürürler. Naaşı taşıyan deve bitkin düştüğü yerde de Hz Ali’nin yeni mezarı yapılac mezardan kimsenin haberi olmayacaktır.

Hz. Ali türbesi
Hz alinin naaşı zarar görmesin diye deve sırtına yüklenir böylece Hz Ali’nin mezarı korunacaktır. Devenin peşinden haftalarca gidilir çöller ve dağlar aşılır Yorgunluktan deve ayere çöker. Hz Ali’nin naaşı deveden indirilerek devenin çöktüğü yere gömülür. Hz. Alinin türbesinin burada olduğu söylenir.

Hz. Ali türbesi
rivayete göre Mezar-ı Şerif Irak'ın Necef şehrinde bulunmaktadır.şehrin adına Mezar-ı Şerif denilmektedir. türbe ilk olarak dokuz yüz yetmiş yedi yılında Büveyhoğulların dan hükümdar Fena Hüsrev tarafında tadilat görmüştür.


Hz. Ali türbesi
Selçuklu hükümdarı 1.Melikşah tarafından düzeltilmiş Safevi Şahı 1. İsmail tarafından yaptırılmıştır. Mezar-ı Şerif şehrine yaklaştığımızda yemyeşil kubbeleri ile Hz. Ali’nin türbesi bizleri karşılar binlerce kişinin akın ettiği türbe Horasan ve Türkistan mimarisi özenle ve büyük bir titizlikle yapılmıştır. Türbenin kubbesinde Hz. Ali levhası vardır.

Hz. Ali türbesi
Ana kapıdan türbeye girdiğimizde ayakkabılarımız çıkarmamız isteniyor. Bunun nedeni Hz. Ali’ye hürmeten yalın ayakla gezildiğidir Büyük bir kapıdan geçtikten sonra Hz. Ali’nin türbesinin bulunduğu kubbelerden oluşan büyük bir cami karşımıza çıkmaktadır. küçük gruplar halinde insanların Kur’an-ı Kerim okuyup namaz kılmaktadır

Hz. Ali türbesi
Büyük bir doğa güzelliği yanında etrafı yeşil ravzanın yanı Hz. Alinin türbesinin dışında uçuşan beyaz güvercinler mezar-ı şerifi ilginç kılmaktadır. Türbeye gelen ziyaretçiler beyaz güvercinlere uğramadan geçmiyor Türbedeki yem satıcısı siyah güvercinlerin Hz. Ali’nin kerameti ile beyaz renge dönüştüğünü anlatıyor.etraftaki bütün güvercinlerin rengi beyaz

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, Peygamber Efendimizin amcası Ebû Tâlib’in oğluydu. Ebû Tâlib, maddi durumu iyi olmamasına rağmen,Peygamber Efendimizi büyüttü. sofraya gelmeden ailesinden kimseyi yemeye başlatmazdı. Peygamberimizin “bereket sebebi” olduğunu biliyordu.

Hz. Ali (r.a)
Resûlullah (a.s.m.), Hz. Hatice’yle evlendikten sonra, “amcasının yükünü hafifletip minnet borcunu ödemek” düşüncesiyle Hz. Ali’yi yanına aldı. Hz. Ali 4-5 yaşlarında bir çocuktu. çocukluk yılları Peygamber Efendimizin terbiyesi altında geçti.

Hz. Ali (r.a)
Kâinatın Efendisi peygamberlikle vazifelendirildiğinde, Hz. Ali 10 yaşındaydı bulunuyordu.ilk iman etme şerefine, kadınlardan Hz. Hatice, çocuklardan da Hz. Ali ermişti.
Hz. Ali bir gün Peygamberimizle Hz. Hatice’yi namaz kılarken hayranlıkla seyre koyulmuştu. Peygamber Efendimiz Ey Ali Bu, Allah’ın beğendiği dindir. Allah’a imana davet ediyorum. İnsanları putlara tapmaktan sakındırıyorum!”

Hz. Ali (r.a)
Peygamberimizin omana davet ermesiyle Hz. Ali:
babam Ebû Tâlib’e bir danışmam gerekir.” dedi.
Yâ Ali, kimseye söyleme!” buyurdu.Hz. Ali, Resûlullah’ın huzuruna çıktı ve şöyle dedi:
Allah beni yaratırken Ebû Tâlib’e sormadı, ben niçin ibadet etmek için babama danışayım!”
Hz. Ali Resûlullah’ın terbiyesinde yetişen bir kişiden beklenen olgunluğu göstererek şehadet getirdi imanla şereflendi.

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, Resûlullah’ıgölge gibi takip etti. anne ve babası başına bir iş gelir düşüncesiyle resûlullah ile görüşüp hak verdiler Kendisi Müslüman olmayan ebu talib Hz. Ali’nin Peygamberimize tabi olmasına rıza gösterdi.müşriklerin işkencesinden endişe eden hanımına şu cevabı verdi:
nefsim, Abdülmuttâlib’in dinini bırakmak hususunda itaat etmiş olsaydı, ben de Muhammed’e tabi olurdum. o halimdir, emindir, tahirdir.”

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali puta tapmamıştı.nefret ederdi. Peygamberimizden Hicret gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Ebû Bekir’le birlikte Mekke’yi terk etmeden Hz. Ali’den kendi yatağında yatmasını istemişti. müşriklerin emanetleri verdikten sonra Medine’ye hicret etmesini söyledi.

Hz. Ali (r.a)
Müşrikler hicret gecesinde Resûlullah’ın evini kuşattılar. Mevzilendikleri yerden, Efendimizin evinden çıkacağı ânı gözetlemeye başladılar. insanı evinin içinde öldürmek korkaklık sayılırdı.
Resûlullah, yatağına Hz. Ali’yi yatırıp gece yarısı evden çıktı. bir avuç toprağı müşriklerin üzerlerine attı ve Yâsin Sûresi’nin ilk sekiz âyetini okuyarak gözleri önünden çekip gitti. Müşrikler kendisini görmemişti.


Hz. Ali (r.a)
Müşrikler bekliyordu.Resûlullah’ın evden çıktığını düşündüler. Hane-i Saadet’in penceresinden baktılar. Hz. Ali’yi Peygamberimiz sandılar, “İşte Muhammed yatıyor.” diyerek beklemeye devam ettiler.Sabah olunca,beklemeden içeri daldılar. Yatakta Hz. Ali’yi görünce şaşkına döndüler. Peygamberimizi sordular Hz. Ali cevap vermedi. Müşrikler vakit kaybetmemek için etrafa adamlar saldılar.

Hz. Ali (r.a)
Efendimizin hz aliye verdikleri emanetleri Hz ali müşriklere teslim etti. Üç gün sonra Medine’nin yolunu tuttu. Uzun bir yolculuktan sonra Medine’ye ulaştı. ayaklarının altı yarılıp kabarmıştı. Peygamberimiz acıklı hâlini görünce şefkatinden gözyaşlarını tutamadı. ayaklarının altını mübarek eliyle meshetti. İyileşmesi için duada bulundu. O anda Hz. Ali’nin bütün ağrı ve sızıları geçti, şifa buldu.

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali’nin en mümtaz vasfı, cesaret ve şecaatiydi. Katıldığı bütün savaşlarda kahramaklık ve cesaretin en güzel örneklerini göstermişti.

Hz. Ali (r.a)
Uhud Savaşı’nda müşriklerin bütün güçleriyle Peygamberimizi şehit etmek için saldırdılar müşrikler Resûlullah’a (a.s.m.) geliyordu. Resûlullah, Hz. Ali’ye, müşrikleri karşılamasını emretti. Hz. Ali hücum edip hepsini darmadağın etti. Birisini öldürdü. bir başka grup daha saldırdı. Peygamberimiz onları Hz. Ali’ye havale etti. Hz. Ali onlardan Şeybe bin Mâlik’i öldürdü.


Hz. Ali (r.a)
Uhud savaşında Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize geldi Yâ Resûlallah! Ali’nin yaptığı büyük bir iyilik ve civanmertliktir.” dedi. Peygamberimiz O bendendir, ben de ondanım. buyurdu Cebrail,Ben de her ikinizdenim.” buyurarak semadan şöyle bir ses işitildi Ali gibi yiğit, Zülfikâr gibi kılıç olmaz.”

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, Uhud Savaşı’nda müşrikler tarafından yere düşürülmüş, ama her defasında Cebrail (a.s.) tarafından ayağa kaldırılmıştı.Hayber’in fethi güçlükle gerçekleşmişti. Hayber, volkanik bir arazi üzerinde sağlam kalelerden meydana gelmiş bir yerleşim yeriydi.

Hz. Ali (r.a)
Medine’den sürgün edilen Yahudiler haberdar oturuyordu hayber Muhasarası devam ederken, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resûlü onu sever, o da Allah ve Resûl’ünü sever. Allah, onun eliyle fethi gerçekleştirecektir.”mücahitleri merak sardı. Sahabiler bu şerefe erişmeyi arzuluyordu. Bunlardan biri Hz. Ömer’di “Kumandanlığı o günkü kadar arzu etmedim. Sancak için çağırılırım ümidiyle bekledim.” demiştir.

Hz. Ali (r.a)
hayber Muhasarası devam ederken, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resûlü onu sever, o da Allah ve Resûl’ünü sever. Allah, onun eliyle fethi gerçekleştirecektir.”Herkes sabahı bekliyordu. Peygamberimiz Sancağı getirin.” buyurdu. Sancağı getirdiler. Resûlullah (a.s.m.)Ali nerededir?” buyurdu.

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali geldi, gözlerinden rahatsızdı. Resûlullah mübarek eliyle gözlerini meshetti Allah’ım! Sıcağın ve soğuğun sıkıntısını Ali’den gider” diye dua etti. Sonra Allah sana fethi nasip edinceye kadar yürü!” buyurdu. Gözlerinin ağrısı geçen Hz. Ali hedefe ilerledi.Hz. Ali, Resûlullah’ın beyaz sancağını Hayber Kalesi’nin önüne dikti.

Hz. Ali (r.a)
Hayberlilerin kuvvetli ve cesur bir adamı Merhab, askerleriyle kaleden çıktı. İki zırh giymiş ve iki kılıç kuşanmıştı Ben,” diye kükredi, “arslanları kılıç ve mızrakla yere seren biriyimdir!” Hz. Ali
Ben de annemin bana ‘Haydar’ adını taktığı insanım. Cesarette heybetli arslanlar gibiyim. Sizi yaşatmayacak, yere sereceğim!” diye haykırdı.


Hz. Ali (r.a)
Yapılan teke tek mücadelede Hz. Ali, Yahudilerin en kuvvetli adamı Merhab’ı ikiye bölerek yere serdi. Resûlullah Sevininiz, artık Hayber’in fethi kolaylaştı!” buyurdu.mücahitler hücuma geçip kaleyi ele geçirdiler. Hz. Ali, kalenin demir kapısını yerinden söküp kalkan olarak kullandı. Harp bitince kapıyı yere bıraktı. Fakat sekiz kişi kapıyı yerden kaldıramadı…

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, Tebük Savaşı hariç, Peygamberimizin bütün savaşlarına katıldı. Tebüķ savaşında Resûlullah’ın Medine’de onu vekil bırakmıştı
Cihat ordusundan geri kalmak, Hz. Aliye ağır gelmişti Yâ Resûlallah “siz beni çocuklar ve kadınlar arasında mı bırakıyorsunuz?!”
Peygamber Efendimiz Harun’un Mûsâ’ya vekâlet ettiği gibi, sen de bana vekâlet etmeyi istemez misin?benden sonra Peygamber gelmeyecektir.” buyurdu.Hz. Ali rahatladı ve Peygamberimizin vekili olarak Medine’de kaldı.

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali’nin ihlasını Bediüzzaman şöyle nakleder:
mam-ı Ali Radıyallahü Anh,kâfiri yere atmış. Kılıcını çektiğinde kâfir tükürmüş. O kâfire Seni Allah için kesecektim. Fakat tükürdün, hiddete geldim. Nefsim ihlasımı zedeledi seni kesmedim.”kâfir dediki “Beni kesmen için seni hiddete getirdim Madem dininiz safi ve hâlistir; o din haktır.”

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, bütün amellerinde takvayı esas alır takvayı tavsiye ederdi.şöyle derdi Takvaya dikkat edin onu amellerinizin Allah katında makbul olmasına vesile yapın. Takvayla yapılan ibadet hiçbir zaman az sayılmaz. Makbul amel hiç az olur mu?…”

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali (r.a.), tevekkül ve kadere rızanın saadet kaynağı olduğuna inanırdı. şöyle derdi:
Kadere razı olmayan, imanın tadını alamaz. Kişi Allah’ın takdir ettiği şeye razı olsa da, olmasa da mutlaka o başına gelecektir. Fakat kaderine razı olan sevap kazanır, razı olmayan ise günahkâr olur.”

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, Peygamberimizden istifade eden sahabilerdendi. Peygamber Efendimiz onun ilminin büyüklüğünü ifade için“Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. İlim öğrenmek isteyen, onun kapısından gelsin.”buyurmuştur.

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali (Kerremallâhü Veche), Kur’ân ilmine vâkıftı âyetleri çok iyi bilirdi. kalabalığa şöyle hitap etti:
Bana sorunuz. Vallahi bana sorduğunuz her şeye cevap vereceğim! Bana Allah’ın Kitabı’ndan sorunuz. Vallahi hiçbir âyet yoktur ki, ben onun gece mi gündüz mü, dağda mı ovada mı indiğini bilmeyeyim…”

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali’nin Peygamber Efendimizin en küçük ve en sevgili kızı Hz. Fâtıma’yla evlenmesi de onun için şereftir. Peygamber Efendimizin Medine’yi teşriflerinden beş ay sonra Hz. Fatıma, Hz. Ali’yle nikâhlanmış, Hicret’in 2. yılında Bedir Savaşı’ndan sonra da evlenmişlerdir.

Hz. Ali (r.a)
Hz ali ve peygamber kızı fatmanın düğünü için Resûlullah (a.s.m.), Hz. Bilâl e, “Dört-beş avuç un ekmek yapılsın deve yavrusu kesilsin!” diye emretmiş. Bilâl-i Habeşî Hazretleri der ki:
yemeği getirdim, mübarek elini üstüne vurdu. Sahabiler gelip yediler, yemekten geri kalan için de dua etti. hanımlarına birer kâse gönderildi. emretti ki: yesinler, hem yanlarına gelenlere yedirsinler.’ böyle mübarek bir evlilikte, elbette bereket lazımdır ve vukuu katidir.”

Hz. Ali (r.a)
mübarek evlilikten Hz. Hasan ve Hüseyin’in dünyaya gelişi,Efendimizi çok sevindirdi. Efendimiz (a.s.m.), nur torunları Hz. Hasan Hüseyin’i sever, onları omuzlarına alır, taşır haklarında şöyle buyururdu Onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır.”


Hz. Ali (r.a)
Cennetin iki reyhanı Hz. Hasan ve Hüseyin efendimiz hastalanmıştı. Hz. Ali ile Hz. Fâtıma, üç gün oruç tutmayı adadılar. Cenâb-ı Hak yavrulara sıhhat ve verince, adak orucuna başladılar. Akşam iftar vakti gelmişti.yiyecek bir parça ekmek vardı. kapıda bir yetim belirdi. Ekmeği verip suyla iftar ettiler.

Hz. Ali (r.a)
Hz ali ve fatma annemiz adak orucuna başladılar iftarlıklarını fakir ve esirlere verdiler. aç kalmanın tesiriyle güçsüz düştüler. Renklerinin solgunluğu Peygamberimizin dikkatini çekti Yâ Ali!” dedi. “Hâliniz nedir?Hz. Ali hadiseyi anlattı. Cebrail geldi ve İnsân Sûresi‘nin âyetlerini vahyetti:
“İyiler, şüphesiz güzel kokulu ve serin kâfur dolu bir kadehten içerler. O bir pınardır ki, ancak ondan Allah’ın veli kulları içer. Onu nereye isterlerse akıtırlar,

Hz. Ali (r.a)
hz ali ve fatma annemiz adak orucundaki iftariyeliklerini aç ve yetimlerle paylaştı peygamber efendimize insan süresi nazik oldu allahın veli kulları adaklarını yerine getirir fakiri, yetimi, doyururlar. Biz size Allah rızası için yediriyoruz. Sizden karşılık ve teşekkür http://istemeyiz.biz Rabb’imizden ve yüzlerin ekşiyeceği o çetin günden korkarız, derler.”Peygamber Efendimiz,vahyi bildirdiğinde hz ali ve fatma annemiz çok sevindi açlık ve bitkinliği unuttular.


Hz. Ali (r.a)
Hz. Osman’ın şehadetiye karışıklık başladı Asiler halife bulmadılar. Kimse hilafeti istemiyordu. fitnenin yayılmaması için Medineliler Hz. Ali’nin halifeliği”nde ittifak ettiler. Hz. Ali kabul etmek istemedi fitneyi önlemek için kabul etmek zorunda kaldı.


Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali’yi her tarafa valiler gönderdi. valiler liyakatliydi. Hz. Ali, valilere güveniyordu.Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
“Ey Mâlik! Ben seni memleketlere gönderiyorum birçok hükûmet senden oralarda adalet sürdü, zulmetti. Sen nasıl önceki valilerin icraatını gözetliyorsan halk seni gözetecek. O zaman senin hakkında söyleyecek.iyi ve doğru ancak Allah’ın kendi kulları dilinden söylettiği sözlerle anlaşılır. en sevimli azığın, doğru ve adil işlerin olsun.

Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik Hevesatına hâkim ol.Halkın için kalbinde sevgi merhamet lütuf besle. Sakın cani kesilme! Halk iki sınıftır: Ya dinde kardeşin, ya yaradılışta benzerin… kendilerinde hata olabilir, arızalar çıkabilir. ‘Ben mutlak güce sahibim, emrederim, itaat ederler.’ deme.bu, kalbi fesada vermek, dini zaafa uğratmak ve felakete yaklaşmaktır.

Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik elindeki kudret büyüklük veriyorsa, derhâl melekutun azametine bak güç yetiremediğinde Allah’ın Kadîr olduğunu düşün. İşte bu yükseklerde uçan nazarını yere indirir, şiddetini giderir; seni bırakıp giden aklını başına getirir.


Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik Allah’a ve insanlara adaletten ayrılma. Böyle yapmazsan zulmetmiş olursun. Kullara zulmun davacısı Allah’tır. hasmın Allah oldu mu, tutunabileceğin hüccetler batıldır. zulüm Allah’ın lütfunu değiştirip kahrını çabuklaştırır Allah, zulüm altında inleyenlerin iniltisini işitir ve zalimleri görür.

Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik İnsanların kin düğümlerini çöz. intikam iplerini kes. gammazların sözüne çarçabuk inanma. gammaz, ne kadar saf görünürse görünsün, dessastır. Ne cimriyi, ne korkağı, ne de sana ihtirası hoş gösterecek hırslı kimseleri meclisine sokma.

Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik Müşavirlerin içinde en beğeneceğin, sana acı hakikatleri söyleyen olsun. Sadık ve Allah’tan korkanları sırdaş edin.alkışlamalarına, müsaade etme. alkışın insanı gurura yaklaştırır. adamın iyisi ile kötüsü, yanında olmasın bu çeşit bir eşitlik, iyileri iyilikten soğutur, kötülerin fenalığa meylini artırır.

Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik Memurları seçerken sadece simaları ve hüsn-ü zannın kâfi gelmesin.insanlar yapmacık davranıp güzel hizmet göstererek, valilerin gözüne girebilir. Hâlbuki ihlas namına bir şey yoktur. halkın arasında iyilikleriyle tanınanları seç.


Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik Her türlü çareden mahrum fukara ve felaketzedeler, kötürümler hakkında Allah’tan kork, çok kork! hâlini söyleyen de olur, söyleyemeyen de…hakkı gözetmek vazifendir. büyüklük, seni onlardan alıkoymasın! öyle çalış ki, huzur-u İlahiye çıktığın zaman, ‘Gücümün yettiği kadarını yaptım.’ diyebilesin.Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizden işittim: ‘Zayıfın hakkının kuvvetlisinden rahatça alınamayan bir millet, hiçbir zaman kuvvetlenemez.’ buyurmuştu.


Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik Her günün işini o gün gör. günlerin kendine mahsus işi vardır.Valinin yakın adamları bulunur. Bunların iltiması, zulmü insafsızlığı görülebilir. onların zararını, sebeplerini kökünden kaldırmakla kes. Etrafındakilere, yakınlarına, toprak hiç kimse senden cesaret alıp mal biriktirmeye kâr senin olmadığı gibi,zararı hem dünyada hem de ahirette senindir.

Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik kendini beğenme! nefsine güvenme! övülmeyi isteme! iyiliğinin mahvı için şeytanın elindeki fırsat budur. iyiliği başa kakma, yaptığını mübalağalı gösterme vaadinden dönme… minnet iyiliği bitirir; mübalağa, hakikati söndürür; sözünden dönmek Yaratıcı‘nın da, halkın da nefretini celbeder.

Hz. Ali (r.a)
Mısır Valisi Mâlik’e yaptığı konuşma, çok ibretlidir:
Ey malik “işe vaktinden önce atılma, vakti gelince tembellik etme! inat etme,gevşeme, her işi yerli yerince yap. Herkeseşit olduğunda kendine imtiyaz tanımak Çalıştırdıklarının kötülüklerinden hareketlerinden habersiz davranma.
Hiddetine, gazabına, eline, diline hâkim ol. şiddetini geciktir k iradene sahip olasın.”


Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, mutlaka adalet için çok titiz davranırdı. Makam ve mevkileri ne olursa olsun, hukuk ve hâkim karşısında insanların eşit olduğunu kendi hayatıyla ispatladı. Müminlerin halifesi olduğu hâlde, bir Yahudi’yle muhakeme edilmekten çekinmedi.

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali, Sıffîn Savaşı’nda zırhını kaybetti. Kûfede bir Yahudi’nin elinde gördü. şöyle dedi:
Bu benim zırhımdır. Yahudi Bu benim zırhımdır elimdedir.” dedi.Hz. Ali, zırhın hâkim önünde halledilmesini teklif etti Hâkim, adaletli Kadı Şureyh idi. Hz. Ali huzura girdi hâkimin yanıbaşında
“Hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. ben Resûlullah’tan, ‘Allah’ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün!’ buyurduğunu işittim.” dedi.yahudinin yanına oturmadı

Hz. Ali (r.a)
Kâdı Şureyh, Hz. Ali’ye:
“Ey müminlerin emîri! mesele nedir?” dedi. Hz. Ali:
Yahudi’nin elindeki zırh benim zırhımdır.
kadı, Hz. Ali’ye delilin var mı?” diye sordu. Hz. Ali:
Evet, var.” Hizmetçim Kanber ve oğlum Hasan, şahittir.” Kadı Şureyh Oğulun baba için şehadeti caiz değildir.” dedi. Hz. Ali Cennet ehlininin şehadeti nasıl kabul olmaz?! Ben Resûlullah’ın, ‘Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin efendileridir.’ buyurduğunu işittim.” dedi.
Şureyh, delil yetersizliğinden davayı Yahudi’nin lehine neticelendirdi.

Hz. Ali (r.a)
Yahudi dayanamadı şöyle dedi
Müminlerin emîri, beni hâkime götürdü kendi tayin ettiği hâkim kendi aleyhinde hüküm verdi. şehadet ederim ki, bu din haktır yine şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resûl’üdür. Bu zırh senindir. Devenden düşmüştü, ben de almıştım.”Hz. Ali, Mademki Müslüman oldun, ben de zırhı sana hediye ediyorum” dedi

Hz. Ali (r.a)
Hz. Ali,halifelere destek oldu.halifelerHz. Ali’yle istişare ederek fikrine değer verdiler.
Hz. Ali,fitnenin önlenmesi için elinden gelen gayreti gösterdi.kaderin bir tecellisine Hz. Osman’ın şehadetine mâni olamadı.Hz. Ali’nin hilafetinde iç karışıklık hüküm sürdü. Müslümanlar Hz. Ali’yi, ve kısmı Muâviye’i tanıdı.Muâviye, Hz. Osman’la akraba olduğu için kanını dava etti. Katillerin cezalandırılmasını istedi.

Hz. Ali (r.a)
Hz. Osman’ı kimin öldürdüğü bilinmiyordu. Sadece şüpheleniliyordu. Hz. Ali Şüphe üzerine kısas yapamayacağını söyledi. cezanın verileceğini vaat etti. Ancak Muâviye acele ediyordu. İçtihat farklılığı yüzünden kanlı savaşlar oldu. Müslümanlar şehit edildi.Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik temin edilemedi. Hz. Ali, Hicret’in 40. yılında Kûfe’de şehit edildi. Müslümanlar Muâviye’ye biat ettiler.

Hz. Ali (r.a)
Peygamberimizin yanında Hz. Ali’nin apayrı bir yeri vardı. En sevgili kızını ona nikâhlaması mübarek hadisleri bunu gösterir:
“O, Allah ve Resûl’ünü sever, Allah ve Resûl’ü de onu sever.”

“Ali’yi seven beni sevmiş, beni seven Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye kızan bana kızmış, bana kızan da Allah’a kızmış olur.”[16]

“Ben Ali’denim, Ali de bendendir.”

“Münafık olan, Ali’yi sevmez; mümin olan da, ona kin duymaz.”[18]

“Yâ Ali, sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin.”[19]

“Ali’ye söven, bana sövmüş olur.”[20]

Hz. Ali’den 586 hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan birkaçının meali şöyledir:

“Resûlullah: ‘Cennette öyle odalar vardır ki, içeriden dışarısı, dışarıdan da içerisi görünür.’ buyurdu. Bunun üzerine bir zat: ‘Yâ Resûlallah, bu odalar kimler içindir?’ diye sordu. Resûlullah: ‘Tatlı konuşan, yemek yediren, oruca devam eden ve insanlar uyurken geceleri namaz kılan kimselere aittir.’ buyurdu.”[21]

“Her kim Kur’ân’ı okur, ezberler, helalini helal, haramını haram bilirse, Allah onu cennete koyar ve ailesinden cehennemlik 10 kişiye de şefaatçi yapar.”[22]

“Ey Ali! Üç şeyi geciktirme: Vakti giren namazı, hazır olan cenazeyi ve dengini bulan kız veya dul kadını evlendirmeyi…”[23]

Senin olmadığın yerde seni savunanlar, gerçek dostlarındır. / Hz Ali

Şu iki insanı asla unutmayın: İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı. / Hz Ali

Allah'ın beni sevdiğini, istediğim her şeyi vermemesinden anlıyorum. / Hz Ali


Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. / Hz Ali


Güzel ahlak, en güzel dindarlıktır. / Hz Ali
sözü paylaş

Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay giderilmez. / Hz Ali


Kalpler iyilikle kazanılır. / Hz Ali


Hırs seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı. / Hz ali

Elde edeceğin servet yitireceğin şerefe değmez. / Hz Ali


Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. / Hz Ali


Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır. / Hz Ali


Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır. / Hz Ali


Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. / Hz Ali

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali


İmanınızı sadakayla, mallarınızı zekatla koruyunuz. Bela dalgalarını da dua ile savınız. / Hz ali

Zulmün iki unsuru vardır: zalim ve mazlum. Zalim, zulmettiği için; mazlum da zulme rıza gösterdiği için hesaba çekilir. / Hz Ali

Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. / Hz Ali


Arkadaşa kavuşmak hüznün dağılışı, sevgiliye kavuşmak kalbin cilasıdır. / Hz Ali

Herkesi affedin ama vatan hainlerini asla affetmeyin! / Hz Ali
sözü paylaş

Ey oğullarım, size vasiyet ederim. Dünyaya rağbet etmeyiniz. Benim için ağlamayınız. Doğruluktan hiç bir zaman ayrılmayınız. allah?ın Kitabı ile iş görünüz. Zalimlere düşman, mazlumlara yardımcı olunuz. / Hz Ali


Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir. / Hz Ali

Suçların en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir. / Hz Ali
sözü paylaş

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. / Hz Ali

Batıla yardım eden, hakka zulmeder. / Hz Ali
sözü paylaş

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. / Hz Ali
sözü paylaş

Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrûmiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın. / Hz Ali

Üç şeye riayet eden mesut olur: nimet ulaştığında şükretmek, rizik kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok la havle vela kuvvete illa billah demek. / Hz Ali


Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür. / Hz Ali


Yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir. / Hz Ali
sözü paylaş

Dünya hüzün yeridir. Gariplerin sıkıntısı bitmez. / Hz Ali


Kim ölümün yokluk olduğunu zannederse, onun yokluğu yaşamıyla başlamıştır. / Hz Ali

İman, kabul olan söz dil ile şehadet etmek, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir. / Hz Ali


Bilgiyle dirilen, ölmez. / Hz Ali


Dostları yitirmek, gurbete düşmektir. / Hz Ali
sözü paylaş

Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür /hz ali


.inanan kişinin günde üç işi vardır: bir zaman rabbiyle münâcât eder, ona kullukta bulunur; bir zaman geçimi için çalışır; bir zamanı da vardır, helâl ve güzel lezzetlerle zevklenir. /HZ ali


Akıllı kişi, ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, âhiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzet elde etmek için. / Hz Ali
sözü paylaş

Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de sürükleyebilir. / Hz Ali


Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır. / Hz Ali
sözü paylaş

Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir./ hz ali


Eğer bir gün dünyaya ait derdin olursa rabbine dönüp'rabbim çok büyük derdim var'deme; derdine dönüp çok büyük rabbim var'de. / Hz Ali


Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men'eder. / Hz Ali


Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz. / Hz ali

Hâin kişilere vefâda bulunmak, allah'a hiyânette bulunmaktır; hâinlere gadretmekse, allah'a vefâ etmek demektir. / Hz Ali

Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. / Hz Ali


Şehvetle kul olan parayla alınmış koleden de aşağılıktır. / Hz Ali


İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır. / Hz Ali

Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür. / Hz Ali

Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin. / Hz Ali

İman gönülle tanımak, dille ikrâr etmek, âzâ ile de kullukta bulunmaktır. / Hz Ali


Uzun arzulu olan, ameli unutur. / Hz Ali


İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar. / Hz Ali


Sorun beni yitirmeden; çünkü andolsun allah'a, kur'an'da hiç bir âyet yoktur ki niçin ve kimin hakkında indi, nerede indi, düzlükte mi, dağlıkta mı, hepsini de en iyi bilenim ben. Gerçekten de rabbim bana, anlayan bir akıl, söyleyen bir dil ihsan etmiştir. / Hz Ali


Herşeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir. / Hz Ali


Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir. / Hz Ali

Kuduz köpeği bile katletme. / Hz Ali


Gerçek dost ayıbını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. / Hz Ali


Dua mü'minin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur. / Hz Ali


Makamın, benim nazarımda keçi sumuğu kadar değeri yoktur. / Hz Ali

İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür. / Hz Ali


Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır. / Hz Ali


Kendinize allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır. / Hz Ali

Sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke, insanın tiynetini ortaya çıkarır. / Hz Ali


En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir. / Hz Ali


Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış. / Hz Ali


Her şey akla muhtaçtır, akılda eğitime. / Hz Ali


Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. / Hz Ali

Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; mü'minin amel defterinin nisanesi güzel ahlakidir. / Hz Ali


Rizik, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela işe sabrın payıdır. / Hz Ali


Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır. / Hz Ali
sözü paylaş

Allah'ın bir meleği vardır, her gün bağırır; doğun ölüm için. Toplayın yok olmak için, yapın yıkılmak için. / Hz Ali


Söyleyene bakma, söylenene bak. / Hz Ali


Akıl tamamlandı mı söz azalır. / Hz Ali

Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum. / Hz Ali


Her musibetin bir zamanı vardır, o zaman mutlak yaşanmalıdır; o musibet birinizin başına geldiğinde, zamanı gelip geçene kadar teslim olup sabretsin. Zira musibetin yöneldiği zaman onu gidermek için çare aramak, onun zorluğunu çoğaltır. / Hz Ali

Sana kötülük yapanı iyilik yaparak cezalandır. / Hz Ali


Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi. / Hz Ali


İlim hakiki bir mürşiddir. / Hz Ali

Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir. / Hz Ali

Büyük günahların kefâreti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır. / Hz Ali

Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir / Hz Ali

Kanaat tükenmez maldir. / Hz Ali
sözü paylaş

Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma. / Hz Ali

Ey âdemoğlu, kendi nefsinin vaşîsi ol da malında, senden sonra ne yapmalarını istiyorsan şen yap. / Hz Ali


Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali


Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür. Ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur. / Hz Ali


Herkes tarafından sevilen adam münafıktır. / Hz Ali

Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. / Hz Ali


Sabrın imandaki yeri, basın vücuttaki yeri gibidir. Sabri olmayanın imanı olmaz. / Hz Ali


Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zinettir. / Hz Ali

Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. / Hz ali

Affetmekte geç kalmayın, cezalandırmakta acele etmeyin. / Hz ali

Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. / Hz Ali


Rabbim bana öyle bir eş nasip et ki, onun müslümanlığının mükemmelliğine bakıp, kendi müslümanlığıma çeki düzen vereyim. / Hz Ali
Zikir de allah'ı hatırlamak iki çeşittir: musibet vakti zikretmek, bu iyi ve güzeldir; bundan daha güzeli ise insanı allah'ın haram kıldığı şeylere yönelmekten alıkoyan zikirdir. / Hz Ali


Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin. / Hz Ali


Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. / Hz Ali


Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin. / Hz Ali


Tutumluluk, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır. / Hz Ali


Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdir, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten. / Hz Ali


Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz. / Hz Ali

Nice kan vardır ki onu dil döker. / Hz Ali
sözü paylaş

Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde. / Hz Ali

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. / Hz Ali

Haddini bilen kimse, hakaret görmez. / Hz Ali
sözü paylaş

Dostlarının gönlünü kırma. Düşmanlarının arzularını yapmış olursun. / Hz Ali

Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar. / Hz Ali

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma. / Hz Ali


Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alım olurdu. / Hz Ali


Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır. / Hz Ali


Âlim ölü olsa bile diridir, câhil diri olsa bile ölü. / Hz Ali


Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anlamaz. / Hz Ali


En iyi ibadet, sabır, sükut ve kurtuluşu (imam mehdi'nin zuhurunu) beklemektir. / Hz Ali


Hoş geçinmek aklın yarısıdır / Hz Ali


Kötülükte bulunanları iyilik edene mukâfat vererek payla, yola getir. / Hz Ali

Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. / Hz Ali


Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak. / Hz Ali


Günahsız geçen her gün bayramdır... / Hz Ali


Hikmet mu'minin yitik malıdır; bu mal, şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir. / Hz Ali

İnsan, dilinin altında gizlidir. / Hz Ali


Kanaat et kısmetine razı ol aziz olursun. / Hz Ali
sözü paylaş

Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken; başkasını ayıplamandır. / Hz Ali

İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir. / Hz Ali

Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir. / Hz Ali


Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır: o işi işlemek suçu, o ise razı olmak suçu. / Hz Ali


Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır. / Hz Ali


Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması'da çirkindir. / Hz Ali


Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir.senden hoşlanmayana rağbet etmenşe alçalmandır. / Hz Ali


Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. / Hz Ali

Biziz peygamber'in elbisesi, onun dostları, ona hizmette bulunanlar, ona varılacak kapılar. Evlere ancak o kapılardan girilir; kapılardan başka yerden girenler hırsızdır; cezâya çarpılır. / Hz Ali


Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam. / Hz Ali


Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir. / Hz Ali


İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik. / Hz Ali


Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, allah korkusuyla ağlasın. / Hz Ali

Ey âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin. / Hz Ali
sözü paylaş

Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir. / Hz Ali


Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir. / Hz Ali


Susmak hükmettir; susmak selamettir; sır saklamak, saadetin bir köşesidir. / Hz Ali


İçi temiz dostlar edinmelisin; çünkü onlar bollukta sus sıkıntıda yardımcı olurlar. / Hz Ali


İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur. / Hz Ali


Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar, dünya için de ahiret için de gereklidir. / Hz Ali


Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz. / Hz Ali


Tamah cahillerin kalplerini hafifleştirir, yerinden söker; arzular, onu rehin alır; hileler, onu bağlar. / Hz Ali


Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır. / Hz Ali


Mü'min kişi gününü üç zamana ayırır: bir bölümünde rabbiyle münacat eder. O'na ibadet eder; bir bölümünde kendi nefsini muhasebe eder; bir bölümünde de helal ve güzel lezzetlerle meşgul olur. / Hz Ali


İnsanlarla öyle geçinin ki oldunuz mu ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için. / Hz Ali


Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur. / Hz Ali


Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği seydir. / Hz Ali


Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ. Ona bilgi kondukça genişler. / Hz Ali


Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin. / Hz Ali


Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun. / Hz Ali


Cenneti arzulayan bir kimse, mutlaka dünyada sehvetlerinden fedakarlık etmelidir. / Hz Ali

Sabır iki çeşittir: musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, allah'ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir. / Hz Ali


Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir. / Hz Ali


Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. / Hz ali

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir. / Hz Ali


Yoksulluk bir insan olsaydı, onu katlederdim. / Hz Ali


Akıllının zanni, câhilin yakıninden daha doğrudur. / Hz Ali


Bütün kitapların özü kur'an'da toplanmıştır. Kur'an'ın özü, ilk sûre olan fatiha süresi 'dir. Fatiha'nın özü 'besmele'dir. Besmelenin özü işte bu (be) harfıdır. Ben de, işte bu (be) harfinin altındaki noktayım. / Hz Ali


Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet. / Hz Ali


Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. / Hz Ali


İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense mali korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır. / Hz Ali

Ahlak'ın ahlaksızların elinde oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme. /

Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır. / Hz Ali


Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. / Hz Ali

Kaba adamın elinden hayat suyu da olsa içme. / Hz Ali


Oğulcuğum, benden dört şey belle, işlediğin zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut: zenginliğin en üstünü akıldır; yoksulluğun en büyüğü ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir; soyun-sopun en yücesi güzel huy. /HZ ali

Oğulcuğum, ahmakla eş dost olmaktan sakin; sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Nekesle eş dost olmaktan sakin; ona en fazla muhtâc olduğun zaman yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle eş dost olmaktan sakin; o, pek az bir şeye seni satar gider. Yalancıyla eş dost olmaktan sakin; çünkü o, şerâba benzer; uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. / Hz Ali


Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. / Hz Ali

Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder. / Hz Ali


İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir. / Hz Ali


Her türlü fenalıktan uzak durmak istiyorsanız dilinizi tutun. / Hz Ali


Giremediğin gönül senin değildir,gönül yalnız gönül vermekle alınır,gönül istiyorsan ,önce gönlünü vereceksin! / Hz Ali


Bildiğim, tanıdığım andan beri hakkı inkâr etmedim. Bana gösterildiği andan beri hakta şüpheye. Düşmedim, yalan söylemedim. Kimse de benim yalan söylediğimi söylemedi. Ben ne yolumu sapıttım, ne de benim yüzümden biri yolunu sapıttı. / Hz Ali


Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir. / Hz Ali


İnsanlar yaşarken uyur, olurken uyanırlar. / Hz Ali


Perde kaldırılırsa bile yakınım artmaz benim. / Hz Ali


Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et. / Hz Ali


İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın. / Hz Ali


Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz. / Hz Ali


Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu. / Hz Ali


Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir. / Hz Ali


Tamah seni kul etmesin, allah seni hür yarattı. / Hz Ali


Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın! / Hz Ali


Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır. / Hz Ali


Halk ile dostluk ve samimiyeti, allah'ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu. / Hz Ali


Takva, imanın temelidir. / Hz Ali


Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. / Hz Ali


Kabe 'nin rabbina yemin olsun ki ben kazandım. Son sözleri. / Hz Ali


Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz. / Hz Ali


Kudret altında olan her aziz, zelildir. / Hz Ali


Cahilin kalbi dudağında, alimin ağzı kalbindedir. / Hz Ali


İnsanların en âçizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha âcziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir. / Hz Ali


Suse ve ziynete heves eden erkekler, erkektir ; ama mert değillerdir. / Hz Ali

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannini gerçekleştir. / Hz Ali

Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. / Hz Ali


İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar. / Hz Ali


Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır. / Hz Ali


Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım. / Hz Ali


İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir. / Hz Ali

Emaneti, peygamberlerin evladının katıline ait olsa bile sahibine geri verin. / Hz Ali


İyiliğe karşı kötülük eden insanın evinden sefalet eksik olmaz. / Hz Ali


Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır. / Hz Ali

Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış. / Hz Ali

Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun. / Hz Ali

Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir. / Hz Ali

Dünya dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, bilgin; öğrenmekten utanmayan, bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, ahiretini satmayan yoksul. /HZ ali

Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul âhiretini dünyâsına satar. / Hz Ali


Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al. / Hz Ali


Kişinin değeri yaptığı bağıştadır. / Hz Ali


Babanın, misafirin ve mazlumun duaları geri çevrilmez. / Hz Ali


Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldır. / Hz Ali

Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. / Hz Ali

Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma. / Hz Ali


Tedbir gibi akıl yoktur. / Hz Ali


İnananın yüzünde güleclik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü her şeyden geniştir, nefsi her şeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı uzundur, düşünmesi derin. Susması fazladır;

İnananın vakti yoktur. Çok şükreder, çok sabreder. Düşünceye dalmıştır, kendi ihtiyâçini hatırlamaz Huyu güzeldir, geçinmesi hoş Şeref ve din bakımından serttir, huy bakımından alçak. / Hz Ali


Dostların kalplerini insana işindiran, düşmanların kalplerinden kini gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca güler yüzlü olmak, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmaktır. / Hz Ali


Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarşiniz. Halbuki içinizde koca bir evren saklıdır. / Hz Ali
sözü paylaş

Namaz, her temiz kişinin allah'a yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Herşeyin zekâti vardır; bedenin zekâti da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir. / Hz Ali

En büyük günah, haksız yere müslüman bir kimsenin malını gasbetmektir. / Hz Ali
sözü paylaş

Sabır en güzel huy, ilim en güzel sus eşyasıdır. / Hz Ali

Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak. / Hz Ali

Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür. / Hz Ali


İki şey halkı yok eder: fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek. / Hz Ali

Hilim yumuşak huyluluk gibi üstünlük yoktur. / Hz Ali


Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur. / Hz Ali


Alimin hatası , geminin delinip batması gibidir; kendisiyle birlikte başkalarınıda boğar. / Hz Ali

Her sayılan biter her beklenen gelir. / Hz Ali


Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir. / Hz Ali

Başkalarının açılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir. / Hz Ali


Sevgiliye verilen en güzel hediye sadakattir. / Hz Ali
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,419
Reaksiyon puanı
3,016
Puanları
113
Yaş
37
AkıIIı kişi ancak üç şey için yoIcuIuk eder: geçimini sağIamak, ahiretini eIde etmek, yahut da haram oImayan zevk ve IezzetIerden faydaIanmak.
 

EFI Shell

shellx64.efi
Moderatör
Super Moderator
Katılım
9 Ağustos 2018
Mesajlar
18,004
Çözümler
21
Reaksiyon puanı
18,253
Puanları
113
Yaş
17
İlk dört İslam halifesinin sonuncusu Hz. Ali (R.A.). :)
 
Üst