Eski Ahit (Tevrat-Zebur) de NUH Tufanı

Bu konuyu okuyanlar

Bella Ciao

Profesör
Katılım
25 Ara 2020
Mesajlar
3,121
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
3,223
Puanları
113
Musevilere Göre Tevrat, Hristiyanlara göre Eski Ahitte yazan ve bilimle çok fazla çelişen Nuh Tufanını anlatacağım.
Adem Soyu ve Nuh ; Genesis Bölüm 5
Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı.
2 Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara "İnsan" adını verdi.
3 Adem yüz otuz yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.
4 Şit'in doğumundan sonra Adem sekiz yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
5 Adem toplam dokuz yüz otuz yıl yaşadıktan sonra öldü.
6 Şit yüz beş yaşındayken oğlu Enoş doğdu.
7 Enoş'un doğumundan sonra Şit sekiz yüz yedi yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
8 Şit toplam dokuz yüz on iki yıl yaşadıktan sonra öldü.
9 Enoş doksan yaşındayken oğlu Kenan doğdu.
10 Kenan'ın doğumundan sonra Enoş sekiz yüz on beş yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
11 Enoş toplam dokuz yüz beş yıl yaşadıktan sonra öldü.
12 Kenan yetmiş yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu.
13 Mahalalel'in doğumundan sonra Kenan sekiz yüz kırk yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
14 Kenan toplam dokuz yüz on yıl yaşadıktan sonra öldü.
15 Mahalalel altmış beş yaşındayken oğlu Yeret doğdu.
16 Yeret'in doğumundan sonra Mahalalel sekiz yüz otuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
17 Mahalalel toplam sekiz yüz doksan beş yıl yaşadıktan sonra öldü.
18 Yeret yüz altmış iki yaşındayken oğlu Hanok doğdu.
19 Hanok'un doğumundan sonra Yeret sekiz yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
20 Yeret toplam dokuz yüz altmış iki yıl yaşadıktan sonra öldü.
21 Hanok altmış beş yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu.
22 Metuşelah'ın doğumundan sonra Hanok üç yüz yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu.
23 Hanok toplam üç yüz altmış beş yıl yaşadı.
24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu, çünkü Tanrı onu yanına almıştı.
25 Metuşelah yüz seksen yedi yaşındayken oğlu Lemek doğdu.
26 Lemek'in doğumundan sonra Metuşelah yedi yüz seksen iki yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
27 Metuşelah toplam dokuz yüz altmış dokuz yıl yaşadıktan sonra öldü.
28 Lemek yüz seksen iki yaşındayken bir oğlu oldu.
29 "RAB'bin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak" diyerek çocuğa Nuh adını verdi.
30 Nuh'un doğumundan sonra Lemek beş yüz doksan beş yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
31 Lemek toplam yedi yüz yetmiş yedi yıl yaşadıktan sonra öldü.
32 Nuh beş yüz yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham ve Yafet adlı oğulları doğdu.
Tufan'ın Başlangıçı ;
Ama Garipdi bu tufan, Rab olacakları bilmiyordu sinirlendi ve insanları temizlemek istedi, insanları nasıl bilmez olur ya Rab?

Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. 2 İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. 3 RAB, “Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür” dedi, “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.” 4 İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi.
5 RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. 6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. 7 “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım” dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.” 8 Ama Nuh RAB’bin gözünde lütuf buldu.
9 Nuh’un öyküsü şöyledir: Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. 10 Üç oğlu vardı: Sam, Ham, Yafet. 11 Tanrı’nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. 12 Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin ne denli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı.
13 Tanrı Nuh’a, “İnsanlığa son vereceğim” dedi, “Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. 14 Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap. 15 Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak. 16 Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. 17 Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. 18 Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. 19 Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. 20 Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. 21 Yanına hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola.”
22 Nuh Tanrı’nın bütün buyruklarını yerine getirdi.


RAB Nuh’a, “Bütün ailenle birlikte gemiye bin” dedi, “Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum. 2-3 Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al. 4 Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden silip atacağım.” 5 Nuh RAB’bin bütün buyruklarını yerine getirdi.
6 Yeryüzünde tufan koptuğunda Nuh altı yüz yaşındaydı. 7 Nuh, oğulları, karısı, gelinleri tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler. 8-9 Tanrı’nın Nuh’a buyurduğu gibi temiz ve kirli sayılan her tür hayvan, kuş ve sürüngenden erkek ve dişi olmak üzere birer çift Nuh’a gelip gemiye bindiler. 10 Yedi gün sonra tufan koptu.
11 Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı. 12 Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı.
13 Nuh, oğulları Sam, Ham, Yafet, Nuh’un karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler. 14 Onlarla birlikte her tür hayvan –evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, uçan yaratıkların her türü– gemiye bindi. 15 Soluk alan her tür canlı çifter çifter Nuh’un yanına gelip gemiye bindi. 16 Gemiye giren hayvanlar Tanrı’nın Nuh’a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. RAB Nuh’un ardından kapıyı kapadı.
17 Tufan kırk gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı. 18 Sular yükseldi, çoğaldıkça çoğaldı; gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı. 19 Sular öyle yükseldi ki, yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı. 20 Yükselen sular dağları on beş arşın aştı. 21-22 Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu; kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. 23 RAB insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh’la gemidekiler kaldı. 24 Sular yüz elli gün boyunca yeryüzünü kapladı.
Sonra Tanrı Nuh’u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi, sular alçalmaya başladı. 2 Enginlerin kaynakları, göklerin kapakları kapandı. Yağmur dindi. 3 Sular yeryüzünden çekilmeye başladı. Yüz elli gün geçtikten sonra sular azaldı. 4 Gemi yedinci ayın on yedinci günü Ararat dağlarına oturdu. 5 Sular onuncu aya kadar sürekli azaldı. Onuncu ayın birinde dağların doruğu göründü.
6 Kırk gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı. 7 Kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi, uçup durdu. 8 Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi. 9 Güvercin konacak bir yer bulamadı, çünkü her yer suyla kaplıydı. Gemiye, Nuh’un yanına döndü. Nuh uzanıp güvercini tuttu ve gemiye, yanına aldı. 10 Yedi gün daha bekledi, sonra güvercini yine dışarı saldı. 11 Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. 12 Yedi gün daha bekledikten sonra güvercini yine gönderdi. Bu kez güvercin geri dönmedi.
13 Nuh altı yüz bir yaşındayken, birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Nuh geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördü. 14 İkinci ayın yirmi yedinci günü toprak tümüyle kurumuştu.

15-16 Tanrı Nuh’a, “Karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık” dedi, 17 “Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde çoğalsınlar.”
18 Nuh karısı, oğulları ve gelinleriyle birlikte gemiden çıktı. 19 Bütün hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, yeryüzünde yaşayan her tür canlı da gemiyi terk etti.
20 Nuh RAB’be bir sunak yaptı. Orada bütün temiz sayılan hayvanlarla kuşlardan yakmalık sunular sundu. 21 Güzel kokudan hoşnut olan RAB içinden şöyle dedi: “İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.
22 “Dünya durdukça
Ekin ekmek, biçmek,
Sıcak, soğuk,
Yaz, kış,
Gece, gündüz hep var olacaktır.”


Tanrı, Nuh’u ve oğullarını kutsayarak, “Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun” dedi, 2 “Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Yeryüzündeki bütün canlılar, denizdeki bütün balıklar sizin yönetiminize verilmiştir. 3 Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum.
4 “Yalnız kanlı et yemeyeceksiniz, çünkü kan canı içerir. 5 Sizin de kanınız dökülürse, hakkınızı kesinlikle arayacağım. Her hayvandan hesabını soracağım. Her insandan, kardeşinin canına kıyan herkesten hakkınızı arayacağım.
6 “Kim insan kanı dökerse,
Kendi kanı da insan tarafından dökülecektir.
Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.
7 Verimli olun, çoğalın.
Yeryüzünde üreyin, artın.”
8 Tanrı Nuh’a ve oğullarına şöyle dedi: 9-10 “Sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikteki bütün canlılarla –kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, gemiden çıkan bütün hayvanlarla– antlaşmamı sürdürmek istiyorum. 11 Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak.”
12 Tanrı şöyle sürdürdü konuşmasını: “Sizinle ve bütün canlılarla kuşaklar boyu sonsuza dek sürecek antlaşmamın belirtisi şu olacak: 13 Yayımı bulutlara yerleştireceğim ve bu, yeryüzüyle aramdaki antlaşmanın belirtisi olacak. 14 Yeryüzüne ne zaman bulut göndersem, yayım bulutların arasında ne zaman görünse, 15 sizinle ve bütün canlı varlıklarla yaptığım antlaşmayı anımsayacağım: Canlıları yok edecek bir tufan bir daha olmayacak. 16 Ne zaman bulutlarda yay görünse, ona bakıp yeryüzünde yaşayan bütün canlılarla yaptığım sonsuza dek geçerli antlaşmayı anımsayacağım.”
17 Tanrı Nuh’a, “Kendimle yeryüzündeki bütün canlılar arasında sürdüreceğim antlaşmanın belirtisi budur” dedi.


Gariptir ki, Nuh'u övmesinin yanında hemen de Gömmesi ;
18 Gemiden çıkan Nuh’un oğulları Sam, Ham ve Yafet idi. Ham Kenan’ın babasıydı. 19 Nuh’un üç oğlu bunlardı. Yeryüzüne yayılan bütün insanlar onlardan üredi.
20 Nuh çiftçiydi, ilk bağı o dikti. 21 Şarap içip sarhoş oldu, çadırının içinde çırılçıplak uzandı. 22 Kenan’ın babası olan Ham babasının çıplak olduğunu görünce dışarı çıkıp iki kardeşine anlattı. 23 Sam’la Yafet bir giysi alıp omuzlarına attılar, geri geri yürüyerek çıplak babalarını örttüler. Babalarını çıplak görmemek için yüzlerini öbür yana çevirdiler. 24 Nuh ayılınca küçük oğlunun ne yaptığını anlayarak, 25 şöyle dedi:
“Kenan’a lanet olsun,
Köleler kölesi olsun kardeşlerine.
26 Övgüler olsun Sam’ın Tanrısı RAB’be,
Kenan Sam’a kul olsun.
27 Tanrı Yafet’e bolluk versin,
Sam’ın çadırlarında yaşasın,
Kenan Yafet’e kul olsun.”
28 Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadı. 29 Toplam dokuz yüz elli yıl yaşadıktan sonra öldü.


Sonuç ;

Gerçekten Tevrat da yazan Nuh Tufanı aşırı saçma, 2-3 Milyon hayvan türü var bunların hepsininden birer erkek birer de dişi almalılar ki üreyebilsinler keza bu tufan dağları parçalıyor demektir ki yer yüzünde olan her şey silinecek, 1 Ailenin tüm dünyayı gezip tüm hayvanları toplaması nasıl mümkün olabilir? 4000 Bin yıl önce oluyor bu olay ki ondan önce de bir sürü insan vardı dünya da, Tevrat a göre bu Adem öldükten 600-800 Yıl sonra, ayrıca Rab dünyayı insanlardan temizlemek istedi ama bilmiyor muydu çoğalacak insanlar ve tekrar şehvetlenecek, Kur'an da olay böyle değil ona bugün girmeyeceğim ama orada tarih verilmiyor ve sadece 1 kavim helak oluyor tufan da küresel değil, Nuh'a inanmayan kafir*münafıklar için bir tufan oluyor zaten ora da tarihi de belli değil.
 

damzchevk

Profesör
Katılım
22 Nis 2020
Mesajlar
1,087
Reaksiyon puanı
954
Puanları
113
2-3 Milyon hayvan türü var bunların hepsininden birer erkek birer de dişi almalılar ki üreyebilsinler

"Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) Nûh’a dedik ki: “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki âilen ile iman edenleri ona yükle.” Ama, onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti."(11/40)
 

Bella Ciao

Profesör
Katılım
25 Ara 2020
Mesajlar
3,121
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
3,223
Puanları
113
"Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) Nûh’a dedik ki: “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki âilen ile iman edenleri ona yükle.” Ama, onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti."(11/40)
Nerden aldın bunu? Kur'an da sadece o kavmi ı kaplıyor eğer tevratdan aldıysan saçma sapan bir tufan zaten tevrattaki.
 

damzchevk

Profesör
Katılım
22 Nis 2020
Mesajlar
1,087
Reaksiyon puanı
954
Puanları
113
Nerden aldın bunu? Kur'an da sadece o kavmi ı kaplıyor eğer tevratdan aldıysan saçma sapan bir tufan zaten tevrattaki.

Diyanet işlerinin meali bu. 11. sure 40. ayet. Hûd Suresi 40. ayeti ve meali | Kuran ve Meali

Kuranda sadece o kavmi kapsıyor, Nuh'un kavmi diyor ama yukarıdaki ayette gördüğün gibi gemiye canlıları bindirme meselesi kurandada var. Eğer lokal bir kavim helak ediliyorsa canlıların gemiye bindirilmesine neden gerek duyuluyor ilginç tabi.
 

Yasin bey...

Asistan
Cezalı
Katılım
15 May 2021
Mesajlar
314
Reaksiyon puanı
138
Puanları
43
Dünyada şuan sadece kutsal kitap olarak Kur'an-ı Kerim var
İncil Zebur Tevrat tahrif olmuş ve asıl halleri yok olmuştur
Bu piyasaya sürülen basılan kitaplar İncil Tevrat Zebur değil
Sadece kutsal kitapların ismi kullanılıyor
 

Bella Ciao

Profesör
Katılım
25 Ara 2020
Mesajlar
3,121
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
3,223
Puanları
113
Dünyada şuan sadece kutsal kitap olarak Kur'an-ı Kerim var
İncil Zebur Tevrat tahrif olmuş ve asıl halleri yok olmuştur
Bu piyasaya sürülen basılan kitaplar İncil Tevrat Zebur değil
Sadece kutsal kitapların ismi kullanılıyor
Onlar hiç bir zaman orjinal olmadı, onlarda kutsal ve Kur'an a göre hala geçerliler ama kullanılmıyor.

Diyanet işlerinin meali bu. 11. sure 40. ayet. Hûd Suresi 40. ayeti ve meali | Kuran ve Meali

Kuranda sadece o kavmi kapsıyor, Nuh'un kavmi diyor ama yukarıdaki ayette gördüğün gibi gemiye canlıları bindirme meselesi kurandada var. Eğer lokal bir kavim helak ediliyorsa canlıların gemiye bindirilmesine neden gerek duyuluyor ilginç tabi.
Sadece o kavime geliyor Kur'an da ve oradaki hayvanlar bindiriliyor, o sıralarda dünya da çok az adem soyundan gelmiş insan oluyor ki bu soyu sadece Tevrata göre verebiliriz toplasan 30-35
 

HÜDHÜD

Rektör
Katılım
5 May 2017
Mesajlar
10,126
Reaksiyon puanı
6,596
Puanları
113
Dünyada şuan sadece kutsal kitap olarak Kur'an-ı Kerim var
İncil Zebur Tevrat tahrif olmuş ve asıl halleri yok olmuştur
Bu piyasaya sürülen basılan kitaplar İncil Tevrat Zebur değil
Sadece kutsal kitapların ismi kullanılıyor
Yukarıdaki ifade dosdoğru, aşağıdaki ifade ise yanlıştır:

Onlar hiç bir zaman orjinal olmadı, onlarda kutsal ve Kur'an a göre hala geçerliler ama kullanılmıyor.
 

Yasin bey...

Asistan
Cezalı
Katılım
15 May 2021
Mesajlar
314
Reaksiyon puanı
138
Puanları
43
Yukarıdaki ifade dosdoğru, aşağıdaki ifade ise yanlıştır:
Aynen öyle saol
İncil yazan hiçbir kitap İncil değil
Tevrat yazan hiçbir kitap Tevrat değil
Zebur yazan hiçbir kitap Zebur değil
Bunların gerçek hali tamamen yok oldu
 

Son mesajlar

Üst