Erkek erkekliğini bilirse, hanım hanımlığını bilirse, sdn editörlerinin mesaj kasması gerekmez :)

Erkeğin ve Kadının hangi halleri hoşunuza gider..?


  • Kullanılan toplam oy
    24

Bu konuyu okuyanlar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
Çok ama çok iyi niyetli bir konu olduğu kanısında değilim, hatta şu mesajı okuyunca ciddi ciddi erkekliğe hakaret edildiği, sapkın, çarpık bir düşünce içerdiği için ayrı bir konu açmak istedim. Lütfen o rezil akımı destekleyenler değil de erkeğin erkek gibi olduğu ve hanımların, hanım hanımcık var olabildiği güzel bir dünya için yaşanların konusu olsun bu konu... Siz kendi konunuzda, biz kendi konumuzda birbirirmize saldırmadan haklarımızı dile getirebilelim...

1591509013282.png“EN HAYIRLINIZ KADININA KARŞI HAYIRLI OLANDIR”

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbni Mâce, Nikâh 50)

KADININ KOCASINA KARŞI NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ ANLATAN AYER VE HADİSLER

ÂYET
“Allah Teâlâ’nın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve bunların ötekilere mallarından harcama yapması sebebiyle, erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için iyi kadınlar itâatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık onlar da kocalarının haklarına saygı gösterirler ve namuslarını korurlar.”
(Nisâ sûresi, 34)
Cenâb-ı Hakk’ın erkeklere verdiği maddî ve mânevî bazı özellikler, onların aile reisi olmalarını tabiî kılmıştır. Erkek bu özellikleri sebebiyle kadını himâye edip korur, destekler ve işlerini yönetir.

Aile küçük bir toplumdur. Bu küçük toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için bir düzene ve disipline ihtiyacı vardır. Düzen ve disiplin kendiliğinden olmaz. Onu birinin sağlaması gerekir. Erkeği kadından daha güçlü yaratan Allah Teâlâ, ailede düzeni sağlama görevini de ona yüklemiştir. Buna karşılık kadına da erkekte bulunmayan duygular, mânevî özellikler ve incelikler vermiştir.

İyi insan olmanın ilk belirtisi, Allah’ın buyruğuna başeğmektir. İyi bir kadın da Allah’ın bu konudaki emirlerine başeğer. Allah’ın buyruğuna uyarak kocasına itaat eder. Ona karşı görevlerini yerine getirir. Kocası evde bulunmadığı zamanlarda onun namusunu, malını ve aile sırlarını korur.


İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27)

**************************************************************************************************************

Kadın-erkek benzeşmesi yasağı, giyim-kuşamda, hal-hareket ve benzeri konularda erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemesinin haram olduğu ile ilgili bazı hadisler:

“Resûlullah (s.a.v.), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti." (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)

"Resûlullah (s.a.v.), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti." (Buhari, Libâs 61)

"Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti." (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)

Hadiste geçen “lanet”, Allah'ın rahmetinden uzaklık ve mahrum olmak demektir.

Eğer bu benzeme olayı dini literatürde “hünsa” denilen ve yaratılışta var olan bir benzeme ise, kişiler bundan sorumlu değildir. Çünkü bu, insanların iradesi dışında bir olaydır.

Ancak, bilerek -konuşmada, gülmede, hareket etmede, davranış biçiminde, giyimde, kuşamda- erkek ve kadının birbirine benzemeye çalışması, lanete müstahak edecek bir davranıştır.
(bk. Nevevî, Müslim/Selam, 32. hadisin şerhi)

Ayrıca, kadın ve erkeğin kıyafetleri beldelere göre değiştiği için bazı beldelerde erkek ve kadın kıyafetlerinin ayırd edilmeleri zorlaşacak şekilde birbirine benzeyebilirler. Bu durumda kadınların İslami şekilde örtünmeleriyle bu benzerlik ortadan kalkmış olur.

Konuşmada ve yürüyüşte karşı cinse bezemenin lanete hedef olması ise, yürüyenin ya da konuşanın niyetine ve maksadına bağlıdır. Binaenaleyh yürümesini veya konuşmasını isteyerek karşı cinse benzeten kimse bu lanete hedef olursa da, yaratılışları icabı yürüyüşleri ve konuşmaları kadına benzeyen kimseler bu benzerlikten dolayı hadis-i şerifteki lanete hedef teşkil etmezler.

Bir kadının ilimde, irfanda ve dinen rağbet edilen diğer hususlarda erkeğe benzemesinde hiçbir sakınca yoktur. Bilâkis bu gibi durumlardaki benzeme makbuldür. (Ahzâb, 33/59)

Kadın ve erkeklerin kendilerine özgü cinsel özelliklerini ve bunların tabiî gereği olarak giyim-kuşam biçimlerini, konuşma ve davranış şekillerini korumaları en tabiî hareket tarzıdır. Ancak cinslerin yozlaşması demek olan karşı cinse özenme ve onlar gibi olmayı ne yazık ki belli bazı kesimler günümüzde çağdaşlık sanmakta ve bunu marifetmiş gibi yaygınlaştırmaya çalışmakta, bu konuda medya da hiçbir dönemde görülmediği ölçüde bu işe çanak tutmaktadır. İşte böylesi bir ortamda hadiste yer alan Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in lânet ve uyarısı ne kadar anlamlı ve yerindedir. Bu ve benzeri hadisler on beş asır öncesinden günümüze, gündemimize tutulmuş Peygamber ışığı niteliğindedir:

1. Hadiste geçen “muhannes” kadın gibi konuşan, kadın gibi kırıla döküle yürüyen, işve ve naz yapan erkek demektir. Buhârî şârihi Aynî, "muhannes, zamanımızda kendisine livâta yapılan (homoseksüel) kişidir”, demektedir. Kamûs mütercimi Âsım Efendi de bu tür kişilere puşt denildiğini bildirmektedir.

Erkekleşen kadınlar ise, konuşmasında, tavır ve hareketlerinde erkekler gibi olmaya çalışan, öyle davrananlardır. Dinimize göre her iki insan cinsinin kendi yaratılışlarını korumaları, kadının kadın olarak erkeğin de erkek olarak kalması ve yaşaması esas olduğu için, bunun tersine hareket eden erkek ve kadınlara Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv) tarafından lânet edilmiştir.

Ancak burada bir nokta çok önemlidir. Erkeğin kadına, kadının erkeğe konuşmasında ve hareketlerinde benzemesi bazan doğuştan yani yaratılıştan olur. Hz. Peygamber (asv)'in lâneti bunlar için değildir. Bilerek, isteyerek ve hatta zorla, belki de özel eğitim alarak karşı cinse benzemeye çalışan maskaralar içindir. Nitekim Hadiste "kendilerini kadınlara benzetmeye çalışan erkekler ve erkeklere benzetmeye çalışan kadınlar" diye açıkça ifade edilmektedir.

2. Hadisler, kadın-erkek cinsi arasındaki benzeşmenin giyim-kuşamla ilgili görüntüsüne dikkat çekmekte ve hiçbir zorunluluk yokken kadınlar gibi giyinen erkeklere ve erkekler gibi giyinip kuşanan kadınlara da Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in lânet ettiğini bildirmektedir.

Rahmet Peygamberi olan Efendimiz'in karşı cinsin giyim-kuşamını tercih edenlere lânet etmesi, her şeyden önce kılık-kıyâfetin öyle sanıldığı kadar basit bir şekilden ibaret olmadığını, sonra da cinsler arasındaki duygusal yapı bozukluğunun giyim-kuşam taklidi ile başladığını ya da açığa çıktığını göstermektedir.

Ne kadar acıdır ki, zamanımızda bu cinsler arası benzeşmeyi daha ileri götürmek ve yaygınlaştırmak maksadıyla çok özel ve ciddî gayretler sarfedilmekte, yatırımlar yapılmakta ve güya ekonomik kolaylık sağlamak için hem erkeğin hem de kadının giyebileceği (üniseks) giysiler üretilip pazarlanmaktadır. Kadınlar gibi takıp takıştıran erkekler, erkekler gibi giyinen kadınlar çağın modern çirkinleri ve lânetlileri olarak ortalıkta dolaşmaktadırlar.

Bir çok insânî değerlerin sokağa döküldüğü bu çağda artık insanlığın iflası yaşanır hale gelmiştir. Bu yozlaşma, ancak Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in uyarılarını ciddîye alıp gereğini yerine getirmekle önlenebilir. Başka hiçbir çıkış yolu yoktur. "Çağdaşlık", rezâleti rezâlet olmaktan çıkarmaz, çıkaramaz. Kimse çağdaşlığı, yirmi birinci asrı veya sosyal siyasal birtakım kavramları rezâlet ve ahlâksızlıklar için gerekçe yapamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet


*************************************************************************************************************
 

EFI Shell

shellx64.efi
Katılım
9 Ağustos 2018
Mesajlar
19,217
Çözümler
33
Reaksiyon puanı
18,922
Puanları
113
Yaş
18
Çok ama çok iyi niyetli bir konu olduğu kanısında değilim, hatta şu mesajı okuyunca ciddi ciddi erkekliğe hakaret edildiği, sapkın, çarpık bir düşünce içerdiği için ayrı bir konu açmak istedim. Lütfen o rezil akımı destekleyenler değil de erkeğin erkek gibi olduğu ve hanımların, hanım hanımcık var olabildiği güzel bir dünya için yaşanların konusu olsun bu konu... Siz kendi konunuzda, biz kendi konumuzda birbirirmize saldırmadan haklarımızı dile getirebilelim...

Ekli dosyayı görüntüle 103255


“EN HAYIRLINIZ KADININA KARŞI HAYIRLI OLANDIR”KADININ KOCASINA KARŞI NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ ANLATAN AYER VE HADİSLER


Cenâb-ı Hakk’ın erkeklere verdiği maddî ve mânevî bazı özellikler, onların aile reisi olmalarını tabiî kılmıştır. Erkek bu özellikleri sebebiyle kadını himâye edip korur, destekler ve işlerini yönetir.

Aile küçük bir toplumdur. Bu küçük toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için bir düzene ve disipline ihtiyacı vardır. Düzen ve disiplin kendiliğinden olmaz. Onu birinin sağlaması gerekir. Erkeği kadından daha güçlü yaratan Allah Teâlâ, ailede düzeni sağlama görevini de ona yüklemiştir. Buna karşılık kadına da erkekte bulunmayan duygular, mânevî özellikler ve incelikler vermiştir.

İyi insan olmanın ilk belirtisi, Allah’ın buyruğuna başeğmektir. İyi bir kadın da Allah’ın bu konudaki emirlerine başeğer. Allah’ın buyruğuna uyarak kocasına itaat eder. Ona karşı görevlerini yerine getirir. Kocası evde bulunmadığı zamanlarda onun namusunu, malını ve aile sırlarını korur.


İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27)

**************************************************************************************************************

Kadın-erkek benzeşmesi yasağı, giyim-kuşamda, hal-hareket ve benzeri konularda erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemesinin haram olduğu ile ilgili bazı hadisler:

“Resûlullah (s.a.v.), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti." (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)

"Resûlullah (s.a.v.), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti." (Buhari, Libâs 61)

"Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti." (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)

Hadiste geçen “lanet”, Allah'ın rahmetinden uzaklık ve mahrum olmak demektir.

Eğer bu benzeme olayı dini literatürde “hünsa” denilen ve yaratılışta var olan bir benzeme ise, kişiler bundan sorumlu değildir. Çünkü bu, insanların iradesi dışında bir olaydır.

Ancak, bilerek -konuşmada, gülmede, hareket etmede, davranış biçiminde, giyimde, kuşamda- erkek ve kadının birbirine benzemeye çalışması, lanete müstahak edecek bir davranıştır.
(bk. Nevevî, Müslim/Selam, 32. hadisin şerhi)

Ayrıca, kadın ve erkeğin kıyafetleri beldelere göre değiştiği için bazı beldelerde erkek ve kadın kıyafetlerinin ayırd edilmeleri zorlaşacak şekilde birbirine benzeyebilirler. Bu durumda kadınların İslami şekilde örtünmeleriyle bu benzerlik ortadan kalkmış olur.

Konuşmada ve yürüyüşte karşı cinse bezemenin lanete hedef olması ise, yürüyenin ya da konuşanın niyetine ve maksadına bağlıdır. Binaenaleyh yürümesini veya konuşmasını isteyerek karşı cinse benzeten kimse bu lanete hedef olursa da, yaratılışları icabı yürüyüşleri ve konuşmaları kadına benzeyen kimseler bu benzerlikten dolayı hadis-i şerifteki lanete hedef teşkil etmezler.

Bir kadının ilimde, irfanda ve dinen rağbet edilen diğer hususlarda erkeğe benzemesinde hiçbir sakınca yoktur. Bilâkis bu gibi durumlardaki benzeme makbuldür. (Ahzâb, 33/59)

Kadın ve erkeklerin kendilerine özgü cinsel özelliklerini ve bunların tabiî gereği olarak giyim-kuşam biçimlerini, konuşma ve davranış şekillerini korumaları en tabiî hareket tarzıdır. Ancak cinslerin yozlaşması demek olan karşı cinse özenme ve onlar gibi olmayı ne yazık ki belli bazı kesimler günümüzde çağdaşlık sanmakta ve bunu marifetmiş gibi yaygınlaştırmaya çalışmakta, bu konuda medya da hiçbir dönemde görülmediği ölçüde bu işe çanak tutmaktadır. İşte böylesi bir ortamda hadiste yer alan Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in lânet ve uyarısı ne kadar anlamlı ve yerindedir. Bu ve benzeri hadisler on beş asır öncesinden günümüze, gündemimize tutulmuş Peygamber ışığı niteliğindedir:

1. Hadiste geçen “muhannes” kadın gibi konuşan, kadın gibi kırıla döküle yürüyen, işve ve naz yapan erkek demektir. Buhârî şârihi Aynî, "muhannes, zamanımızda kendisine livâta yapılan (homoseksüel) kişidir”, demektedir. Kamûs mütercimi Âsım Efendi de bu tür kişilere puşt denildiğini bildirmektedir.

Erkekleşen kadınlar ise, konuşmasında, tavır ve hareketlerinde erkekler gibi olmaya çalışan, öyle davrananlardır. Dinimize göre her iki insan cinsinin kendi yaratılışlarını korumaları, kadının kadın olarak erkeğin de erkek olarak kalması ve yaşaması esas olduğu için, bunun tersine hareket eden erkek ve kadınlara Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv) tarafından lânet edilmiştir.

Ancak burada bir nokta çok önemlidir. Erkeğin kadına, kadının erkeğe konuşmasında ve hareketlerinde benzemesi bazan doğuştan yani yaratılıştan olur. Hz. Peygamber (asv)'in lâneti bunlar için değildir. Bilerek, isteyerek ve hatta zorla, belki de özel eğitim alarak karşı cinse benzemeye çalışan maskaralar içindir. Nitekim Hadiste "kendilerini kadınlara benzetmeye çalışan erkekler ve erkeklere benzetmeye çalışan kadınlar" diye açıkça ifade edilmektedir.

2. Hadisler, kadın-erkek cinsi arasındaki benzeşmenin giyim-kuşamla ilgili görüntüsüne dikkat çekmekte ve hiçbir zorunluluk yokken kadınlar gibi giyinen erkeklere ve erkekler gibi giyinip kuşanan kadınlara da Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in lânet ettiğini bildirmektedir.

Rahmet Peygamberi olan Efendimiz'in karşı cinsin giyim-kuşamını tercih edenlere lânet etmesi, her şeyden önce kılık-kıyâfetin öyle sanıldığı kadar basit bir şekilden ibaret olmadığını, sonra da cinsler arasındaki duygusal yapı bozukluğunun giyim-kuşam taklidi ile başladığını ya da açığa çıktığını göstermektedir.

Ne kadar acıdır ki, zamanımızda bu cinsler arası benzeşmeyi daha ileri götürmek ve yaygınlaştırmak maksadıyla çok özel ve ciddî gayretler sarfedilmekte, yatırımlar yapılmakta ve güya ekonomik kolaylık sağlamak için hem erkeğin hem de kadının giyebileceği (üniseks) giysiler üretilip pazarlanmaktadır. Kadınlar gibi takıp takıştıran erkekler, erkekler gibi giyinen kadınlar çağın modern çirkinleri ve lânetlileri olarak ortalıkta dolaşmaktadırlar.

Bir çok insânî değerlerin sokağa döküldüğü bu çağda artık insanlığın iflası yaşanır hale gelmiştir. Bu yozlaşma, ancak Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in uyarılarını ciddîye alıp gereğini yerine getirmekle önlenebilir. Başka hiçbir çıkış yolu yoktur. "Çağdaşlık", rezâleti rezâlet olmaktan çıkarmaz, çıkaramaz. Kimse çağdaşlığı, yirmi birinci asrı veya sosyal siyasal birtakım kavramları rezâlet ve ahlâksızlıklar için gerekçe yapamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet


*************************************************************************************************************
Doğru.
 
Katılım
24 Şubat 2020
Mesajlar
6,632
Reaksiyon puanı
6,381
Puanları
113
Doğru. Bu saçma akımı destekleyip amaçlarının sadece kadının üstün olmasını ve erkeği gömmek olduğunu anlamayan kişiler, sözde "söylenen" şeyler ile "dalga geçiyorlar" zannediyorlar. Bu çok doğru bir konu. Bunu aslında diyecek ama cesareti olmayan belki 10 kişi vardır, ama bunu diyebildiğiniz için size teşekkür ederim.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Bazıları da bu çok iyi bir "akım", kesinlikle devam ettirilmesi lazım falan demiş. Kendilerinin yapmadıkları şeyler hakkında küfürlü şeyler paylaşıldığı bir "akımı" destekleyip içine daha bakmadan çok çok güzel falan diyorlar. O "akım" iyi niyetli olmayan, tek amacı kadının üstün olmasını sağlamak olan bir akım.Öyle olduğunu anlamayıp sadece binlerce kişi buna katıldı diye katılmak yerine, Türkiye gibi bir çoğunluğu Müslüman ülkede bunun gibi bir şey başlatmanın yanlış olduğunu bilmeyen kişiler buna destek veren, artık cinsiyet eşitliği ve adaleti toplumda daha çok önem verilen bir şey haline gelmişken sürekli hala kızlar okutulmuyor muş gibi, birinin giyimine hala laf ediliyormuş gibi, hala babanı, kocanı topum içinde utandırma deniyormuş gibi bunu başlatıp buna destek veren ve bunun gibi bir çok artık yapılmadığı halde gündeme getirilen konuyu örnek veren de tamamen dinden uzaktır. Böyle yaparak istedikleri şeye ne zerre yaklaşabilirler, hem de insanlardan kendilerini nefret ettirirler. Ben o konuda artık bunun olmadığını, ve bunu bir şey yapılmadığı halde her sene binlerce gündeme getirildiğini, bu "cinsiyet eşitliğini savunma" adı altında yapılan şeylerin cinsiyet eşitliğini savunma falan olmadığını, tek istenilenin kadınların üstün olması olduğunu, 8 Martta yapılan iğrençlikleri söyledim. Bir çok kişi hak verdi. Ama bazı kişiler gerçek olmasına rağmen bunu kabul edemedi başkasına sarıp, ona sapık falan dediler (O kişiye sana sapık demiyorlar falan dedim de ben de anlamadım, o kişi ile baya sen sapıksın falan diye konuştular). Bu konuyu gerçek ve doğru olduğu için konuyu savunan ve başlatan kişiler büyük ihtimalle, saçma saçma bir şeyler diyerek bunu kabul etmeyeceklerdir...
 
Son düzenleme:

bud

Müdavim
Cezalı
Katılım
29 Kasım 2014
Mesajlar
5,330
Çözümler
6
Reaksiyon puanı
1,717
Puanları
113
Yaş
24
Bu kadar basit bir konu nasıl bu noktalara geldi. :)
 

Umut Keleş

Ben;neden yaptım böyle.
Katılım
17 Mart 2020
Mesajlar
1,429
Reaksiyon puanı
864
Puanları
113
Yaş
17
Bu kadar basit bir konu nasıl bu noktalara geldi. :)
Basit ibr konu değil önemlli.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Ben söz konusu sdn konusunnu 2 3 gündür gördüm ama bir kerede açıp bakmadım hemgenellikle teknolojik içeriklere baktığımdan hem de biraz sakıncalı kavga çıkartıbilecek bir konu olduğundan hiç açmadım bakmadımda. Bence böyle konular açılması GERÇEKTEN sakıncalı.
 

"Melih"

Müdavim
Katılım
21 Temmuz 2019
Mesajlar
3,030
Reaksiyon puanı
1,933
Puanları
113
Doğru.
Basit ibr konu değil önemlli.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Ben söz konusu sdn konusunnu 2 3 gündür gördüm ama bir kerede açıp bakmadım hemgenellikle teknolojik içeriklere baktığımdan hem de biraz sakıncalı kavga çıkartıbilecek bir konu olduğundan hiç açmadım bakmadımda. Bence böyle konular açılması GERÇEKTEN sakıncalı.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Arkadaşının kafası çok guzel LX_ 12 yaşında diyor profile 19 gosteriyor dalga geçiyor olabilir.
Mesaj otomatik birleştirildi:
 
Son düzenleme:

PropHeTe

Müdavim
Katılım
21 Mart 2009
Mesajlar
4,125
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
2,386
Puanları
113
Bu da bir ayrımcılık kadın-erkek demek.
insan insanın canına kast ediyorsa Rabbim bu suçu işleyene en ağır cezayı verecektir. Kalben tevbe edenler ve suçu tekrar etmeyenler müstesnadır.
 

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
Bu da bir ayrımcılık kadın-erkek demek.
Kadın veya erkek ayrımı neden günah olsun ki..? Acayip düşüncelere sahipsin dostum, önceki konulardan hatırladığım kadarıyla kusura bakma... Konuda farklı bir tartışma ortamı sayende olmamalı ama paranteze alayım dedim bu konu başlığını da.
 

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
Beyler kadınların tepki göstermesinden ses çıkarmasından korkmayın bu kadarrr
Şimdi efenim, siz öyle bir yazmışsınız ki sanki bizim gibi düşünen yani kadın olsun, erkek olsun HAK ve Hakikat uğruna yaşayanlar kadınların seslerini kısmış, onlara söz hakkı tanımıyor algısı oluşturmuş ve hatta günümüz dünyasında kadınlarımızı, çok sevdiğimiz aşklarımızı, eşlerimizi, bacılarımızı ve nihayet annelerimizi kul köle mantığı ile hor gören bir zihniyete sahip bireyler olarak tanımış, tanıtmışsınız... Konunuz kesinlikle böyle haksızlıklara sahip bir konu, bu algıyı doğrusu ile cevaplama hakkımız vardır, işte biz bu hakkımızı kullanmak istiyoruz.

@Dilara Kaya değerli kardeşim farkında mısınız ama bilemiyorum sanki siz aslında İslam Dinimizin kadına vermiş olduğu değeri pek az görüyorsunuz, yanlış mı anladım?

1591534722940.png
 

The Judge

.bmbozbey
Emektar
Katılım
22 Şubat 2015
Mesajlar
4,183
Reaksiyon puanı
5,194
Puanları
113
Herkes gösterdiği muameleyi görecek.
İnsanlar eğlenirken kaybettikleri değerlerin farkında değil.
Bugün bu akım altında erkekler ile dalga geçilirken iki gün sonra farklı bir akım altında kadınlar ile dalga geçilse tepkim yine aynı şekilde olurdu.

Akım adı altında haddini fazlasıyla aşan kişiler mevcut ki bu kullanıcılar yüzünden konu oldukça farklı noktalara sapıyor.

Kimse iyi birer insan olalım derdinde değil.
Kadın ya da erkek kim kime dişini geçirirse şov yapma peşinde.

Dini açıdan ele alacak olursak her iki taraf için de zibilyon kusur söz konusu.

Bu tür saçmalıklar yüzünden kişiliği tamamen zıt bir şekilde evrilen insanlar gördüm. Saygı ve hoşgörülü insanlara havlarken onların sabırlı bir şekilde izlemesini bekliyorsunuz.

İnsanları genellemekten vazgeçin ve beyninizi kullanmaya çalışın. İdrak etmek oldukça zor fakat her birey aynı değil. Tekrar söylüyorum kadın ya da erkek olarak değil kişiyi insan olarak ele alın.
 

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
Gerçekten böyle şey mi olur? yok kadın daha üstün, yok erkek üstün, peygamber efendimiz ne demiş, siyahın beyazdan, beyazın siyahtan üstünlüğü yoktur (!)
Yüce ALLAH mutlak üstünlüğün ancak takva ile olduğunu kesinkes yazdırmıştır, bu konuda başka söze gerek yoktur fakat yer, zaman ve şarta göre kadın olsun, erkek olsun özel değerlendirmelere sahiptir Kuranı Kerim ve hadislerde.
 
Katılım
20 Temmuz 2017
Mesajlar
6,866
Reaksiyon puanı
5,171
Puanları
113
Çok ama çok iyi niyetli bir konu olduğu kanısında değilim, hatta şu mesajı okuyunca ciddi ciddi erkekliğe hakaret edildiği, sapkın, çarpık bir düşünce içerdiği için ayrı bir konu açmak istedim. Lütfen o rezil akımı destekleyenler değil de erkeğin erkek gibi olduğu ve hanımların, hanım hanımcık var olabildiği güzel bir dünya için yaşanların konusu olsun bu konu... Siz kendi konunuzda, biz kendi konumuzda birbirirmize saldırmadan haklarımızı dile getirebilelim...

Ekli dosyayı görüntüle 103255


“EN HAYIRLINIZ KADININA KARŞI HAYIRLI OLANDIR”KADININ KOCASINA KARŞI NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ ANLATAN AYER VE HADİSLERCenâb-ı Hakk’ın erkeklere verdiği maddî ve mânevî bazı özellikler, onların aile reisi olmalarını tabiî kılmıştır. Erkek bu özellikleri sebebiyle kadını himâye edip korur, destekler ve işlerini yönetir.

Aile küçük bir toplumdur. Bu küçük toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için bir düzene ve disipline ihtiyacı vardır. Düzen ve disiplin kendiliğinden olmaz. Onu birinin sağlaması gerekir. Erkeği kadından daha güçlü yaratan Allah Teâlâ, ailede düzeni sağlama görevini de ona yüklemiştir. Buna karşılık kadına da erkekte bulunmayan duygular, mânevî özellikler ve incelikler vermiştir.

İyi insan olmanın ilk belirtisi, Allah’ın buyruğuna başeğmektir. İyi bir kadın da Allah’ın bu konudaki emirlerine başeğer. Allah’ın buyruğuna uyarak kocasına itaat eder. Ona karşı görevlerini yerine getirir. Kocası evde bulunmadığı zamanlarda onun namusunu, malını ve aile sırlarını korur.


İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27)

**************************************************************************************************************

Kadın-erkek benzeşmesi yasağı, giyim-kuşamda, hal-hareket ve benzeri konularda erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemesinin haram olduğu ile ilgili bazı hadisler:

“Resûlullah (s.a.v.), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti." (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)

"Resûlullah (s.a.v.), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti." (Buhari, Libâs 61)

"Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti." (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)

Hadiste geçen “lanet”, Allah'ın rahmetinden uzaklık ve mahrum olmak demektir.

Eğer bu benzeme olayı dini literatürde “hünsa” denilen ve yaratılışta var olan bir benzeme ise, kişiler bundan sorumlu değildir. Çünkü bu, insanların iradesi dışında bir olaydır.

Ancak, bilerek -konuşmada, gülmede, hareket etmede, davranış biçiminde, giyimde, kuşamda- erkek ve kadının birbirine benzemeye çalışması, lanete müstahak edecek bir davranıştır.
(bk. Nevevî, Müslim/Selam, 32. hadisin şerhi)

Ayrıca, kadın ve erkeğin kıyafetleri beldelere göre değiştiği için bazı beldelerde erkek ve kadın kıyafetlerinin ayırd edilmeleri zorlaşacak şekilde birbirine benzeyebilirler. Bu durumda kadınların İslami şekilde örtünmeleriyle bu benzerlik ortadan kalkmış olur.

Konuşmada ve yürüyüşte karşı cinse bezemenin lanete hedef olması ise, yürüyenin ya da konuşanın niyetine ve maksadına bağlıdır. Binaenaleyh yürümesini veya konuşmasını isteyerek karşı cinse benzeten kimse bu lanete hedef olursa da, yaratılışları icabı yürüyüşleri ve konuşmaları kadına benzeyen kimseler bu benzerlikten dolayı hadis-i şerifteki lanete hedef teşkil etmezler.

Bir kadının ilimde, irfanda ve dinen rağbet edilen diğer hususlarda erkeğe benzemesinde hiçbir sakınca yoktur. Bilâkis bu gibi durumlardaki benzeme makbuldür. (Ahzâb, 33/59)

Kadın ve erkeklerin kendilerine özgü cinsel özelliklerini ve bunların tabiî gereği olarak giyim-kuşam biçimlerini, konuşma ve davranış şekillerini korumaları en tabiî hareket tarzıdır. Ancak cinslerin yozlaşması demek olan karşı cinse özenme ve onlar gibi olmayı ne yazık ki belli bazı kesimler günümüzde çağdaşlık sanmakta ve bunu marifetmiş gibi yaygınlaştırmaya çalışmakta, bu konuda medya da hiçbir dönemde görülmediği ölçüde bu işe çanak tutmaktadır. İşte böylesi bir ortamda hadiste yer alan Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in lânet ve uyarısı ne kadar anlamlı ve yerindedir. Bu ve benzeri hadisler on beş asır öncesinden günümüze, gündemimize tutulmuş Peygamber ışığı niteliğindedir:

1. Hadiste geçen “muhannes” kadın gibi konuşan, kadın gibi kırıla döküle yürüyen, işve ve naz yapan erkek demektir. Buhârî şârihi Aynî, "muhannes, zamanımızda kendisine livâta yapılan (homoseksüel) kişidir”, demektedir. Kamûs mütercimi Âsım Efendi de bu tür kişilere puşt denildiğini bildirmektedir.

Erkekleşen kadınlar ise, konuşmasında, tavır ve hareketlerinde erkekler gibi olmaya çalışan, öyle davrananlardır. Dinimize göre her iki insan cinsinin kendi yaratılışlarını korumaları, kadının kadın olarak erkeğin de erkek olarak kalması ve yaşaması esas olduğu için, bunun tersine hareket eden erkek ve kadınlara Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv) tarafından lânet edilmiştir.

Ancak burada bir nokta çok önemlidir. Erkeğin kadına, kadının erkeğe konuşmasında ve hareketlerinde benzemesi bazan doğuştan yani yaratılıştan olur. Hz. Peygamber (asv)'in lâneti bunlar için değildir. Bilerek, isteyerek ve hatta zorla, belki de özel eğitim alarak karşı cinse benzemeye çalışan maskaralar içindir. Nitekim Hadiste "kendilerini kadınlara benzetmeye çalışan erkekler ve erkeklere benzetmeye çalışan kadınlar" diye açıkça ifade edilmektedir.

2. Hadisler, kadın-erkek cinsi arasındaki benzeşmenin giyim-kuşamla ilgili görüntüsüne dikkat çekmekte ve hiçbir zorunluluk yokken kadınlar gibi giyinen erkeklere ve erkekler gibi giyinip kuşanan kadınlara da Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in lânet ettiğini bildirmektedir.

Rahmet Peygamberi olan Efendimiz'in karşı cinsin giyim-kuşamını tercih edenlere lânet etmesi, her şeyden önce kılık-kıyâfetin öyle sanıldığı kadar basit bir şekilden ibaret olmadığını, sonra da cinsler arasındaki duygusal yapı bozukluğunun giyim-kuşam taklidi ile başladığını ya da açığa çıktığını göstermektedir.

Ne kadar acıdır ki, zamanımızda bu cinsler arası benzeşmeyi daha ileri götürmek ve yaygınlaştırmak maksadıyla çok özel ve ciddî gayretler sarfedilmekte, yatırımlar yapılmakta ve güya ekonomik kolaylık sağlamak için hem erkeğin hem de kadının giyebileceği (üniseks) giysiler üretilip pazarlanmaktadır. Kadınlar gibi takıp takıştıran erkekler, erkekler gibi giyinen kadınlar çağın modern çirkinleri ve lânetlileri olarak ortalıkta dolaşmaktadırlar.

Bir çok insânî değerlerin sokağa döküldüğü bu çağda artık insanlığın iflası yaşanır hale gelmiştir. Bu yozlaşma, ancak Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv)'in uyarılarını ciddîye alıp gereğini yerine getirmekle önlenebilir. Başka hiçbir çıkış yolu yoktur. "Çağdaşlık", rezâleti rezâlet olmaktan çıkarmaz, çıkaramaz. Kimse çağdaşlığı, yirmi birinci asrı veya sosyal siyasal birtakım kavramları rezâlet ve ahlâksızlıklar için gerekçe yapamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet


*************************************************************************************************************
Kadınlar ve erkekler neler yapmamalıdan ziyade size göre ideal kadının ve erkeğin nasıl davranması gerektiği ile ilgili birkaç cümle karalarsanız sizi daha iyi anlayabilirim:)


Ve bunun yanında genel anlamda diğer konuda hoşunuza gitmeyen noktaları vurgularsanız onlar hakkındaki düşüncelerimizi doğrusuyla yanlılıyla sizle konuşabiliriz:)
 

The Judge

.bmbozbey
Emektar
Katılım
22 Şubat 2015
Mesajlar
4,183
Reaksiyon puanı
5,194
Puanları
113
Yüce ALLAH mutlak üstünlüğün ancak takva ile olduğunu kesinkes yazdırmıştır, bu konuda başka söze gerek yoktur fakat yer, zaman ve şarta göre kadın olsun, erkek olsun özel değerlendirmelere sahiptir Kuranı Kerim ve hadislerde.
Taklidi imana sahip, bu güne kadar milli ya da manevi değerimdir araştırmam gerek diyememiş, bir çok fıkhi hükümden bi haber insanlar maalesef anlamayacaklardır.
 

İsimyok08

Müdavim
Katılım
7 Ağustos 2019
Mesajlar
3,925
Çözümler
2
Reaksiyon puanı
6,011
Puanları
113
Bu konu çok uzadı. Ve tadı kaçmaya başladı.
 

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
Kadınlar ve erkekler neler yapmamalıdan ziyade size göre ideal kadının ve erkeğin nasıl davranması gerektiği ile ilgili birkaç cümle karalarsanız sizi daha iyi anlayabilirim:)


Ve bunun yanında genel anlamda diğer konuda hoşunuza gitmeyen noktaları vurgularsanız onlar hakkındaki düşüncelerimizi sizle konuşabiliriz ama doğru ama yanlış:)
Değerli kardeşim benim düşüncem çok sevdiğim dinin ve sevgili peygamberimizin görüşlerinden tamamen oluşmaktadır fakat biz günahkar ama niyeti iyi olması için çalıştığına inanan kullar olarak erkek olsun kadın olsun haklarımızı bilmeye, öğrenmeye çalışırız... Bu yazdığınız istek için zaten konunun hemen başında inanılmaz saçma bir örnek verilmişti foto içinde (haddi aşıp "erkeklerin hamile kalması" mantığı bile yaratılışa ve erkekliğe isyanı açıkça belirtebilir, o mevzulara dahi gelebilir!) daha fazlası için yazmaya gerek duymuyorum...
Mesaj otomatik birleştirildi:

Bu konu çok uzadı. Ve tadı kaçmaya başladı.
Gerçekten, siyaset ve üstünlük konuları açmak yasaklanmalı.
Diğer konuda acaba bu görüşlerinizi neden belirtmekten korktunuz söyleyebilir misiniz? Konuya sabotaj hakkınız yoktur...

1591535697348.png
 

ARCANDY

Müdavim
Katılım
6 Mayıs 2020
Mesajlar
2,263
Reaksiyon puanı
2,749
Puanları
113
Değerli kardeşim benim düşüncem çok sevdiğim dinin ve sevgili peygamberimizin görüşlerinden tamamen oluşmaktadır fakat biz günahkar ama niyeti iyi olması için çalıştığına inanan kullar olarak erkek olsun kadın olsun haklarımızı bilmeye, öğrenmeye çalışırız... Bu yazdığınız istek için zaten konunun hemen başında inanılmaz saçma bir örnek verilmişti foto içinde (haddi aşıp "erkeklerin hamile kalması" mantığı bile yaratılışa ve erkekliğe isyanı açıkça belirtebilir, o mevzulara dahi gelebilir!) daha fazlası için yazmaya gerek duymuyorum...
Mesaj otomatik birleştirildi:Diğer konuda acaba bu görüşlerinizi neden belirtmekten korktunuz söyleyebilir misiniz? Konuya sabotaj hakkınız yoktur...

Ekli dosyayı görüntüle 103283
Ben korkmadım, konunun uzamasını istemediğim için dedim, lütfen bahaneler uydurmayın.
 

İsimyok08

Müdavim
Katılım
7 Ağustos 2019
Mesajlar
3,925
Çözümler
2
Reaksiyon puanı
6,011
Puanları
113

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
Erkek ve Hanım olsun mutlak bir eşitlikten bahsedebilmemiz için en büyük kıstas HAK ve ADALET hasletleri olmalıdır, bunun dışında tutulursa düşünceler "eşitlik" kavramı "sakat" olur.
 
Katılım
20 Temmuz 2017
Mesajlar
6,866
Reaksiyon puanı
5,171
Puanları
113
Değerli kardeşim benim düşüncem çok sevdiğim dinin ve sevgili peygamberimizin görüşlerinden tamamen oluşmaktadır fakat biz günahkar ama niyeti iyi olması için çalıştığına inanan kullar olarak erkek olsun kadın olsun haklarımızı bilmeye, öğrenmeye çalışırız... Bu yazdığınız istek için zaten konunun hemen başında inanılmaz saçma bir örnek verilmişti foto içinde (haddi aşıp "erkeklerin hamile kalması" mantığı bile yaratılışa ve erkekliğe isyanı açıkça belirtebilir, o mevzulara dahi gelebilir!) daha fazlası için yazmaya gerek duymuyorum...
Üstad dini bilgim çok falza yoktur ama bir müslüman olarak Allah'ın ayetlerini önemserim.

Açıkcası ben İslam ile diğer konuda bahsedilen bazı şeylerin çeliltiğini sanmıyorum.

Mesela İslam kadınlara şort giymeyi yasaklar belki ama bir başkasınında, kadınların etek boyuna karışma hakkı vermez.


Benim bildiğim İslam biri mini etek giyorsa bu o kişinin kendi günahıdır, kimse karışamaz der.

Ayrıca mini etek giyen birinin teciz edercesine bacağına bakmasını da yasaklar haksız mıyım? Elbette diğer konuda bahsedilen sapkınca şeyler olabilir, bunların bazıları düşüncelerin klavyeye tam aktarılamamasından da kaynaklanıyor olabilir. Tabi benimde yanlışlarım olabilir. Yukarıda yazdıklarımda bir yanlışlık varsa müdahilede bulunabilir misiniz? Bence bu forumda herkes aynı şeyi savunuyor.
 
Katılım
22 Kasım 2019
Mesajlar
516
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
559
Puanları
93
Yakında bence bu tür konulara "kilit" ve bazı kullanıcılara da "huzur bozucu tartışmalar oluşturma banı" gelecek.
 

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
Yakında bence bu tür konulara "kilit" ve bazı kullanıcılara da "huzur bozucu tartışmalar oluşturma banı" gelecek.
Ne olursa olsun, Hak ve Hakikat için kendimize dokunsa bile işin ucu doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz.

1591546359046.png
 

grbzz

Müdavim
Emektar
Katılım
28 Aralık 2018
Mesajlar
6,856
Reaksiyon puanı
9,769
Puanları
113
İronik bir konuyu niye bu kadar üstünüze alındınız ki ? Bence hanımlar çok zekice bir tag açtılar.
 

Arnolxu

Müdavim
Katılım
26 Mart 2020
Mesajlar
3,968
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
4,623
Puanları
113
Yaş
15
Sadece En Başını Okudum Ama Büyük İhtimalle Altımtaki Mesajdan Bahsettin. Umarım?
Mesaj otomatik birleştirildi:

Arkadaşının kafası çok guzel LX_ 12 yaşında diyor profile 19 gosteriyor dalga geçiyor olabilir.
onu salladım aga 12yim.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Kadın kadındır erkek erkektir, bunlar da gelmiş erkek şortunun boyunu kısa yapmasın.
 
Son düzenleyen moderatör:

HÜDHÜD

Müdavim
Katılım
5 Mayıs 2017
Mesajlar
10,093
Reaksiyon puanı
6,555
Puanları
113
İronik bir konuyu niye bu kadar üstünüze alındınız ki ? Bence hanımlar çok zekice bir tag açtılar.
Bu öyle geçiştirilebilecek bir konu değildir! Hanımlarımız önceden yazdığımız gibi aşklarımız, eşlerimiz, bacılarımız, annelerimiz olurlar ayrıca "erkeklik" kavramı dillere sakız olsun, ayaklar altında çiğnensin diye birilerinin oynayabileceği bir olgu değil, kutsal bir hazinedir... Erkeklik ayrı bir üstünlüktür, hanımlık ayrı bir güzelliktir, bunu farklı yorumlara tevil ederek lgbt türü saçmalıklara kadar işi götürmek de hiç masum değildir. Gerçekleri görerek yazmanız sizin menfaatinizedir bence...
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst