CEYD-A ile Televizyonu Sesle Kumanda Edelim

Bu konuyu okuyanlar

Cenker Sisman

Öğrenci
Katılım
26 Şubat 2019
Mesajlar
41
Reaksiyon puanı
37
Puanları
18
Yaş
51
IoT çalışmaları yapan geliştiriciler için faydalı olacak bu yazıda, CEYD-A ile televizyonu sesli olarak kumanda edeceğiz. Çalışmada gereksinimler şunlar:


Alıcı Devre Şeması (Opsiyonel)​

Eğer kumandanıza ait tuş kombinasyon kodlarını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki gibi bir devre kurup kumanda sinyal kodlarını öğrenebilirsiniz.KY-022 IR alıcı sensörü ile mevcut televizyon kumandanızın tuşlarını belirlememiz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki Arduino kodunu IDE üzerinde çalıştıralım.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

#include <IRremote.h>
// Sktech from:
//https://gist.github.com/probonopd/5793692#file-sendandreceive-ino

// IRremote Library, Send & Receive Infrared Remote Control
// If one keypress results in multiple codes being output, then
// change in IRremoteInt.h:
// #define _GAP 50000
// Provided by Robojax.com on August 04, 2018
// Watch Video instruction for this code:

int RECV_PIN = 12;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

// Compare two tick values, returning 0 if newval is shorter,
// 1 if newval is equal, and 2 if newval is longer
// Use a tolerance of 20%
int compare(unsigned int oldval, unsigned int newval) {
if (newval < oldval * .8) {
return 0;
}
else if (oldval < newval * .8) {
return 2;
}
else {
return 1;
}
}

// Use FNV hash algorithm: FNV Hash
#define FNV_PRIME_32 16777619
#define FNV_BASIS_32 2166136261

/* Converts the raw code values into a 32-bit hash code.
* Hopefully this code is unique for each button.
*/
unsigned long decodeHash(decode_results *results) {
unsigned long hash = FNV_BASIS_32;
for (int i = 1; i+2 < results->rawlen; i++) {
int value = compare(results->rawbuf, results->rawbuf[i+2]);
// Add value into the hash
hash = (hash * FNV_PRIME_32) ^ value;
}
return hash;
}

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Robojax IR Capture");
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
}

int c = 1;

void dump(decode_results *results) {
int count = results->rawlen;
Serial.println(c);
c++;
Serial.println("Hash: ");
unsigned long hash = decodeHash(results);
Serial.println(hash, HEX);
Serial.println("For IR Scope/IrScrutinizer: ");
for (int i = 1; i < count; i++) {

if ((i % 2) == 1) {
Serial.print("+");
Serial.print(results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
else {
Serial.print(-(int)results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
Serial.print(" ");
}
Serial.println("-127976");
Serial.println("For Arduino sketch: ");
Serial.print("unsigned int raw[");
Serial.print(count, DEC);
Serial.print("] = {");
for (int i = 1; i < count; i++) {

if ((i % 2) == 1) {
Serial.print(results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
else {
Serial.print((int)results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
Serial.print(",");
}
Serial.print("};");
Serial.println("");
Serial.print("irsend.sendRaw(raw,");
Serial.print(count, DEC);
Serial.print(",38);");
Serial.println("");
Serial.println("");
}

#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#define IR_PORT PORTB
// #define IR_PIN PINB
// #define IR_DDR DDRB
// #define IR_BV _BV(1)
#define IR_OCR OCR1A
#define IR_TCCRnA TCCR1A
#define IR_TCCRnB TCCR1B
#define IR_TCNTn TCNT1
#define IR_TIFRn TIFR1
#define IR_TIMSKn TIMSK1
#define IR_TOIEn TOIE1
#define IR_ICRn ICR1
#define IR_OCRn OCR1A
#define IR_COMn0 COM1A0
#define IR_COMn1 COM1A1
#define PRONTO_IR_SOURCE 0 // Pronto code byte 0
#define PRONTO_FREQ_CODE 1 // Pronto code byte 1
#define PRONTO_SEQUENCE1_LENGTH 2 // Pronto code byte 2
#define PRONTO_SEQUENCE2_LENGTH 3 // Pronto code byte 3
#define PRONTO_CODE_START 4 // Pronto code byte 4

static const uint16_t *ir_code = NULL;
static uint16_t ir_cycle_count = 0;
static uint32_t ir_total_cycle_count = 0;
static uint8_t ir_seq_index = 0;
static uint8_t ir_led_state = 0;

void ir_on()
{
IR_TCCRnA |= (1<<IR_COMn1) + (1<<IR_COMn0);
ir_led_state = 1;
}

void ir_off()
{
IR_TCCRnA &= ((~(1<<IR_COMn1)) & (~(1<<IR_COMn0)) );
ir_led_state = 0;
}

void ir_toggle()
{
if (ir_led_state)
ir_off();
else
ir_on();
}

void ir_start(uint16_t *code)
{
ir_code = code;
// IR_PORT &= ~IR_BV; // Turn output off (atmega328 only)
digitalWrite(9,LOW); // Turn output off
// IR_DDR |= IR_BV; // Set it as output (atmega328 only)
pinMode(9,OUTPUT); // Set it as output
IR_TCCRnA = 0x00; // Reset the pwm
IR_TCCRnB = 0x00;
//printf_P(PSTR("FREQ CODE: %hd"), code[PRONTO_FREQ_CODE]);
uint16_t top = ( (F_CPU/1000000.0) * code[PRONTO_FREQ_CODE] * 0.241246 ) - 1;
//printf_P(PSTR("top: %hu"), top);
IR_ICRn = top;
IR_OCRn = top >> 1;
IR_TCCRnA = (1<<WGM11);
IR_TCCRnB = (1<<WGM13) | (1<<WGM12);
IR_TCNTn = 0x0000;
IR_TIFRn = 0x00;
IR_TIMSKn = 1 << IR_TOIEn;
ir_seq_index = PRONTO_CODE_START;
ir_cycle_count = 0;
ir_on();
IR_TCCRnB |= (1<<CS10);
}

#define TOTAL_CYCLES 80000 // Turns off after this number of
// cycles. About 2 seconds
// FIXME: Turn off after having sent
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
uint16_t sequenceIndexEnd;
uint16_t repeatSequenceIndexStart;
ir_total_cycle_count++;
ir_cycle_count++;

if (ir_cycle_count== ir_code[ir_seq_index]) {
ir_toggle();
ir_cycle_count = 0;
ir_seq_index++;
sequenceIndexEnd = PRONTO_CODE_START +
(ir_code[PRONTO_SEQUENCE1_LENGTH]<<1) +
(ir_code[PRONTO_SEQUENCE2_LENGTH]<<1);

repeatSequenceIndexStart = PRONTO_CODE_START +
(ir_code[PRONTO_SEQUENCE1_LENGTH]<<1);

if (ir_seq_index >= sequenceIndexEnd ) {
ir_seq_index = repeatSequenceIndexStart;

if(ir_total_cycle_count>TOTAL_CYCLES) {
ir_off();
TCCR1B &= ~(1<<CS10);
}
}
}
}

void ir_stop()
{
IR_TCCRnA = 0x00; // Reset the pwm
IR_TCCRnB = 0x00;
}

const uint16_t inputLength = 512;void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) {
dump(&results);
irrecv.resume(); // Receive the next value
}

if ( Serial.available() > 0 )
{
static char input[inputLength];
static uint16_t i;
char c = Serial.read();

if ( c != '\n' && c != '\r' && i < inputLength-1)
input[i++] = c;

else
{
input = ' ';
i = 0;

uint16_t array[80];
uint16_t j = 0;

if ( !strncmp(input, "SEND", 4) )
{
char* p = input+4;

while ( (p = strchr(p, ' ')) != NULL )
array[j++] = strtol(p, &p, 16);

ir_start(array);
Serial.print("SENT ");
for ( uint8_t i = 0; i < j; i++ )
{
Serial.print ("0x");
Serial.print (array, HEX);
Serial.print(" ");
}


Serial.println();
}
}
}
}Kodu çalıştırdıktan sonra, kumandamızda tuşları denediğimizde Serial console üzerinde 2 satırlık kodlar oluşacaktır. O kodları kopyalayıp verici devremizde kullanacağız.
Verici Devre Şeması
Verici Arduino IDE Kodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

#include <SoftwareSerial.h>
#include <dht.h>
#include <IRremote.h>

IRsend irsend;
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX, TX

char data;


void setup()
{
analogReference(INTERNAL);
Serial.begin(9600);
BTSerial.begin(9600);//38400
}

void loop()
{
if (BTSerial.available())
{
data = BTSerial.read();
Serial.write(data);

if(data=='a')//PHILIPS KUMANDA SES KIS
{
unsigned int raw[38] = {2600,900,400,850,450,450,450,400,1300,1300,450,450,450,400,450,400,450,450,400,450,450,400,450,450,450,400,450,400,450,450,900,850,400,450,450,400,900,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);

}
if(data=='b')//PHILIPS KUMANDA SES AÇ
{
unsigned int raw[40] = {2650,850,450,850,450,400,450,400,1350,1250,500,400,450,400,500,400,400,450,450,400,500,400,450,400,450,400,450,450,450,400,900,850,450,400,500,400,450,400,450,};
irsend.sendRaw(raw,40,38);
delay(500);
}
if(data=='c')//PHILIPS KUMANDA AÇ KAPA
{
unsigned int raw[40] = {2600,900,450,850,450,400,450,400,1350,1300,400,450,450,400,450,450,450,400,450,400,500,400,450,400,450,400,500,400,450,400,500,400,900,400,450,850,450,400,450,};
irsend.sendRaw(raw,40,38);
delay(500);
Serial.println("Güç tuşu");
}
if(data=='d')//PHILIPS KUMANDA NETFLIX
{
unsigned int raw[38] = {2600,850,500,850,450,400,450,400,1300,1300,450,450,450,400,450,450,450,400,450,400,500,400,450,400,450,400,900,400,500,400,450,850,850,450,450,850,450,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);
}
if(data=='e')//PHILIPS KUMANDA AŞAĞI
{
unsigned int raw1[38] = {2650,850,450,850,400,450,450,400,500,800,900,400,500,400,450,400,450,400,500,400,450,400,500,400,450,400,450,400,900,850,900,400,500,800,450,450,850,};
irsend.sendRaw(raw1,38,38);
}
if(data=='f')//PHILIPS KUMANDA OK
{
unsigned int raw[40] = {2650,850,450,850,450,400,500,400,450,850,850,450,450,400,500,400,450,400,450,400,450,450,400,450,450,400,500,400,900,850,900,400,450,400,450,850,450,450,400,};
irsend.sendRaw(raw,40,38);
delay(500);
unsigned int raw1[38] = {2650,800,500,850,400,450,450,400,1300,1300,450,450,450,400,450,450,450,400,450,400,450,450,450,400,450,400,900,850,900,400,500,400,450,850,450,400,450,};
irsend.sendRaw(raw1,38,38);
}
if(data=='g')//PHILIPS KUMANDA SAĞ
{
unsigned int raw[38] = {2600,900,400,900,400,450,400,450,400,950,800,500,350,500,400,450,400,500,400,450,400,500,350,500,400,500,400,400,850,900,850,500,350,900,850,450,450,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);
}

if(data=='h')//PHILIPS KUMANDA ALTYAZI
{
unsigned int raw[38] = {2600,850,450,850,450,450,450,400,450,850,900,400,450,400,450,450,450,450,400,450,400,450,450,400,500,400,400,450,850,900,450,400,900,850,850,450,450,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);
}

if(data=='i')//PHILIPS KUMANDA İPTAL
{
unsigned int raw1[38] = {2650,850,450,850,400,450,450,400,1350,1250,450,450,450,400,500,400,400,450,450,400,500,400,450,400,450,400,500,400,450,400,500,400,850,850,900,850,450,};
irsend.sendRaw(raw1,38,38);
}

}
if (Serial.available())
{
BTSerial.write(Serial.read());
}
}
Örnek kod üzerinde Philips Android TV kumandasının kodları kullanılmıştır. Alıcı devresinden alacağınız kodlar ile kendi kumanda kodlarınızı deneyebilirsiniz.


CEYD-A Kullanımı

CEYD-A ile ek bir geliştirme gerektirmeden Bluetooth Bağlan, Bluetooth b gönder gibi kolay ifadeler ile denemeler yapabilirsiniz. Yukarıdaki örnek kodda ‘b’ verisi Philips Kumanda Ses aç olarak düzenlenmiştir. Bluetooth b gönder dediğinizde televizyonun sesi açılacaktır. Eğer doğal dil cümleleri kullanmak istiyorsanız aşağıdaki gibi kurgular oluşturabilirsiniz.

Kurguları kodla.ceyd-a.com adresinden girebilirsiniz. Giriş yaparken CEYD-A uygulamasındaki geliştirici kullanıcı bilgileriniz ile site üzerindeki giriş bilgileri aynı olmalıdır. Tek bir kurgu SORU, ŞABLON ve CEVAP üçlüsünden oluşmaktadır. Dilediğiniz kadar kurgu ekleyebilirsiniz. Kurguları site üzerinde güncelledikten sonra, CEYD-A uygulamasını açıp güncelle deyiniz. Kurgular cihazına yansıyacaktır.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

KURGU KOMUT KODU
SORU: ok,5|okey,5|
SABLON: {HER}televizyon|kumanda{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth f!}ok
KURGU KOMUT KODU
SORU: geri,2|
SABLON: {HER}televizyon|kumanda{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth i!}ok
KURGU KOMUT KODU
SORU: ileri,5|sonraki,10.2|
SABLON: {HER}televizyon|kumanda{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth g!}ok
KURGU KOMUT KODU
SORU: netflix aç%,6|
SABLON: {HER}televizyon{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth d!}Açtım
KURGU KOMUT KODU
SORU: sesi kıs%,21|sesini kıs%,21|
SABLON: {HER}televizyon{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth a!}Kıstım
KURGU KOMUT KODU
SORU: altyazı%,6|
SABLON: {HER}değiştir{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth h!}
{!RET cmdmessagebox Altyazı tuşuna bastım!}
{!RET cmdsendbluetooth e!}
{!RET cmdmessagebox Bir aşağı indim!}
{!RET cmdsendbluetooth f!}
{!RET cmdmessagebox Bunu seçtim!}
{!RET cmdsendbluetooth i!}
 

Mert Şefik

Müdavim
Katılım
10 Aralık 2020
Mesajlar
4,426
Reaksiyon puanı
3,732
Puanları
113
Yaş
24
IoT çalışmaları yapan geliştiriciler için faydalı olacak bu yazıda, CEYD-A ile televizyonu sesli olarak kumanda edeceğiz. Çalışmada gereksinimler şunlar:


Alıcı Devre Şeması (Opsiyonel)​

Eğer kumandanıza ait tuş kombinasyon kodlarını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki gibi bir devre kurup kumanda sinyal kodlarını öğrenebilirsiniz.KY-022 IR alıcı sensörü ile mevcut televizyon kumandanızın tuşlarını belirlememiz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki Arduino kodunu IDE üzerinde çalıştıralım.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

#include <IRremote.h>
// Sktech from:
//https://gist.github.com/probonopd/5793692#file-sendandreceive-ino

// IRremote Library, Send & Receive Infrared Remote Control
// If one keypress results in multiple codes being output, then
// change in IRremoteInt.h:
// #define _GAP 50000
// Provided by Robojax.com on August 04, 2018
// Watch Video instruction for this code:
int RECV_PIN = 12;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

// Compare two tick values, returning 0 if newval is shorter,
// 1 if newval is equal, and 2 if newval is longer
// Use a tolerance of 20%
int compare(unsigned int oldval, unsigned int newval) {
if (newval < oldval * .8) {
return 0;
}
else if (oldval < newval * .8) {
return 2;
}
else {
return 1;
}
}

// Use FNV hash algorithm: FNV Hash
#define FNV_PRIME_32 16777619
#define FNV_BASIS_32 2166136261

/* Converts the raw code values into a 32-bit hash code.
* Hopefully this code is unique for each button.
*/
unsigned long decodeHash(decode_results *results) {
unsigned long hash = FNV_BASIS_32;
for (int i = 1; i+2 < results->rawlen; i++) {
int value = compare(results->rawbuf, results->rawbuf[i+2]);
// Add value into the hash
hash = (hash * FNV_PRIME_32) ^ value;
}
return hash;
}

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Robojax IR Capture");
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
}

int c = 1;

void dump(decode_results *results) {
int count = results->rawlen;
Serial.println(c);
c++;
Serial.println("Hash: ");
unsigned long hash = decodeHash(results);
Serial.println(hash, HEX);
Serial.println("For IR Scope/IrScrutinizer: ");
for (int i = 1; i < count; i++) {

if ((i % 2) == 1) {
Serial.print("+");
Serial.print(results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
else {
Serial.print(-(int)results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
Serial.print(" ");
}
Serial.println("-127976");
Serial.println("For Arduino sketch: ");
Serial.print("unsigned int raw[");
Serial.print(count, DEC);
Serial.print("] = {");
for (int i = 1; i < count; i++) {

if ((i % 2) == 1) {
Serial.print(results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
else {
Serial.print((int)results->rawbuf*USECPERTICK, DEC);
}
Serial.print(",");
}
Serial.print("};");
Serial.println("");
Serial.print("irsend.sendRaw(raw,");
Serial.print(count, DEC);
Serial.print(",38);");
Serial.println("");
Serial.println("");
}

#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#define IR_PORT PORTB
// #define IR_PIN PINB
// #define IR_DDR DDRB
// #define IR_BV _BV(1)
#define IR_OCR OCR1A
#define IR_TCCRnA TCCR1A
#define IR_TCCRnB TCCR1B
#define IR_TCNTn TCNT1
#define IR_TIFRn TIFR1
#define IR_TIMSKn TIMSK1
#define IR_TOIEn TOIE1
#define IR_ICRn ICR1
#define IR_OCRn OCR1A
#define IR_COMn0 COM1A0
#define IR_COMn1 COM1A1
#define PRONTO_IR_SOURCE 0 // Pronto code byte 0
#define PRONTO_FREQ_CODE 1 // Pronto code byte 1
#define PRONTO_SEQUENCE1_LENGTH 2 // Pronto code byte 2
#define PRONTO_SEQUENCE2_LENGTH 3 // Pronto code byte 3
#define PRONTO_CODE_START 4 // Pronto code byte 4

static const uint16_t *ir_code = NULL;
static uint16_t ir_cycle_count = 0;
static uint32_t ir_total_cycle_count = 0;
static uint8_t ir_seq_index = 0;
static uint8_t ir_led_state = 0;

void ir_on()
{
IR_TCCRnA |= (1<<IR_COMn1) + (1<<IR_COMn0);
ir_led_state = 1;
}

void ir_off()
{
IR_TCCRnA &= ((~(1<<IR_COMn1)) & (~(1<<IR_COMn0)) );
ir_led_state = 0;
}

void ir_toggle()
{
if (ir_led_state)
ir_off();
else
ir_on();
}

void ir_start(uint16_t *code)
{
ir_code = code;
// IR_PORT &= ~IR_BV; // Turn output off (atmega328 only)
digitalWrite(9,LOW); // Turn output off
// IR_DDR |= IR_BV; // Set it as output (atmega328 only)
pinMode(9,OUTPUT); // Set it as output
IR_TCCRnA = 0x00; // Reset the pwm
IR_TCCRnB = 0x00;
//printf_P(PSTR("FREQ CODE: %hd"), code[PRONTO_FREQ_CODE]);
uint16_t top = ( (F_CPU/1000000.0) * code[PRONTO_FREQ_CODE] * 0.241246 ) - 1;
//printf_P(PSTR("top: %hu"), top);
IR_ICRn = top;
IR_OCRn = top >> 1;
IR_TCCRnA = (1<<WGM11);
IR_TCCRnB = (1<<WGM13) | (1<<WGM12);
IR_TCNTn = 0x0000;
IR_TIFRn = 0x00;
IR_TIMSKn = 1 << IR_TOIEn;
ir_seq_index = PRONTO_CODE_START;
ir_cycle_count = 0;
ir_on();
IR_TCCRnB |= (1<<CS10);
}

#define TOTAL_CYCLES 80000 // Turns off after this number of
// cycles. About 2 seconds
// FIXME: Turn off after having sent
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
uint16_t sequenceIndexEnd;
uint16_t repeatSequenceIndexStart;
ir_total_cycle_count++;
ir_cycle_count++;

if (ir_cycle_count== ir_code[ir_seq_index]) {
ir_toggle();
ir_cycle_count = 0;
ir_seq_index++;
sequenceIndexEnd = PRONTO_CODE_START +
(ir_code[PRONTO_SEQUENCE1_LENGTH]<<1) +
(ir_code[PRONTO_SEQUENCE2_LENGTH]<<1);

repeatSequenceIndexStart = PRONTO_CODE_START +
(ir_code[PRONTO_SEQUENCE1_LENGTH]<<1);

if (ir_seq_index >= sequenceIndexEnd ) {
ir_seq_index = repeatSequenceIndexStart;

if(ir_total_cycle_count>TOTAL_CYCLES) {
ir_off();
TCCR1B &= ~(1<<CS10);
}
}
}
}

void ir_stop()
{
IR_TCCRnA = 0x00; // Reset the pwm
IR_TCCRnB = 0x00;
}

const uint16_t inputLength = 512;void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) {
dump(&results);
irrecv.resume(); // Receive the next value
}

if ( Serial.available() > 0 )
{
static char input[inputLength];
static uint16_t i;
char c = Serial.read();

if ( c != '\n' && c != '\r' && i < inputLength-1)
input[i++] = c;

else
{
input = ' ';
i = 0;

uint16_t array[80];
uint16_t j = 0;

if ( !strncmp(input, "SEND", 4) )
{
char* p = input+4;

while ( (p = strchr(p, ' ')) != NULL )
array[j++] = strtol(p, &p, 16);

ir_start(array);
Serial.print("SENT ");
for ( uint8_t i = 0; i < j; i++ )
{
Serial.print ("0x");
Serial.print (array, HEX);
Serial.print(" ");
}


Serial.println();
}
}
}
}Kodu çalıştırdıktan sonra, kumandamızda tuşları denediğimizde Serial console üzerinde 2 satırlık kodlar oluşacaktır. O kodları kopyalayıp verici devremizde kullanacağız.


Verici Devre Şeması​Verici Arduino IDE Kodu​
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

#include <SoftwareSerial.h>
#include <dht.h>
#include <IRremote.h>

IRsend irsend;
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX, TX

char data;


void setup()
{
analogReference(INTERNAL);
Serial.begin(9600);
BTSerial.begin(9600);//38400
}

void loop()
{
if (BTSerial.available())
{
data = BTSerial.read();
Serial.write(data);

if(data=='a')//PHILIPS KUMANDA SES KIS
{
unsigned int raw[38] = {2600,900,400,850,450,450,450,400,1300,1300,450,450,450,400,450,400,450,450,400,450,450,400,450,450,450,400,450,400,450,450,900,850,400,450,450,400,900,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);

}
if(data=='b')//PHILIPS KUMANDA SES AÇ
{
unsigned int raw[40] = {2650,850,450,850,450,400,450,400,1350,1250,500,400,450,400,500,400,400,450,450,400,500,400,450,400,450,400,450,450,450,400,900,850,450,400,500,400,450,400,450,};
irsend.sendRaw(raw,40,38);
delay(500);
}
if(data=='c')//PHILIPS KUMANDA AÇ KAPA
{
unsigned int raw[40] = {2600,900,450,850,450,400,450,400,1350,1300,400,450,450,400,450,450,450,400,450,400,500,400,450,400,450,400,500,400,450,400,500,400,900,400,450,850,450,400,450,};
irsend.sendRaw(raw,40,38);
delay(500);
Serial.println("Güç tuşu");
}
if(data=='d')//PHILIPS KUMANDA NETFLIX
{
unsigned int raw[38] = {2600,850,500,850,450,400,450,400,1300,1300,450,450,450,400,450,450,450,400,450,400,500,400,450,400,450,400,900,400,500,400,450,850,850,450,450,850,450,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);
}
if(data=='e')//PHILIPS KUMANDA AŞAĞI
{
unsigned int raw1[38] = {2650,850,450,850,400,450,450,400,500,800,900,400,500,400,450,400,450,400,500,400,450,400,500,400,450,400,450,400,900,850,900,400,500,800,450,450,850,};
irsend.sendRaw(raw1,38,38);
}
if(data=='f')//PHILIPS KUMANDA OK
{
unsigned int raw[40] = {2650,850,450,850,450,400,500,400,450,850,850,450,450,400,500,400,450,400,450,400,450,450,400,450,450,400,500,400,900,850,900,400,450,400,450,850,450,450,400,};
irsend.sendRaw(raw,40,38);
delay(500);
unsigned int raw1[38] = {2650,800,500,850,400,450,450,400,1300,1300,450,450,450,400,450,450,450,400,450,400,450,450,450,400,450,400,900,850,900,400,500,400,450,850,450,400,450,};
irsend.sendRaw(raw1,38,38);
}
if(data=='g')//PHILIPS KUMANDA SAĞ
{
unsigned int raw[38] = {2600,900,400,900,400,450,400,450,400,950,800,500,350,500,400,450,400,500,400,450,400,500,350,500,400,500,400,400,850,900,850,500,350,900,850,450,450,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);
}

if(data=='h')//PHILIPS KUMANDA ALTYAZI
{
unsigned int raw[38] = {2600,850,450,850,450,450,450,400,450,850,900,400,450,400,450,450,450,450,400,450,400,450,450,400,500,400,400,450,850,900,450,400,900,850,850,450,450,};
irsend.sendRaw(raw,38,38);
delay(500);
}

if(data=='i')//PHILIPS KUMANDA İPTAL
{
unsigned int raw1[38] = {2650,850,450,850,400,450,450,400,1350,1250,450,450,450,400,500,400,400,450,450,400,500,400,450,400,450,400,500,400,450,400,500,400,850,850,900,850,450,};
irsend.sendRaw(raw1,38,38);
}

}
if (Serial.available())
{
BTSerial.write(Serial.read());
}
}
Örnek kod üzerinde Philips Android TV kumandasının kodları kullanılmıştır. Alıcı devresinden alacağınız kodlar ile kendi kumanda kodlarınızı deneyebilirsiniz.

CEYD-A Kullanımı​

CEYD-A ile ek bir geliştirme gerektirmeden Bluetooth Bağlan, Bluetooth b gönder gibi kolay ifadeler ile denemeler yapabilirsiniz. Yukarıdaki örnek kodda ‘b’ verisi Philips Kumanda Ses aç olarak düzenlenmiştir. Bluetooth b gönder dediğinizde televizyonun sesi açılacaktır. Eğer doğal dil cümleleri kullanmak istiyorsanız aşağıdaki gibi kurgular oluşturabilirsiniz.

Kurguları kodla.ceyd-a.com adresinden girebilirsiniz. Giriş yaparken CEYD-A uygulamasındaki geliştirici kullanıcı bilgileriniz ile site üzerindeki giriş bilgileri aynı olmalıdır. Tek bir kurgu SORU, ŞABLON ve CEVAP üçlüsünden oluşmaktadır. Dilediğiniz kadar kurgu ekleyebilirsiniz. Kurguları site üzerinde güncelledikten sonra, CEYD-A uygulamasını açıp güncelle deyiniz. Kurgular cihazına yansıyacaktır.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

KURGU KOMUT KODU
SORU: ok,5|okey,5|
SABLON: {HER}televizyon|kumanda{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth f!}ok
KURGU KOMUT KODU
SORU: geri,2|
SABLON: {HER}televizyon|kumanda{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth i!}ok
KURGU KOMUT KODU
SORU: ileri,5|sonraki,10.2|
SABLON: {HER}televizyon|kumanda{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth g!}ok
KURGU KOMUT KODU
SORU: netflix aç%,6|
SABLON: {HER}televizyon{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth d!}Açtım
KURGU KOMUT KODU
SORU: sesi kıs%,21|sesini kıs%,21|
SABLON: {HER}televizyon{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth a!}Kıstım
KURGU KOMUT KODU
SORU: altyazı%,6|
SABLON: {HER}değiştir{HER}$
CEVAP: {!RET cmdsendbluetooth h!}
{!RET cmdmessagebox Altyazı tuşuna bastım!}
{!RET cmdsendbluetooth e!}
{!RET cmdmessagebox Bir aşağı indim!}
{!RET cmdsendbluetooth f!}
{!RET cmdmessagebox Bunu seçtim!}
{!RET cmdsendbluetooth i!}
abi komponentler arasına arduino koymayi unutmuşsun ama güzel olmuş
 
Üst